Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2020

Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies

Persones destinatàries

a) Propietaris de vaixells pesquersb) Pescadors propietaris de les arts que es volen substituir c) Armadors, si en l'acord entre el propietari i l'armador el primer ha transferit aquest dret a l'armador

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Els assanyelats a la convocatòria

Documentació a presentar

a)Fotocòpia del NIF, en cas de persona jurídica.b)Document que acrediti la representació amb què se signa la sol·licitud, si escau.c)Avantprojecte, projecte tècnic, pressupostos o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda.d)Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex III, que figura al web del FOGAIBA.e)Certificat de l'Institut Social de la Marina acreditatiu de l'afiliació del pescador al vaixell durant el termini indicat, si escau.

Models:

Termini màxim

Fins el dia 31/07/2020

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176666 - Fax: 971176887