Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria concurs oposició per a cobrir places de personal estatutari fix de la categoria ÒPTIC-OPTOMETRISTA IBSALUT

L'objecte de la convocatòria del concurs oposició és cobrir 7 places vacants de personal estatutari fix de la categoria d'òptic/òptica optometrista dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, 4 de les quals són pel sistema de torn lliure i 3 pel de promoció interna.

Es convoca un concurs oposició per cobrir 7 places vacants de personal estatutari fix de la categoria d'òptic/òptica optometrista dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 22 de desembre de 2017, d'acord amb la distribució següent:

- 4 places per al torn lliure.

- 3 places per al torn de promoció interna.

Codi SIA

2441227

Persones destinatàries

Persones físiques que compleixin els requisits previstos en la convocatòria

Termini per a resoldre i notificar

D'acord amb les bases del concurs oposició

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General(IbSalut)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

2.1.- Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a.- Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d'algun estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar (qualsevol que sigui la nacionalitat) les persones que són cònjuges d'espanyols i de ciutadans d'altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separades de dret, a més dels seus descendents menors de 21 anys o que tinguin la condició de dependents i superin aquesta edat.

b.- Tenir complerts setze anys d'edat i no sobrepassar l'edat màxima de jubilació forçosa.

c.- Tenir el títol universitari oficial de Diplomat o Grau en Óptica i Optometria o estar en disposició d'obtenir-lo fins el darrer dia de la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, dins del termini per presentar sol·licituds, cal tenir la credencial que acredita que estan homologades pel Ministeri competent en la matèria o bé estar en condicions d'obtenir-la. En qualsevol cas, aquestes titulacions han de ser reconegudes prèviament pel Ministeri competent en la matèria.

d.- Acreditar coneixements de llengua catalana exigits per la normativa vigent en matèria de política linguística de les Illes Balears per mitjà d'un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o per qualsevol dels expedits o reconeguts com a equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística.

e.- Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

f.- No haver estat separada del servei, per mitjà d'un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni estar inhabilitada amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni, si escau, per a la professió corresponent.

g.- En el cas de les persones d'altres estats esmentats en el paràgraf a.-, la persona aspirant no ha d'estar inhabilitada per una sanció o pena per a l'exercici professional o per accedir a funcions o a serveis públics a un estat de la Unió Europea, ni haver estat separada, per mitjà d'una sanció disciplinària, d'alguna de les seves administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

h.- Haver satisfet la taxa dels drets d'examen, llevat que la persona aspirant estigui en algun dels supòsits d'exempció prevists en aquestes bases.

i.- No tenir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i especialitat a la qual s'opta, qualsevol que en sigui la situació administrativa.

2.2.- Les persones aspirants que concorrin pel sistema de promoció interna han de complir, a més dels requisits esmentats a la base 2.1., els següents:

a.- Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears.

b.- Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.

c.- Estar en la situació de servei actiu o en reserva de plaça.

d.- Tenir un nomenament fix amb una antiguitat mínima de dos anys en la categoria de procedència.

2.3.- Les condiciones i els requisits per participar en aquesta convocatòria s'han de complir el darrer dia del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

2.4.- La comprovació dels requisits establerts en aquesta base 2 es realitzarà una vegada superada la fase de concurs, en el termini fixat en la base 13 d'aquesta convocatòria. La consignació de dades falses en la sol·licitud o en la documentació aportada per la persona aspirant suposarà la seva exclusió del concurs oposició i/o la nul·litat de la plaça adjudicada, si escau, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.

Taxes

Model 046 . https://atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3860 - Manual o telematic

Documentació a presentar

Les sol·licituds de participació en aquest el procés selectiu s'hauran de presentar mitjançant tràmit electrònic, sense perjudici del que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'accés a l'enllaç electrònic de la sol·licitud d'admissió a aquest procés selectiu i les instruccions per al correcte emplenament i presentació estaran disponibles al portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

L'emplenament i presentació de la sol·licitud mitjançant el tràmit electrònic es realitzarà seguint les instruccions establertes en aquesta convocatòria i publicades en el portal web www.ibsalut.es. Com a requisit previ per fer la inscripció, és necessari disposar d'un certificat digital vàlid de persona física, dels inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació" (TSL) establerts a Espanya. Així mateix, podrà realitzar-se mitjançant la utilització de sistemes d'identificació basats en les claus concertades, és a dir, mitjançant Clave PIN i Clave permanent. En tots els casos, la presentació per aquestes vies permetrà: La inscripció i autenticació en línia del model oficial.

- Annexar documents a la sol·licitud.

- El pagament electrònic de les taxes.

- El registre electrònic de la sol·licitud.

- El justificant de la presentació al procés selectiu.

- Accés i consulta del procés selectiu des de la Carpeta Ciutadana.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Des del 16 de juliol de 2021 fins al 16 d'agost de 2021, ambdòs inclosos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

X

Model al-legacio

Requisits

Els establerts a les bases de la convocatoria del concurs oposicio

Documentació a presentar

Els especificats a les bases de la convocatoria del concurs oposicio

Termini màxim

El termini per presentar reclamacions es de cinc dies habils des de l'endema a la publicacio d'aquesta resolucio en el BOIB. Si l'ultim dia es inhábil, el termini s'enten prorrogat fins al primer dia hábil següent

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

X

Model al-legacio

Requisits

Els establerts a les bases de la convocatoria del concurs oposicio

Documentació a presentar

Els especificats a les bases de la convocatoria del concurs oposicio

Termini màxim

El termini per presentar reclamacions es de tres dies habils des de l'endema a la publicacio d'aquesta resolucio en el BOIB. Si l'ultim dia es inhábil, el termini s'enten prorrogat fins al primer dia hábil següent

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

X

Publicació respostes correctes 2ª crida

Requisits

Presentar les al·legacions degudament complimentades i registrades mitjançant Registre General de Servicis Centrals o per qualsevol de les vies previstes per la Llei 39/2015. Una vegada registrat, es recomana enviar-ho a oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es

Documentació a presentar

La que la persona candidata consideri oportuna o necessària perquè sigui valorada la seva al·legació.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

3 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la publicació de les respostes correctes. (Del 28/01/2022 fins al 01/02/2022).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

X

Llista provisional de les puntuacions del exàmen - Model sol·licitud alegacions

Requisits

Presentar les al·legacions degudament complimentades i registrades, mitjançant per qualsevol de les vies previstes per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 16, punt 4. Una vegada registrat, es recomana enviar-ho a oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es.

Documentació a presentar

La documentació que la persona candidata consideri oportuna o necessària perquè sigui valorada la seva al·legació.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

5 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals de mèrits (Del 14/02/2022 al 18/02/2022).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

X

Llista definitiva de notes - Autobarem - Entrega de mèrits

Requisits

Haver superat la fase oposició

Documentació a presentar

Mèrits que s'indiquen en l'annex 3 de la convocatòria

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes definitives de la fase oposició (Del 15/03/2022 al 11/04/2022)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

Observacions

D'acord amb la base 11.1 de la convocatòria, dins un termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la llista de persones que han superat la fase d'oposició, aquestes han de presentar, per a la fase de concurs, l' autovaloració o autobarem emplenat amb el model que es pot descarregar del portal web www.ibsalut.es. Igualment, han d'acreditar els mèrits que s'indiquen en l'annex 3, així com la titulació acadèmica d'accés, en els termes establerts en la base 2.1.c, presentant els documents originals o còpies autèntiques en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la Llei 39/2015.

Independentment de l'acreditació dels mèrits, en la forma i terminis indicats en el punt anterior, tenint en compte l'impuls donat a la tramitació telemàtica dels expedients administratius i amb la finalitat d'agilitar els procediments, la persona aspirant haurà 'introduir-los telemàticament en la pàgina Web del Candidat, en www.ibsalut.es. Tot això en el termini establert en el paràgraf anterior.

Els mèrits s'han d'acreditar i valorar sempre amb referència al darrer dia del termini per presentar sol·licituds. Els mèrits que no figurin a l'autovaloració presentada ni els que no s'hagin aportat dins el termini establert no es valoraran. Si s'havia sol·licitat l'acreditació d'algun mèrit i el certificat no s'ha rebut a temps, cal adjuntar una còpia autèntica d'aquesta sol·licitud, en la qual ha de figurar llegible el segell de registre d'entrada, sens perjudici que posteriorment —una vegada emès el certificat requerit— s'hagi d'aportar per unir-lo a l'expedient. Aquesta aportació s'haurà de realitzar abans de la publicació de les llistes definitives de la fase de concurs.

Enllaços d'interés:

-Web del Servei de Salut de les Illes Balears: www.ibsalut.es

-Web al candidat, on podran emplenar telemàticament totes les dades relatives als seusmèrits, així com consultar el barem de l'expedient:https://www.caib.es/ibscandidat/j_security_lang?lang=ca

-Guia per a consignar els mèrits telemàticament per als candidats que han superat la fase oposició:

https://www.ibsalut.es/docs/rrhh/rinconopositor/Gu%C3%ADa%20para%20consignar%20los%20m%C3%A9ritos%20telem%C3%A1ticamente%20IBSALUT%20ES.pdf

Codi DIR3 - A04029527-Servei d'Oposicions i Concursos del Ibsalut

X

Llista provisional de mèrits - Model sol·licitud al·legacions

Requisits

Presentar les al·legacions degudament registrades

Documentació a presentar

La que la persona candidata consideri oportuna o necessària perquè sigui valorada la seva al·legació.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals de mèrits (Del 08/06/2022 al 16/06/2022)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

Observacions

S'informa a les persones aspirants que poden revisar el seu expedient en el web del candidat (veure GUIA DE BAREMACIÓ per a consultar la valoració del mèrits). I que per a resoldre qualsevol dubte tenen a la seva disposició els números de telèfon 971 70 44 08 / 971 70 44 09.

Web del candidat: https://www.caib.es/ibscandidat/j_security_lang?lang=ca

Guia de baremació: https://www.ibsalut.es/docs/rrhh/rinconopositor/Guia%20Baremacio%20RRHH%20IBSALUT%20CA.pdf

Les al·legacions s'han de dirigir a la seu del Tribunal degudament documentades i registrades en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut, en el registre general de qualsevol gerència del Servei de Salut o per alguna de les vies previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Codi DIR3 - A04029527-Servei d'Oposicions i Concursos del Ibsalut

X

Llista definitiva de mèrits - Elecció de places

Requisits

Haver superat el concurs oposició (annex 2) o estar a la llista complementària (annex 3) de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria d'òptic/òptica optometrista del Servei de Salut de les Illes Balears.

Documentació a presentar

Llista de les places ofertes triades, per ordre de prioritat; cal incloure-hi totes les places. Aquesta llista s'ha d'emplenar i registrar telemàticament des del web www.ibsalut.es (web del candidat). Així mateix, hi haurà a la seu del Polígon de Son Castelló la Unitat de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció per donar suport tant presencialment com a telefònicament, per facilitar als candidats l'eina informàtica per emplenar i registrar la tria de les places ofertes.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució (Del 18/07/2022 al 12/08/2022)

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

Observacions

Es publica la llista de places que s'ofereixen (annex 4), a l'efecte que les sol·licitin per ordre de preferència, tant les persones que han superat el concurs-oposició (que figuren a l'annex 2), com les persones de la llista complementària (que figuren a l'annex 3). Les places destinades a persones amb un grau de discapacitat que no es cobreixin, s'incrementaran a les del torn corresponent.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar