Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica descentralitzada per illes per a la categoria de policia local

Aprovar la convocatòria d'un procediment extraordinari de constitució d'una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per seleccionar funcionaris interins per a la cobertura de places vacants de la categoria de policia del cossos de les policies locals dels Ajuntaments de les Illes Balears.

Codi SIA

2450369

Persones destinatàries

ciutadania/administrats

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Documents relacionats amb el procediment

 • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 d'octubre de 2021, de correcció de l'error advertit en la publicació de la Resolució per la qual es convoca un procediment extraordinari per constituir una
  Correcció de l'error advertit en la publicació de la Resolució per la qual es convoca un procediment

  extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a

  la categoria de policia, s'aproven les bases i es designen els membres del Tribunal Qualificador de les

  proves selectives d'accés al curs de capacitació
 • Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de 28 de octubre de 2021
 • Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió
  En data 19 de novembre de 2021 es fan publiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, en relació amb la convocatòria d'un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, publicada en el BOIB núm. 145 de 23 d'octubre de 2021.

  Les persones aspirants disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la llista provisional, per esmenar el defecte que sigui preceptiu (de dia 22 a 26 de novembre de 2021). És necessari que les persones aspirants que presentin al·legacions també avancin l'escrit degudament registrat (en el Registre General de l'EBAP, o un altre Registre públic o mitjançant Correus) a l'adreça de correu electrònic formaciopolicial@ebap.caib.es.

  Podeu consultar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, tant a la seu electrònica com a la pàgina web hhttp://oposicions.caib.es, accedint al procediment corresponent.

 • Llista de persones exemptes de realitzar el procés selectiu i calendari de proves
  Es publica també el llistat de les persones aspirants que resten exemptes de realitzar el procés selectiu per trobar-se en algun dels supòsits de l'article 178 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, sempre i quan figurin en la llista definitiva de persones admeses del procediment. Es recorda que l'exempció estarà condicionada a l'obtenció de l'actualització del curs, obtinguda abans de la finalització de la primera edició del curs de capacitació.

  Es convoca les persones admeses per realitzar el primer exercici consistent en les proves físiques el dia 13 de desembre de 2021 i la prova de coneixements per el dia 19 de desembre de 2021. En un proper comunicat es concretarà la ubicació i horaris dels exercicis.

  Podeu consultar la relació de les persones aspirants que resten exemptes de realitzar el procés selectiu, tant a la seu electrònica com a la pàgina web http://oposicions.caib.es., accedint al procediment corresponent.

 • Publicació Llistes definitives de persones admeses i excloses
  En data d'avui es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

  Podeu consultar-les en el següent enllaç
 • Llista actualitzada de persones exemptes de realitzar el procés selectiu
  Es publica el llistat actualitzat de les persones aspirants que resten exemptes de realitzar el procés selectiu per trobar-se en algun dels supòsits de l'article 178 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, sempre i quan figurin en la llista definitiva de persones admeses del procediment. Es recorda que l'exempció estarà condicionada a l'obtenció de l'actualització del curs, obtinguda abans de la finalització de la primera edició del curs de capacitació.

  Podeu consultar la relació de les persones aspirants que resten exemptes de realitzar el procés selectiu, tant a la seu electrònica com a la pàgina web http://oposicions.caib.es., accedint al procediment corresponent.
 • Publicació de la Resolució de 15 de desembre de 2021 de correcció dels errors advertits en la Resolució de 7 de desembre de 2021
  En data d'avui es fa pública la correcció dels errors advertits en la Resolució de 7 de desembre de 2021 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

 • Publicació en el BOIB de la Resolució de 15 de desembre de 2021 de correcció dels errors advertits en la Resolució de 7 de desembre de 2021
  En data 18 de desembre de 2021 s'ha publicat en el BOIB la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública de correcció dels errors advertits en la Resolució de 7 de desembre de 2021 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

  Podeu consultar-la en el següent enllaç:

 • Llista provisional aprovats del 1r i 2n exercici del procedimentper a la categoria de policia.
  En data 21 de febrer de 2020, es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat el primer i el segon exercici del procediment extraordinari per constituir una borsa d¿ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

  D'altra banda, es poden consultar les qualificacions provisionals accedint mitjançant la Consulta personal a la pàgina web oposicions.caib.es introduint el vostre DNI o NIE (sense la lletra final) i la data de naixement.

  Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió del segon exercici.

  Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit (en el Registre General de l'EBAP, o un altre Registre públic o mitjançant Correus) , al correu electrònic: formaciopolicial@ebap.caib.es

  En un pròxim comunicat s'informarà del dia, hora i lloc de revisió.

 • Comunicat en relació amb l'inici del proper curs bàsic de capacitació (convocatòria ordinària 43a promoció i convocatòria procediment extraordinari)
  S'adjunta comunicat en relació amb el proper inici del curs bàsic de capacitació (convocatòria ordinària 43a promoció i conovcatòria procediment extraordinari)

  També trobareu la relació d'aspirants per Illes que tenen dret a realitzar el curs bàsic de capacitació (excepte renúncia o un altre motiu justificat) d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 19 d'octubre de 2011. (BOIB núm. 145 de 23 d'octubre), per la qual es convoca el procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica.

 • Llista definitiva de persones que han superat tots els exercicis del procediment extraordinari per a la categoria de policia.
  En data 11 de març de 2022, es fa pública la llista definitiva de de persones que han superat tots els exercicis, amb la puntuació corresponent a la mitjana de les notes obtingudes a cada una de les proves eliminatòries del procés selectiu, ordenada de major a menor puntuació; del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia local.

  Contra aquest acord del Tribunal, es podrà formular recurs d'alçada davant la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'aquesta publicació, d'acord amb el que disposen el arts. 121 i següents, en relació amb l'art. 112 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions púbiques.

  S'adjunta a la següent publicació el comunicat del Tribunal Qualificador en relació amb les llistes definitives.
 • Rectificació llista definitiva de persones que han superat tots els exercicis del procediment extraordinari per a la categoria de policia en l'illa de Mallorca.
  Una vegada publicada la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, el Tribunal va advertir l'existència d'errades i s'ha procedit a la seva correcció.

  El 24 de març de 2022 es fa pública la llista definitiva de persones que han superat tots els exercicis en l'illa de Mallorca, amb indicació de la puntuació corresponent a la mitjana de les notes obtingudes a cada una de les proves eliminatòries del procés selectiu, ordenada de major a menor puntuació; del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia local.

  Contra aquest acord del Tribunal, es podrà formular recurs d'alçada davant la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'aquesta publicació, d'acord amb el que disposen el arts. 121 i següents, en relació amb l'art. 112 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions púbiques.
 • Resolució per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional de les persones que integren la borsa d'ocupació temporal específica
 • Model de sol·licitud d'adhesió borsa d'ocupació temporal específic municipis fins a 20.000 habitants de les illes balears
 • Model de sol·licitud d'adhesió borsa d'ocupació temporal específic municipis més de 20.000 habitants de les illes balears
 • Correcció d'errades advertides en la publicació de la Resolució de 17 de gener de 2023
  Advertides errades en la publicació de la Resolució de la Direcció gerència de 17 de gener de l'Escola Balear d'Administració Pública per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional de les persones que integren la borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, es fa pública en data 19 de gener de 2023 la Resolució mitjançant la qual es corregeixen aquests errors.

  Les persones interessades disposen fins dia 24 de gener perquè puguin formular observacions o reclamacions.

  Així mateix es recorda als ajuntaments dels municipis amb vint mil habitants o menys que sol·licitin l'adhesió a la borsa i els ajuntaments amb una població superior a 20.000 habitants que hagin subscrit un conveni amb l'EBAP, per tal que sol·licitin la designació d'un aspirant provinent de la borsa que disposen fins dia 26 de gener.

Tràmits

X

Presentació sol.licitud

Requisits

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits que es detallen a continuació, els quals s'han de mantenir durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir 18 anys complerts.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo el dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del Ministeri competent en la matèria.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex 5 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019.

e) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A2 i B.

h) Comprometre's a dur armes i, si escau, a utilitzar-les.

i) Estar en possessió del nivell B2 de coneixement de llengua catalana, sense perjudici que per l'ocupació de llocs de determinats ajuntaments es requereixi acreditar el nivell superior que la Corporació Local hagi determinat d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, quan aquest darrer sigui requisit específic d'ocupació del lloc en la categoria de policia de l'ajuntament en concret.

Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

j) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 4.5.

L'EBAP comprovarà d'ofici els requisits dels aspirants que ja estan en poder de l'Escola o que es derivin de documents que hagin estat emesos per les administracions públiques i constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi. Dins aquesta comprovació s'entén compresa, en tot cas, la dels requisits dels apartats a), b), c), f) i g) de la base anterior, i els certificats de coneixements de català emesos per l'EBAP, tret que l'aspirant s'oposi a la comprovació d'ofici, cas en el qual haurà d'aportar la preceptiva documentació.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot comprovar aquests requisits podrà requerir a la persona interessada que els aporti.

La data de referència per complir els requisits exigits és el dia que acaba el termini per presentar sol·licituds.

Documentació a presentar

Les persones aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

a) El resguard del pagament de la taxa efectuat segons la via seleccionada (telemàtica o manual/presencial). L'import de la taxa és de 14,44 euros (quantia actualitzada per a l'any 2021 per Llei de Pressuposts vigent).

b) La declaració jurada relativa al compromís de dur armes, segons el model establert en l'annex 4.

c) Una còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de català exigit en la base 3.1 i) de la convocatòria, sempre que no es pugui comprovar d'ofici. L'EBAP sols comprovarà d'ofici els certificats de nivell de català expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública i els que s'hagin aportat en algun altre procediment tramitat per l'EBAP. En aquest darrer cas, a la sol·licitud s'ha d'indicar el procediment concret i si no han transcorregut més de cinc anys des que finalitzà.

Únicament si l'aspirant s'oposa al fet que l'Administració els comprovi d'ofici, a més de la documentació assenyalada a l'apartat 4.6, s'ha de presentar addicionalment la documentació següent:

a) Una còpia autèntica del document nacional d'identitat en vigor o bé, en cas de caducitat, el resguard corresponent de la sol·licitud de renovació.

b) Una còpia autèntica del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa temporal específica que preveu aquesta convocatòria. Si el títol acadèmic encara no ha estat expedit, les persones aspirants han de presentar el justificant de pagament dels drets d'expedició del títol juntament amb un certificat del centre educatiu corresponent que declari que aquest encara no s'ha expedit.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'homologació o reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria.

c) Una còpia autèntica dels permisos de conducció de les classes A2 i B

d) Un certificat de no tenir antecedents penals per delictes dolosos.

e) El certificat de nivell de català emès per l'EBAP.

En la sol·licitud s'ha de declarar sota la responsabilitat dels aspirants que es compleix amb els requisits dels apartats d) i e) de la base 3.1 per participar en la borsa que es convoca. En concret, les declaracions responsables han d'estar referides a:

- No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex 5 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019.

- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

Així mateix, quan escaigui, els aspirants en el model de sol·licitud també declaren sota la seva responsabilitat els aspectes següents:

- El compliment de la condició de funcionari de carrera o interí.

- El fet d'haver superat les proves físiques en un procés selectiu regit pel Reglament marc aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig.

No obstant les declaracions responsables consignades en aquesta base, l'Administració pot requerir a l'aspirant, en qualsevol moment del procés selectiu, que acrediti que compleix els requisits anteriors.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori o la no presentació davant l'administració competent de la documentació que, si escau, es requereix per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d'aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (de dia 25 d'octubre a dia 8 novembre)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625 - Fax: 971176319

(formaciopolicial@ebap.caib.es)

X

Tràmit d'al·legacions en relació amb la publicació llista provisional composició borsa d'ocupació temporal específica policia

Requisits

Ser interessat en el procediment

Documentació a presentar

Termini màxim

Dos dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional composició borsa d'ocupació temporal específica policia.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625 - Fax: 971176319

(formaciopolicial@ebap.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu de concurs per a la creació d'una borsa d'ocupació temporal específica per a la categoria de policia, per prestar serveis en els ajuntaments de les Illes Balears i el posterior nomenament com a funcionaris interins de les persones seleccionades.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

Se cediran les dades als organismes o persones següents, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal: — Comissió Tècnica de Valoració del procés: per al desenvolupament del procés i la valoració dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previstos en la convocatòria. — Ajuntaments de les Illes Balears: per al nomenament del personal funcionari interí del cos de policia local. — Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. — Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic. — Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin a l'Administració de justícia. No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d'acord amb l'RGPD.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar