Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

 

El 10 de febrer de 2016 es va signar l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, en el que es van adoptar, entre d’altres, l’acord relatiu a l’abonament de la paga extraordinària de 25 anys prevista en el  V conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb fons públics,  i en els  XII i XIII Convenis col·lectius generals de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat. Així mateix s’inclou l’abonament de la paga extraordinària de 25 anys  al personal docent en règim especial de treballadors autònoms.

 

És  important destacar que el V Conveni col·lectiu té vigència entre el 17 de gener de 2007 i el 16 d’agost de 2013; el XII conveni d’educació especial té vigència entre l’1 de gener de 2005 i el 31 de desembre del 2007 i  el XIII conveni d’educació especial té vigència entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2011.

 

El dret a cobrar el premi extraordinari de 25 anys s’ha d’haver meritat en aquests períodes i es finançarà en els termes establerts en l’Acord de 2016. Pel que fa als religiosos, tal com estableix el pacte tercer de l’Acord de 2016,  aquests  hauran d’haver meritat el dret entre l’1 de gener de 2000 i el 16 d’agost de 2013.

 

Per altra banda s’ha de tenir en compte que la Conselleria d’Educació i Universitat abona mensualment la nòmina en nom de l’Entitat titular del centre, per tant, la relació laboral del professorat és amb el centre i no amb la conselleria.

 

Per aquest motiu, la sol·licitud de paga extraordinària de 25 anys l’ha de sol·licitar el centre.

 

El professorat que hagi sol·licitat la paga extraordinària de 25 anys a la direcció general de Personal Docent rebrà una comunicació on se l’informa que la sol·licitud l’ha de realitzar directament el centre on treballa.

 

Per sol·licitar la paga extraordinària de 25 anys els centres han de formalitzar la sol·licitud i aportar el certificat d’antiguitat per cada un dels professors.

 

Documents:

documento  solicitud  Centros.docdocument solicitut Centres.doc

 

documento  solicitud  Centros.doccertificat antiguitat.docx