Portal Transparència

ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL AUTONÒMIC

Administració > Organització > Ens del sector públic > Ens del sector públic instrumental autonòmic

Data d'actualització: 20/02/2024


A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més de l'Administració General, integrada per les diferents conselleries, existeixen adscrites a cada una d’elles, organismes i entitats amb diferent nivell d'autonomia i règim jurídic.

Es classifiquen, d'acord amb la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (versió consolidada), en: organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions i consorcis.

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
Agència Tributària de les Illes Balears
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)
Conselleria de Presidència i Administracions Públiques
Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Fundació Illes Balears d'Acció Exterior (FIBAE)
Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)
Institut Balear de l'Energia (IBE)
Conselleria de Salut
Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)
Agència de Salut Pública de les Illes Balears
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)
Conselleria d'Educació i Universitats
Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears
Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears (ICGIB)
Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures al Territori de l'Entitat Local Menor de Palmanyola
Conselleria de Turisme, Cultura i Esports
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (CEH)
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears.
Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB)
Fundació Robert Graves.
Fundació per a l'Esport Balear
Conselleria de Famílies i Afers Socials
Institut Balear de la Dona
Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua
Ports de les Illes Balears
Agencia Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
Consorci d'Aigües de les Illes Balears
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)