Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2021

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb el que estableix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur.

2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Accés al Registre Web:

http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencio_telematica-86927/

Codi SIA

2100317

Persones destinatàries

1. En el marc d'aquesta convocatòria s'han de presentar de forma agrupada les entitats següents:

a) Entitats de formació públiques o privades inscrites i/o, acreditades en el Registre de Centres i Entitats de Formació d'àmbit estatal en les especialitats formatives que s'han d'impartir en el marc dels contractes de formació i aprenentatge que s'ha de subscriure.

b) Empreses amb personalitat jurídica pròpia o treballadors autònoms, l'activitat dels quals estigui directament relacionada amb el sector de l'especialitat formativa a través de la qual presenta la sol·licitud de subvenció i que tinguin centres de treball radicats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que es comprometin a contractar treballadors en la modalitat de contracte de formació i aprenentatge i/o que es comprometin a prorrogar aquells contractes per la formació i aprenentatge formalitzats a l'empara de la convocatòria aprovada mitjançant Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i president del SOIB, de 24 d'agost de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics per concedir subvencions per executar un programa de formació dual basat en un règim d'alternança amb l'ocupació en empreses de sectors estratègics, per al període 2019-2020 (BOIB núm. 108, de 1 de setembre).

Aquestes pròrrogues només es podran formalitzar per completar formació vinculada a la mateixa ocupació (CNO) i no podran suposar una modificació substancial del contracte inicial ni la formalització d'un nou contracte.

2. No s'ha de presentar de manera agrupada aquella empresa que es comprometi a fer les contractacions i que estigui degudament inscrita en el Registre de Centres i Entitats de Formació d'àmbit estatal, per impartir la formació en el marc dels contractes de formació i aprenentatge que cal subscriure.

El conveni (annex 7) subscrit entre les empreses i l'entitat de formació ha de determinar l'obligatorietat que, en cas que una de les entitats causi baixa o renunciï a la subvenció, les altres empreses que formen part de l'agrupació podran assumir els alumnes de l'empresa renunciant.

3. Les entitats anteriors han de fer constar en la sol·licitud els compromisos d'execució de cada una; així com, l'import de la subvenció que cal aplicar-hi a cada un. Han de nomenar una persona representant únic de l'agrupació amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Cada una de les entitats membres de l'agrupació tindrà la consideració de beneficiària de la subvenció, tal com marca l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Consultar el punts quinzè i setzè de la convocatoria: termini i model de presentació i documentació general

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Els terminis per presentar les sol·licituds són els següents:

_ Del dia següent de la publicació al BOIB a dia 15/10/2019

_ De dia 16/10/2019 a dia 30/11/2019

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

(ahorrach@soib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional