Torna

Salut sexual

  

La sexualitat al llarg de la vida

Els éssers humans som éssers sexuats i expressam la sexualitat de diferents formes en cada etapa de la vida. El desenvolupament sexual és un procés i, a més de l’evolució psicofísica, pròpia de cada edat, hi influeixen:

 1. L’estat físic i la capacitat intel·lectual.
 2. La satisfacció de necessitats humanes bàsiques com ara el desig de contacte, la intimitat, la comunicació, l’expressió emocional, el plaer, la tendresa i l’amor.
 3. L’aprenentatge de creences i dels rols de gènere.
 4. L’educació afectiva i sexual.

A cada etapa de la vida i, més concretament a cada edat, corresponen unes formes específiques de manifestació de la sexualitat. Es poden diferenciar clarament quatre etapes en el desenvolupament psicosexual:

 1. la infància
 2. la pubertat i l’adolescència
 3. la joventut i la maduresa
 4. la vellesa

L’inici i la durada de cada una d’aquestes etapes és orientativa ja que depèn de diversos factors:

 • Personals: l’estat físic i emocional, la capacitat intel·lectual, la personalitat i l’autoestima.
 • Socials i econòmics: la classe social, els valors i les creences, l’accés a l’educació, la satisfacció de les necessitats econòmiques i el rol de la família (suport, tutela, control...) en cada societat.
 • Mediambientals: el clima local, la zona on es viu (rural, ciutat, barriada...), les facilitats per moure’s i accedir a noves experiències i interaccions socials, per conèixer estils de vida diferents i per accedir a recursos.
 • Estil de vida: alimentació, activitat física i intel·lectual, intimitat a la llar i autonomia personal, entre d’altres.