Torna

Salut sexual

  

Ètica de les relacions sexuals i amoroses

L’expressió de la sexualitat sol reflectir els valors i les creences personals en cada moment vital. A la nostra societat, la vivència de la sexualitat està influenciada pels valors de la cultura judeocristiana i pels d’altres cultures cada cop més presents. Aquests valors solen anar associats a formes de culpabilització i de penalització de la persona que els transgredeix.

D’altra banda, vivim en una societat de consum que ha fet de la sexualitat un producte més i en la qual les relacions amoroses i sexuals es banalitzen. El consum compulsiu de la sexualitat s’identifica amb la felicitat.

La sexualitat també s’utilitza com a reclam publicitari i es relaciona, sobretot, amb l’atractiu físic de la joventut i amb la seducció per cercar el plaer propi, amb independència del plaer i del benestar de l’altra persona.

En totes les societats, les normes i els costums relacionats amb la sexualitat tenen a veure amb el fet de com s’entenen:

  • El cos i el plaer.
  • La finalitat d’establir una relació afectiva i sexual.

Les societats humanes, de la mateixa manera que cada una de les persones que les integren, estan en evolució constant. Actualment, s’observa una tendència a dotar les persones de llibertat per decidir per elles mateixes sobre la forma com volen viure la seva sexualitat. A la moral sexual, a la sexualitat banalitzada i a la utilització de la sexualitat com a instrument al servei del consum, es contraposa una altra forma d’entendre la sexualitat i les relacions, basada en els principis ètics següents:

  • Consentiment
  • Plaer i benestar compartits
  • Igualtat
  • Honestedat
  • Salut sexual

Aquests principis, tal com explica Félix López, ens poden ajudar a cometre menys errors, a evitar sofriments i a gaudir més i millor de la nostra vida sexual i amorosa. En definitiva, ens permeten utilitzar la llibertat per prendre les millors decisions i per gaudir de la millor salut, individual i col·lectiva.

CONSENTIMENT

En les relacions sexuals i amoroses hem de reconèixer i considerar sempre la llibertat i la dignitat pròpia i de la parella, sense instrumentalitzar mai l’altra persona per cercar únicament el benefici propi, de manera que tant nosaltres com l’altra persona ens sentim lliures d’acceptar aquesta relació o no.

Raonament

Exemple de comportament contrari

Exigeix capacitat de negociació i tolerància a la frustració. No podem fer sempre el que ens agradaria, hi ha límits.

Manipular, pressionar, obligar, forçar o agredir una persona per tenir relacions sexuals o per tenir-hi una relació de parella.

PLAER I BENESTAR COMPARTITS

Quan dues persones tenen relacions sexuals, a més de cercar el plaer propi, s’han d’ocupar i intentar que l’altra gaudeixi i senti satisfacció en la relació.

Raonament

Exemple de comportament contrari

Les persones no són objectes que s’utilitzen; per això, la relació sexual requereix conèixer i respectar els gusts i les preferències de la persona amb qui es comparteix una experiència tan íntima.

Cercar únicament el plaer i el benestar propi sense tenir en compte si l’altra persona se sent a gust.

IGUALTAT

En les relacions sexuals i amoroses les dues persones tenen el s mateixos drets i obligacions; les normes, l’ètica o la moral sexual han de ser igualitàries i les persones involucrades en la relació s’han de tractar amb justícia i equitat.

Raonament

Exemple de comportament contrari

Suposa superar els estereotips de gènere o qualsevol aspecte que atorgui superioritat a un dels membres de la parella: classe social, situació econòmica...

Criticar una al·lota per dur preservatius, dir que és una fresca.

HONESTEDAT

En les relacions sexuals i amoroses la lleialtat és un requisit, les intencions han d’estar clares i s’han d’explicitar. S’ha de tenir sempre l’honestedat de dir a l’altra persona el que realment volem d’ella, els sentiments lleials que tenim cap a ella i els compromisos reals que assumim, i aclarir, si fa falta, els que no volem assumir.

Raonament

Exemple de comportament contrari

Exigeix relacions afectives i sexuals sinceres i que cap persona de les implicades en la relació rebi missatges confusos, enganyosos o contradictoris.

Dir a una persona que s’està enamorat o enamorada quan només es vol tenir un “rotllo”.

SALUT SEXUAL

En les relacions sexuals i amoroses cal cuidar la salut pròpia i la salut de l’altra persona, no assumir pràctiques de risc que puguin provocar infeccions, altres problemes de salut o un embaràs no desitjat.

Raonament

Exemple de comportament contrari

Implica comportar-se amb responsabilitat i requereix coneixements correctes sobre anticoncepció i prevenció d’infeccions de transmissió sexual.

Mantenir relacions sexuals coitals sense preservatiu quan es té coneixement de patir una infecció de transmissió sexual.