Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Itineraris integrals d'inserció 2021/2022 cofinançada pel FSE

L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 % dels usuaris totals que es preveu atendre.

Les entitats tenen l'opció, dins el marc d'aquesta convocatòria, de sol·licitar subvenció, en el cas de que així ho considerin, per l'execució de les accions següents:

Actuacions de formació:

· Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2

· Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat

Codi SIA

2350279

Persones destinatàries

Els col·lectius vulnerables que han d'atendre els serveis d'itineraris d'inserció prevists en aquesta convocatòria, són els següents:

— Col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral.

— Col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials d'inserció laboral.

— Col·lectiu de persones amb altres discapacitats (físics, sensorials, etc.) i amb dificultats especials d'inserció laboral.

— Col·lectiu de persones amb discapacitat per malaltia mental i amb dificultats especials d'inserció laboral.

Termini per a resoldre i notificar

per resoldre les concessions: sis mesos comptadors des de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud de subvenció

Requisits

Poden ser beneficiàries de les subvencions:

a) Les persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears que acreditin com a mínim 1 any d'experiència en l'àmbit de les Illes Balears en l'execució d'accions que s'adrecin a acompanyar les persones desocupades en processos d'inserció laboral.

b) Les administracions locals de les Illes Balears, i les entitats dependents o vinculades, que acreditin com a mínim 1 any d'experiència en l'àmbit de les Illes Balears en el desenvolupament d'accions que s'adrecin a acompanyar les persones desocupades en processos d'inserció laboral.

En cas que l'itinerari integral d'inserció prevegi actuacions de formació, es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats amb centres de formació inscrits o acreditats ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Documentació a presentar

La que es determina a l'apartat 13.6 de l'annex 1 de la convocatòria.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils des de l'endemà que la Resolució de convocatòria es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Dins els primers deu dies hàbils del termini per presentar les sol·licituds, les entitats que tenguin la intenció de presentar-la que no estiguin donades d'alta a l'aplicació ACCFOR, l'hauran de sol·licitar al SOIB.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Observacions

La tramitació de la sol•licitud de subvenció s'ha de formalitzar mitjançant l'aplicació web del SOIB -ACCFOR, .

Per tal de completar el tràmit i tenir-lo per finalitzat, el document de sol•licitud generat amb l'aplicació ACCFOR s'ha de presentar electrònicament mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), dins del termini per presentar les sol•licituds.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015 els requerirà perquè la presentin de la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol•licitud la data en la qual s'hagi esmenat.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar