Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatoria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb l'establert a l'apartat tercer d'aquesta Resolució per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur.

2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Codi SIA

1778914

Persones destinatàries

1. En el marc d'aquesta convocatòria s'han de presentar de forma agrupada les entitats següents:

Entitats de formació públiques o privades inscrites i/o, acreditades en el Registre de Centres i Entitats de Formació d'àmbit estatal en les especialitats formatives que s'han d'impartir en el marc dels contractes de formació i aprenentatge a subscriure.

Empreses amb personalitat jurídica pròpia que es comprometin a contractar treballadors en la modalitat de contracte de formació i aprenentatge o que es comprometin a prorrogar qualque contracte de formació i aprenentatge formalitzat a l'empara de la convocatòria aprovada mitjançant Resolució de 14 d'agost de 2017 per executar un programa de formació dual basat en un règim d'alternança amb l'ocupació en empreses de sectors estratègics (BOIB núm. 102, de 19 d'agost), l'activitat de les quals estigui directament relacionada amb el sector de l'especialitat formativa a través de la qual presenta la sol·licitud de subvenció i que tinguin centres de treball radicats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El compromís de prorrogar qualque contracte de formació i aprenentatge és compatible amb el compromís de noves contractacions a l'empara d'aquesta convocatòria.

Aquestes empreses hauran de tenir en la seva organització una àrea o un lloc de treball que desenvolupi les competències de la formació que s'ha programat pels contractes de formació i aprenentatge que es comprometin a formalitzar.

2. Obligatòriament les empreses i els centres de formació, han de presentar-se agrupades en el marc del que disposa l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, excepte que l'empresa que es comprometi a fer les contractacions estigui degudament inscrita en el Registre de Centres i Entitats de Formació d'àmbit estatal, per impartir la formació en el marc dels contractes de formació i aprenentatge que cal subscriure.

El conveni subscrit entre les empreses i l'entitat de formació ha de determinar l'obligatorietat que, en el cas que una de les empreses causi baixa o renunciï a la subvenció abans de l'inici de l'activitat, les altres empreses que formen part de l'agrupació han d'assumir els alumnes de l'empresa renunciant.

Excepcionalment, es permetrà que una empresa que es comprometi a contractar treballadors en la modalitat de contracte de formació i aprenentatge es presenti individualment sempre que el SOIB disposi d'oferta formativa en l'especialitat que s'hagin de formar els treballadors i que existeixi romanent en el sector de què es tracti.

3. Les entitats anteriors han de fer constar en la sol·licitud els compromisos d'execució de cada una; així com, l'import de la subvenció que cal aplicar a cada un d'ells. Han de nomenar un/a representant únic/a de l'agrupació amb poders suficients per complir les obligacions, que com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Cada un dels membres de l'agrupació tindrà la consideració de beneficiari/ària de la subvenció.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Sol·licitud, projecte i declaració responsable

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

. Els terminis per presentar les sol·licituds són els següents:

Del dia següent de la publicació al BOIB a dia 15/10/2018

De dia 16/10/2018 a dia 31/12/2018

El termini màxim de resolució de cada un dels procediments serà de tres mesos, des de l'endemà de finalitzar cada un dels terminis de presentació de sol·licituds, no obstant això, es tindrà en compte el repartiment del crèdit d'acord amb l'establert a l'apartat quart i cinquè d'aquesta resolució.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

(jbsanchezmoner@soib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional