Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria concurs oposició per a cobrir places de personal estatutari fix de la categoria ÒPTIC-OPTOMETRISTA IBSALUT

L'objecte de la convocatòria del concurs oposició és cobrir 7 places vacants de personal estatutari fix de la categoria d'òptic/òptica optometrista dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, 4 de les quals són pel sistema de torn lliure i 3 pel de promoció interna.

Es convoca un concurs oposició per cobrir 7 places vacants de personal estatutari fix de la categoria d'òptic/òptica optometrista dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 22 de desembre de 2017, d'acord amb la distribució següent:

- 4 places per al torn lliure.

- 3 places per al torn de promoció interna.

Codi SIA

2441227

Persones destinatàries

Persones físiques que compleixin els requisits previstos en la convocatòria

Termini per a resoldre i notificar

D'acord amb les bases del concurs oposició

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General(IbSalut)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

2.1.- Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a.- Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d'algun estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar (qualsevol que sigui la nacionalitat) les persones que són cònjuges d'espanyols i de ciutadans d'altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separades de dret, a més dels seus descendents menors de 21 anys o que tinguin la condició de dependents i superin aquesta edat.

b.- Tenir complerts setze anys d'edat i no sobrepassar l'edat màxima de jubilació forçosa.

c.- Tenir el títol universitari oficial de Diplomat o Grau en Óptica i Optometria o estar en disposició d'obtenir-lo fins el darrer dia de la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, dins del termini per presentar sol·licituds, cal tenir la credencial que acredita que estan homologades pel Ministeri competent en la matèria o bé estar en condicions d'obtenir-la. En qualsevol cas, aquestes titulacions han de ser reconegudes prèviament pel Ministeri competent en la matèria.

d.- Acreditar coneixements de llengua catalana exigits per la normativa vigent en matèria de política linguística de les Illes Balears per mitjà d'un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o per qualsevol dels expedits o reconeguts com a equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística.

e.- Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

f.- No haver estat separada del servei, per mitjà d'un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni estar inhabilitada amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni, si escau, per a la professió corresponent.

g.- En el cas de les persones d'altres estats esmentats en el paràgraf a.-, la persona aspirant no ha d'estar inhabilitada per una sanció o pena per a l'exercici professional o per accedir a funcions o a serveis públics a un estat de la Unió Europea, ni haver estat separada, per mitjà d'una sanció disciplinària, d'alguna de les seves administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

h.- Haver satisfet la taxa dels drets d'examen, llevat que la persona aspirant estigui en algun dels supòsits d'exempció prevists en aquestes bases.

i.- No tenir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i especialitat a la qual s'opta, qualsevol que en sigui la situació administrativa.

2.2.- Les persones aspirants que concorrin pel sistema de promoció interna han de complir, a més dels requisits esmentats a la base 2.1., els següents:

a.- Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears.

b.- Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.

c.- Estar en la situació de servei actiu o en reserva de plaça.

d.- Tenir un nomenament fix amb una antiguitat mínima de dos anys en la categoria de procedència.

2.3.- Les condiciones i els requisits per participar en aquesta convocatòria s'han de complir el darrer dia del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

2.4.- La comprovació dels requisits establerts en aquesta base 2 es realitzarà una vegada superada la fase de concurs, en el termini fixat en la base 13 d'aquesta convocatòria. La consignació de dades falses en la sol·licitud o en la documentació aportada per la persona aspirant suposarà la seva exclusió del concurs oposició i/o la nul·litat de la plaça adjudicada, si escau, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.

Documentació a presentar

Les sol·licituds de participació en aquest el procés selectiu s'hauran de presentar mitjançant tràmit electrònic, sense perjudici del que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'accés a l'enllaç electrònic de la sol·licitud d'admissió a aquest procés selectiu i les instruccions per al correcte emplenament i presentació estaran disponibles al portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

L'emplenament i presentació de la sol·licitud mitjançant el tràmit electrònic es realitzarà seguint les instruccions establertes en aquesta convocatòria i publicades en el portal web www.ibsalut.es. Com a requisit previ per fer la inscripció, és necessari disposar d'un certificat digital vàlid de persona física, dels inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació" (TSL) establerts a Espanya. Així mateix, podrà realitzar-se mitjançant la utilització de sistemes d'identificació basats en les claus concertades, és a dir, mitjançant Clave PIN i Clave permanent. En tots els casos, la presentació per aquestes vies permetrà: La inscripció i autenticació en línia del model oficial.

- Annexar documents a la sol·licitud.

- El pagament electrònic de les taxes.

- El registre electrònic de la sol·licitud.

- El justificant de la presentació al procés selectiu.

- Accés i consulta del procés selectiu des de la Carpeta Ciutadana.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Des del 16 de juliol de 2021 fins al 16 d'agost de 2021, ambdòs inclosos

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

X

Model al-legacio

Requisits

Els establerts a les bases de la convocatoria del concurs oposicio

Documentació a presentar

Els especificats a les bases de la convocatoria del concurs oposicio

Termini màxim

El termini per presentar reclamacions es de cinc dies habils des de l'endema a la publicacio d'aquesta resolucio en el BOIB. Si l'ultim dia es inhábil, el termini s'enten prorrogat fins al primer dia hábil següent

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar