Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

subvencions per a 2018 Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació

Convocatòria de subvencions per als anys 2019 i 2020 amb destí a l'execució d'accions formatives amb compromís de contractació dirigides prioritàriament a treballadors desocupats

Codi SIA

1778910

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions previstes en aquesta convocatòria:

a) Empreses els centres de treball de les quals estiguin ubicats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que assumeixin el compromís de contractació, sempre que la contractació dels alumnes formats a l'empara d'aquesta línia d'ajuts suposi un increment net de plantilla. Si l'empresa interessada ha de fer l'acció formativa, aleshores aquesta ha d'estar inscrita o acreditada al Registre de centres i entitats de formació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears a la data de presentació de la sol·licitud d'acord amb l'article 15 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre. En el supòsit de no disposar de centre inscrit o acreditat, haurà de subcontractar la formació d'acord amb l'apartat 9 d'aquesta convocatòria.

b) Entitats de formació inscrites i/o acreditades al Registre Estatal d'Entitats de Formació a la data de presentació de la sol·licitud d'acord amb l'article 15 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, amb la condició que tenguin establiment operatiu, sucursal o delegació a les Illes Balears. En aquest cas hauran de subscriure acords o convenis amb empreses per tal de fer efectiu el compromís de contractació i serà l'entitat de formació beneficiària qui assumirà la responsabilitat de l'execució de l'activitat formativa subvencionada i el compliment del compromís de contractació.

c) D'acord amb el que estableix l'article 11.3 de la Llei General de Subvencions se'n poden beneficiar les agrupacions de persones jurídiques (empreses o entitats) que, tot i no tenir personalitat jurídica, es comprometin a desenvolupar la formació i realitzar les contractacions requerides, assumint cada membre de dita agrupació el compromís de contractar un percentatge determinat d'alumnes fins a completar el percentatge total i els períodes mínims de contractació exigits.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres mesos des de l'endemà de finalitzar cada un dels terminis de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(jbsanchezmoner@soib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional