Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres (TNI-149)

Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres

Codi SIA

208399

Persones destinatàries

Explotadors d'explotacions mineres

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Tràmits

X

Tràmit de sol·licitud d'inici

Requisits

·Tramitació Presencial: disponible només per a les persones físiques en qualsevol de les oficines UDIT. Les adreces i tota la informació necessària es pot consultar a «Adreces, horaris i cita prèvia».

S'ha de presentar tota la documentació que pertoqui segons les indicacions recollides a la guia de tramitació del procediment. Els formularis necessaris es poden descarregar a l'apartat corresponent d'aquesta fitxa.

 

Recordau que, de conformitat amb l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, la presentació telemàtica és obligatòria, per als subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, i opcional per a les persones físiques. Per la qual cosa, segons el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir perquè l'esmeni presentant-la per via electrònica.

 

·Tramitació Telemàtica: disponible per a les persones jurídiques i per a les persones físiques. Trobareu a baix l'accés al tràmit telemàtic. Per a la seva tramitació s'ha de disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

Una vegada iniciat el tràmit s'emplenarà la sol·licitud com a formulari on-line durant la tramitació. Amb la sol·licitud s'ha de presentar annexada, tota la documentació que pertoqui segons les indicacions recollides a la guia de tramitació del procediment. Els formularis necessaris es poden descarregar a l'apartat corresponent d'aquesta fitxa.

L'aplicació conté un assistent que us guiarà d'una manera senzilla i intuïtiva durant tot el procés de tramitació.

 

Taxes

. - Targeta de crèdit o dèbit / Banc

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

No hi ha termini màxim de presentació.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Mines

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971176570 - Fax: 971176811

(consultesmines@dgindust.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei de Mines

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar