Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Proveïment de llocs de treball de personal funcionari de carrera de la CAIB

L'objecte d'aquesta Resolució és l'aprovació de la convocatòria per proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vacants i dotats pressupostàriament, que figuren en l'annex 4, i l'aprovació de les bases, del barem de mèrits i de la designació de les persones que són membres de les comissions tècniques de valoració.

Codi SIA

2451369

Persones destinatàries

Tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva situació administrativa, llevat de la de suspensió ferma, pot participar en aquesta convocatòria sempre que hagi complert el temps mínim establert legalment de permanència en el lloc de feina, d'acord amb les normes que reflecteixen els apartats següents i la resta de requisits que s'exigeixen.

També pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'Administració de l'Estat, d'altres comunitats autònomes i de les corporacions locals, sigui quina sigui la seva situació administrativa, llevat de la de suspensió ferma, respecte de tots els llocs adscrits a aquestes administracions, segons l'apartat AP (administració o administracions públiques d'adscripció del lloc), sempre que compleixi els requisits que estableix la convocatòria. No hi poden participar els funcionaris que no han complert el temps mínim establert legalment des que se'ls va adjudicar amb caràcter definitiu el lloc de feina del qual són titulars.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre la convocatòria és d'un mes, comptador des del dia que finalitzi el termini per presentar sol·licituds. La consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant una resolució motivada, pot ampliar aquest termini fins a un altre mes.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

1. Les condicions generals, els requisits i els mèrits de tots els candidats s'han de referir a la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir durant tot el procediment del concurs.

2. Tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva situació administrativa, excepte la de suspensió ferma, pot participar en aquesta convocatòria sempre que hagi complert el temps mínim establert legalment de permanència en el lloc de feina, d'acord amb les normes que s'estableixen en els apartats següents i la resta de requisits que s'exigeixen.

3. El personal funcionari de carrera en situació d'excedència voluntària per interès particular pot participar en aquesta convocatòria si fa més de dos anys que està en aquesta situació i consigna expressament en la sol·licitud que vol reingressar al servei actiu.

Les persones que estan en situació d'excedència voluntària especial prevista en l'article 28 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, igual que, en general, el personal funcionari que està en alguna situació que implica el dret a la reserva del lloc de feina d'acord amb l'article 23.2 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, poden participar en aquesta convocatòria, i han de romandre en la situació que correspongui, amb reserva del lloc obtingut.

4. D'acord amb l'apartat 3 de l'article 81 de la Llei 3/2007, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el personal funcionari titular d'un lloc de feina només pot participar en aquesta convocatòria si s'han complert com a mínim dos anys des que en va prendre possessió, o el temps mínim de permanència indicat en la convocatòria mitjançant la qual se l'hi va adjudicar amb caràcter definitiu, en el cas que aquest període de temps mínim sigui més llarg, ja sigui per haver obtingut destinació definitiva en un procés selectiu d'ingrés, pel torn lliure o pel torn de promoció interna (sens perjudici del que disposa l'apartat següent), o bé mitjançant l'adjudicació d'un lloc de feina per un sistema de provisió ordinari anterior, amb les excepcions que preveu l'article 81.4 de la Llei 3/2007: supòsits de remoció o supressió del lloc de feina, de mobilitat forçosa fonamentada en les necessitats del servei o funcionals, o de participació en convocatòries de provisió ordinària de llocs de feina de la mateixa conselleria.

En el supòsit que la persona interessada acrediti que el dia de la presa de possessió del lloc es va ajornar per interès del servei, el termini ha de comptar des del dia en què prengueren possessió del lloc la resta de persones adjudicatàries del mateix procés de provisió o del mateix procés selectiu del seu cos, escala i torn.

D'altra banda, per a totes les persones que varen obtenir un lloc de feina arran de l'estimació d'un recurs derivat de l'anterior procediment de provisió de llocs de feina (BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016), el termini compta a partir de la presa de possessió de la resta de persones adjudicatàries.

5. D'acord amb el que estableix l'article 81.3 de la Llei 3/2007, al personal que accedeix a un altre cos o a una altra escala per promoció interna o per integració i roman en el lloc de feina que ocupava com a titular, se li ha de computar també el temps de serveis prestats en aquest lloc en el cos o l'escala de procedència. Aquesta mateixa regulació s'ha d'aplicar al personal que va accedir a un altre cos o a una altra escala per promoció interna i va optar per la conversió directa de la plaça.

Així mateix, al personal que ha estat objecte d'un canvi d'adscripció del seu lloc de feina en la forma que preveu l'article 91 de la Llei 3/2007, se li ha de computar el temps d'ocupació del lloc abans del canvi d'adscripció des que en va obtenir la titularitat per un sistema reglamentari de provisió ordinària.

6. Té l'obligació de participar en aquesta convocatòria tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears adscrit amb caràcter provisional a un lloc de feina que estigui en situació de servei actiu, en els termes que estableix l'apartat 5.7 d'aquestes bases.

7. També pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'Administració de l'Estat, d'altres comunitats autònomes i de les corporacions locals, sigui quina sigui la seva situació administrativa, llevat de la de suspensió ferma, respecte de tots els llocs adscrits a aquestes administracions, segons l'apartat AP (administració o administracions públiques d'adscripció del lloc), sempre que compleixi els requisits que estableix la convocatòria. No hi poden participar els funcionaris que no han complert el temps mínim establert legalment des que se'ls va adjudicar amb caràcter definitiu el lloc de feina del qual són titulars.

8. Per poder optar a un lloc de feina, les persones interessades han de complir el requisit de pertinença al cos, a l'escala i a l'especialitat a què s'adscriu el lloc en qüestió. En cas que s'exigeixi alguna o algunes titulacions o bé uns altres requisits, cal posseir aquesta titulació o titulacions i complir aquests altres requisits.

A l'efecte d'acreditar el requisit d'una experiència determinada per ocupar alguns llocs de feina, s'ha de tenir en compte allò que disposa l'Acord del Consell de Govern de de 22 de març de 2013 (BOIB núm. 40, de 23 de març), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 10 de novembre de 2017 (BOIB núm. 138, d'11 de novembre de 2017) pel qual es declara equivalent una formació determinada amb el requisit d'experiència per ocupar llocs de feina concrets.

9. Coneixements de llengua catalana

9.1. De conformitat amb l'article 3 del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per participar en aquesta convocatòria s'ha d'acreditar un nivell de coneixement de llengua catalana d'acord amb els criteris següents:

— Per concursar a llocs de feina adscrits exclusivament a cossos o a escales de l'Administració general:

a) Si el lloc de feina està adscrit als grups A1, A1/A2, A2, A2/C1 i C1, i C1/C2, s'exigeix el certificat C1 de coneixements de llengua catalana.

b) Si el lloc de feina està adscrit al grup C2 i C2/agrupacions professionals, s'exigeix el certificat B2.

c) Si el lloc de feina està adscrit al grup d'agrupacions professionals, s'exigeix el certificat B1.

— Per concursar a llocs de feina adscrits exclusivament a cossos o escales de l'Administració especial:

a) Si el lloc de feina està adscrit als grups A1; A1/A2; A2; A2/C1 i C1, i C1/C2, s'exigeix el certificat B2.

b) Si el lloc de feina està adscrit als grups C2, C2 / agrupacions professionals i agrupacions professionals, s'exigeix el certificat B1.

— Per concursar a llocs de feina adscrits conjuntament a cossos i escales de l'Administració general i de l'Administració especial, s'ha de tenir el certificat de coneixements de català corresponent al cos o a l'escala de més exigència.

No obstant l'anterior, en els casos en què, d'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del Decret 11/2017 esmentat, la relació de llocs de treball tengui com a requisit específic per a un lloc de treball un nivell de coneixements de llengua catalana superior als esmentats amb caràcter general, per participar en el proveïment d'aquest lloc de feina s'ha d'exigir aquest nivell superior.

9.2. No obstant el que estableix l'apartat anterior, d'acord amb la disposició addicional sisena del Decret 11/2017, el personal funcionari d'altres administracions que participa en un procediment de proveïment de llocs de feina de l'Administració autonòmica que tingui establerta aquesta possibilitat en la relació de llocs de feina, si no pot acreditar el nivell mínim exigit de coneixements de llengua catalana corresponent al lloc de feina al qual opta, està obligat a assolir-lo i a acreditar-lo en un termini de dos anys, comptadors a partir de la data d'ocupació del lloc de feina.

Si el personal esmentat no ha obtingut el nivell corresponent de català una vegada transcorregut aquest termini, serà remogut del lloc de feina per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïda la junta de personal corresponent.

Documentació a presentar

5.1 De conformitat amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'EBAP ha de comprovar d'ofici els mèrits al·legats que constin en documents emesos per administracions públiques que figurin en la plataforma d'intermediació de dades o bé en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública. D'acord amb això, llevat que la persona aspirant hi manifesti expressament la seva negativa, l'EBAP ha de verificar els mèrits que constin en el Registre de Personal, les dades relatives al document nacional d'identitat, la titulació, els certificats acreditatius de la condició legal de discapacitat i els certificats de coneixement de llengua catalana següents:

— Certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent de les Illes Balears.

— Certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot comprovar aquests documents, pot requerir a la persona interessada que els aporti.

5.2. El personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en situació de servei actiu pot emplenar i registrar telemàticament la sol·licitud en el model normalitzat fent ús de l'aplicació Portal de Serveis al Personal, accessible des de la Intranet o mitjançant l'adreça portaldelpersonal.caib.es, d'acord amb les instruccions que s'hi indiquen.

En aquest cas, si un cop que ha tramitat la sol·licitud i l'ha registrada telemàticament ha de presentar documentació que no consta en l'expedient personal, ho ha de fer d'acord amb el model adjunt (annex 7) Documentació per completar la sol·licitud, amb indicació del número, procedència i data, que està a disposició de les persones interessades a la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el web de l'EBAP http://ebap.caib.es, dins el termini establert, en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3. Les persones interessades també poden presentar la sol·licitud en qualsevol de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

La tramitació electrònica es fa mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), en el qual han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment, que estarà disponible a la seu electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

També es pot presentar la sol·licitud de manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració general de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

El model de sol·licitud que s'ha de fer servir en aquest cas està a disposició de les persones interessades a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) i en el web de l'EBAP http://ebap.caib.es, i s'ha de presentar presencialment, juntament amb la documentació que no consti en l'expedient personal, dins el termini establert en el Registre de l'EBAP.

5.5. Les persones interessades poden sol·licitar fins a un màxim de quinze llocs de feina, excepte si estan en situació d'adscripció provisional o si sol·liciten el reingrés, tal com s'indica en el punt 5.7 d'aquestes bases.

5.7. S'exceptua de la limitació del punt 5.5 d'aquestes bases el personal funcionari que es troba en una de les situacions que indiquen els apartats 5.7.1 i 5.7.2.

5.7.1. El personal funcionari adscrit provisionalment a un lloc de feina té l'obligació de participar en aquesta convocatòria, tal com disposa la base 3.6, amb les condicions següents:

a) D'acord amb l'article 93.2 de la Llei 3/2007, quan l'adscripció provisional és a causa d'haver estat remogut d'un lloc de feina, la persona afectada ha de sol·licitar la totalitat dels llocs de feina del mateix municipi o d'un altre de limítrof, corresponents al seu cos o la seva escala o especialitat, no inferiors en més de dos nivells al del seu grau personal, per als quals compleixi els requisits. Aquesta darrera limitació no s'aplica al personal remogut d'un lloc de feina per la causa que regula la lletra a) de l'article 92.1, que resta obligat a participar en les convocatòries de provisió i a sol·licitar tots els llocs de feina, independentment del nivell.

b) Quan l'adscripció provisional és conseqüència del reingrés en el servei actiu, la persona afectada està obligada a participar en el procediment i a sol·licitar tots els llocs de feina de l'illa de residència inclosos en la convocatòria els requisits dels quals compleixi.

c) En cap cas el personal funcionari adscrit provisionalment no té l'obligació de sol·licitar els llocs de feina el sistema de provisió dels quals és el de lliure designació.

d) Al personal funcionari adscrit provisionalment que incompleixi l'obligació reglamentària que s'indica en les lletres a) i b) i no obtingui un lloc de feina, se li ha d'adjudicar el primer lloc vacant del concurs corresponent al seu cos, escala o especialitat segons l'ordre de publicació dels llocs de feina vacants oferts, sempre que en compleixi els requisits i la destinació adjudicada sigui del mateix municipi o d'un altre de limítrof.

5.7.2. El personal funcionari que sol·licita el reingrés mitjançant la participació en aquesta convocatòria pot sol·licitar tots els llocs de feina per als quals compleix els requisits.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o bé l'anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat si és posterior, data de la qual s'informarà en el web de l'EBAP

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625 - Fax: 971176319

(ebap@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
Finalitat Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procediment per a la provisió dels llocs de treball corresponents al personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pels sistemes de concurs de mèrits o de lliure designació.
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari — Comissió Tècnica de Valoració del procés — Conselleria o organisme públic on estiguin adscrits els llocs de treball de lliure designació — Conselleria competent en matèria de funció pública — Butlletí Oficial de les Illes Balears — Altres participants en el procediment de provisió — Administració de justícia — Transferències de dades a tercers països
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar