Torna

Secció d'atmosfera

Inventari emissions contaminants atmosfèrics a les Illes Balears

Els inventaris d’emissions de contaminants a l’atmosfera són una eina fonamental a l’hora de recopilar la informació necessària per establir polítiques de prevenció i correcció de la contaminació.

En concret, l’objectiu de l’inventari d’emissions és recopilar informació sobre el major número possible d’activitats contaminadores de l’atmosfera, estimar les seves emissions i elaborar una base de dades amb aquests resultats, amb el finalitat de tenir un coneixement exhaustiu de l’origen, quantia i evolució temporal de les emissions de contaminants a l’atmosfera.

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, estableix als seus articles 5 i 27, que l'Administració General de l'Estat elaborarà i actualitzarà periòdicament els inventaris espanyols d'emissions.

El 7 de juliol de 2018 es publica al BOE el Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, donant compliment al Convenio de contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància (Conveni LRTAP Long Range Transboundary Air Pollution), al Protocol de Gotemburg, a la Directiva de sostres nacionals d'emissió de determinats contaminants, entre d'altres, i actualitzant la regulació del Sistema Espanyol d'Inventari i Projeccions d'Emissions a l'Atmosfera (SEI).

Els contaminants atmosfèrics i la periodicitat d'informació a la Comissió europea s'adjunten als quadres A, B, C i D de l'annex I indicats a l'article 11 del Reial decret 818/2018, sobre Inventarios y proyecciones nacionales de emisiones de contaminantes atmosféricos e informes sobre los inventarios.

L’elaboració de l’inventari s’ajusta als principis de la metodologia EMEP/CORINAIR-IPCC (European Monitoring and Evaluation Programme/Core Inventory of Air emissions) i es presenta d’acord amb la nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for sources of Air Pollutants), en concret amb la versió SNAP-97. La nomenclatura SNAP-97 s’estructura en tres nivells jeràrquics: Grup, Subgrup, Activitat. - El nivell superior, Grup, consta d’11 divisions que reflecteixen les grans categories d’activitats antropogèniques i naturals. - El nivell mitjà, Subgrup, divideix l’anterior en 78 classes que reflecteixen l’estructura de les activitats emissores d’acord amb les seves especificacions tecnològiques i socioeconòmiques. - El nivell més desagregat, Activitat, inclou les activitats elementals i les d’alguns subgrups (17) que no apareixen desagregats en activitats.

En total, la nomenclatura SNAP-97 incorpora 481 activitats elementals que junt amb els 17 subgrups que no tenen desglossament ulterior per activitat, comptabilitzen un total de 498 activitats/subgrups emissors o captadors de contaminants atmosfèrics.

La classificació SNAP no segueix un criteri purament econòmic ni tecnològic; és més bé el resultat d’un criteri mixt dels dos anteriors. Així, per exemple, els grups 1 i 4 recullen emissions d’un mateix sector econòmic, però mentre que el grup 1 fa referència a aquelles emissions relacionades directament amb la combustió, el grup 4 és per a aquells processos industrials les emissions dels quals no tenen per causa (directa) cap combustió. En canvi, els grups 1 i 2 recullen emissions de processos de combustió, però se diferencien entre sí per un criteri d’activitat econòmica: producció i transformació de l’energia (cas del grup 1); i generació de calor en centres residencials, comercials i institucionals, i d’activitat agrícoles i forestals (cas del grup 2).

A les taules següents es presenten de forma agregada les emissions estimades segons el format base SNAP-97 de l’inventari de les Illes Balears per les substàncies acidificadores (SOx, NOx, NH3), precursores d’ozó (NOx, COVNM, CH4, CO), gasos d’efecte hivernacle (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC) i partícules (PM10, PM2,5, totals PST i black carbon BC).

A més, es presenten les dades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle amb la nomenclatura CRF (Common Reporting Format) que és el format adoptat per informar els organismes internacionals sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquesta presentació en format CRF s'elabora a partir de les dades detallades de l'inventari SNAP i només s'inclouen els sis gasos o grups  de composts d'efecte hivernacle presentant les dades en unitats de CO2 equivalent. També s'utilitza l'anomenada nomenclatura NFR (Nomenclature for Reporting).

Es presenta la sèrie completa, des de 1990, ja que cada any es recalcula la sèrie completa des de 1990 per aplicar les millores metodològiques de l'esmentada metodologia EMEP/CORINAIR-IPCC a totes les dades històriques. Per tant, totes les dades s'han actualitzat any a any.

També es presenten els gràfics d’evolució per aquests grups de substàncies.

Enllaç al Sistema Español de Inventario

Informe sobre dades 2009 de l'inventari d'emissions de les Illes Balears, desglossat per illes:

Informe sobre inventari d'emissions de les Illes Balears. En aquest informe s'analitzen les dades de 2008, es fa un estudi comparatiu de la sèrie 1990-2008 i es presenta un avenç de les dades corresponents a l'inventari d'emissions de l'any 2009:

Evolució Gasos Acidificadors

evolució gasos acidificadors.PNG

Evolució Gasos Efecte Hivernacle

Evolució gasos efecte hivernacle.PNG

Evolució Gasos Precursors d'ozó

Evolució gasos precursos ozo.PNG

Elaborat per: Secció d'Atmosfèra, DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT, GOVERN DE LES ILLES BALEARS