Torna

Canvi Climàtic

c

Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears


c

Què és el Comitè d’Experts?


c

El Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears es crea amb la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. 

c

                

c

És l’òrgan col·legiat encarregat d’assessorar el Govern en el disseny i desplegament de les mesures necessàries per a lluitar de manera efectiva contra l’escalfament global i el canvi climàtic, tant pel que fa a mesures de mitigació com d’adaptació, i així poder assolir els objectius i les finalitats d’interès públic marcades en la llei.

PDF Resolució informativa del president del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears per la qual s’informa de la constitució del Comitè i dels membres que en formen part (BOIB Núm. 34 d'11 de març de 2021)

c

Funcions i estructura del Comitè


c

Tal i com defineix l'article 7 de la Llei 10/2019:   

 • El Comitè d’Experts està integrat per persones de reconegut prestigi en els camps mediambiental, laboral, energètic o de canvi climàtic, nomenades pel Govern de les Illes Balears, i ha de tenir la composició següent:

a) Un president o una presidenta, que s’ha de nomenar a proposta del conseller competent en matèria de canvi climàtic.
b) Un màxim de set vocals, nomenats a proposta del president o presidenta.  

 • Són funcions del Comitè d’Experts:

a) Assessorar, a petició del Consell Balear del Clima, sobre el desenvolupament de les polítiques climàtiques i sobre l’adequació de les polítiques als objectius d’aquesta llei i del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic.
b) Assessorar, a petició del Consell Balear del Clima, sobre l’adequació de projectes de normes i plans del Govern als objectius d’ aquesta llei.
c) Formular propostes encaminades al compliment dels objectius d’aquesta llei.
d) Qualsevol altra funció de caràcter consultiu que li sigui encomanada pel conseller competent en matèria de canvi climàtic.
e) Els informes, recomanacions i avaluacions d'iniciativa pública del Comitè d’Experts han d’estar a disposició dels ciutadans en el portal web del Govern de les Illes Balears.

 • El Comitè d’Experts ha d’elaborar una memòria anual que ha de ser tramesa a la Presidència del Govern i del Parlament.
 • En la proposta i els nomenaments de vocals del Comitè, s’ha de procurar que hi hagi una presència equilibrada d’homes i dones.

   c

Constitució del Comité d'Experts


  

El Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears es va constituir el 12 de gener de 2021 de manera oficial durant la celebració de la seva primera reunió. Un dels principals punts del dia va ser la definició del rol i del seu funcionament per tal de definir un reglament.

c

c

El Comitè està compost per 8 persones expertes de diverses àrees relacionades amb l'escalfament global i la transició energètica, entre els quals es troben:

 • Pau de Vílchez Moragues, jurista, subdirector del LINCC i president del Comitè;
 • Sarah Oppenheimer, responsable de comunicació estratègica de l'European Climate Foundation i vicepresidenta del Comitè;
 • Gabriel Jordà Sánchez, físic marí, investigador de l'Institut d'Estudis Oceànics i membre del LINCC;
 • Ramon Pujol Nadal, professor d'enginyeria mecànica i energia elèctrica industrial de la UIB, i membre del LINCC;
 • Nuria Marbà Bordalba, biòloga marina, investigadora científica de l'IMEDEA i membre del LINCC;
 • Ivan Murray Mas, geògraf, professor de geografia humana de la UIB i membre del LINCC;
 • Ana Digón Elsden, politòloga del Global Grass-fed Forum;
 • i Aitor Urresti, professor d'enginyeria tèrmica de la Universitat del País Basc.

Hi participen, també, dues expertes convidades:

 • Sònia Estradè Niubó, Tècnica-investigadora OBSAM Seguiment del Medi Natural i Vectors Ambientals,
 • i Flor dell’Agnollo, Ambientòloga. Consultora socioambiental i assistència tècnica per al Secretariat Tècnic d'Aliança Mar Blava.

Les primeres passes del Comitè consistiran a intentar copsar el grau de desenvolupament de la Llei de Canvi Climàtic i identificar les línies d'acció prioritàries perquè la transició energètica justa i realment sostenible a les Balears sigui una realitat.

Informes, recomanacions i avaluacions del Comitè d'Experts


   

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica estableix que els informes, recomanacions i avaluacions d'iniciativa pública del Comitè d’Experts han d’estar a disposició dels ciutadans en el portal web del Govern de les Illes Balears.

  

A continuació podeu descarregar-vos els documents que el Comitè ha generat fins ara (actualitzat a 6 d'octubre de 2021):

  

 1. PDF Aportacions i comentaris del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic a la proposta de Llei de Canvi Climàtic estatal (17 d'abril de 2021)
 2. PDF Informe relatiu a la sol·licitud de modificar la Llei de Canvi Climàtic pel que fa als vehicles elèctrics presentada per la CAEB (17 de maig de 2021)
 3. PDF Aportacions al projecte de Decret per a regular el Consell Balear del Clima (18 de maig de 2021)

Memòria anual


   

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica estableix que el Comitè d’Experts ha d’elaborar una memòria anual que ha de ser tramesa a la Presidència del Govern i del Parlament.

    

 • INFORME ANUAL 2021-2022

                                             

PDF Informe anual 2021-2022 complet               PDF Resum executiu                           Arxiu Compres Infografia completa