LES NOSTRES TRAMITACIONS

PDF Llista de tràmits telemàtics i presencials de la UDIT

PDF Les nostres tramitacions

PDF Quadre resum dels tipus de tramitacions


A. CANALS DE PRESENTACIÓ   

D'acord amb el que s'estableix en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els documents dirigits als òrgans de l'Administració autonòmica es poden presentar, entre altres, mitjançant els següents canals:

CANAL TELEMÀTIC

Presentació d'un tràmit mitjançant la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib).

Requisits: Per poder realitzar procediments administratius i tràmits gestionats per mitjans electrònics és necessari disposar d’un certificat electrònic, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.

Subjectes obligats:

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l’ús dels mitjans electrònics de forma voluntària per a les persones físiques en les seves relacions amb les administracions públiques. Però de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.

Relació de tràmits de la Seu Electrònica: En l'actualitat, tots els procediment de la UDIT es poden presentar telemàticament mitjantçant, o bé un tràmit especific o bé un tràmit genèric de sol·licitud.

Accedir-hi a la seva tramitació: dins l'apartat Relació de tràmit i serveis. trobareu l'accés directe a totes les fitxes informatives de cada un dels procediment específic publicats a la seu electrònica.

     

, es poden trobar com a mínim dos tràmits:

- tràmit de sol·licitud d’inici del procediment (fase d'inici)

- tràmit de presentació d’esmenes (fase d'instrucció)

En els procediments 100% telemàtics no trobareu el tràmit d'esmena.  Per conèixer millor el funcionament dels tràmits telemàtics automàtics, accediu a l'apartat Tràmits Telemàtics.

Llista de tots els tràmits telemàtics automàtics UDIT 

Presentació d'una sol·licitud dirigida a la UDIT i que no està relacionada amb cap tràmit específic publicat a la Seu Electrònica: en el cas de presentar una sol·licitud amb documentació annexa o sense documentació annexa, de qualsevol assumpte de la competència de la UDIT, i només en el cas que no hi hagi un tràmit telemàtic específic a la Seu Electrònica de la CAIB, s'ha de fer servir el procediment Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica) amb Codi SIA 2307649 de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

CANAL PRESENCIAL

Presentació d'un expedient a les Oficines UDIT.

Tipus de tràmits:

- Tràmits de resolució immediata: Tràmits que en el moment de la presentació de la documentació per part de l'usuari, la UDIT realitza la gestió, la revisió i la resolució administrativa de l'expedient, així com les notificacions que pertoquin.

- Tràmits de resolució no immediata (TNI): Tràmits que en el moment de la presentació de la documentació per part de l'usuari, la UDIT només realitza l'entrada de l'expedient: registre d'entrada i el càlcul i cobrament de la taxa. Posteriorment, el departament corresponent duu a terme la gestió i la resolució de l'expedient.

Oficines de tramitació: Els tràmits presencials es poden tramitar a qualsevol de les oficines de la UDIT. Per a la tramitació presencial s'ha posat en marxa un nou sistema de cita previa.

Relació de tràmits: Cada tràmit UDIT té una fitxa informativa a la seu electrònica amb una guia de tramitació, formularis, normativa d'aplicació, etc. Accediu mitjançant la Relació de tràmits i serveis de la UDIT amb els enllaços a la seva corresponent fitxa informativa.


b. DOCUMENTACIÓ APORTAda EN ELS TRÀMITS

La normativa actual d'aplicació només requereix presentar documents originals dels següents documents:

- Sol·licitud

- Declaracions responsables

- Certificats mèdics

En cas de presentar qualsevol d'aquests tres documents via electrònica es requereix igual forma que siguin originals correctes i vàlids. Per complir aquest requisit, els documents originals electrònics han d'estar signats correctament amb certificats electrònics amb validesa suficient per a tota la duració de la tramitació i sense cap modificació una vegada signats.

Resta de documentació o documentació addicional: En cas què s'afegeixi durant la tramitació documentació addicional (sigui requerida en el tràmit o no) es poden lliurar originals electrònics o còpies:

- Si es lliura un original, aquest ha de ser el document original i ha de complir els requisits exposats a dalt. Si el document original està custodiat per una Administració Pública es pot indicar l'enllaç per baixar el document en lloc de presentar el document.

- Si es lliura una còpia, s'ha de lliurar una còpia exacta del document original al qual se li han retirat les signatures electròniques. En aquest cas l'administrat es fa responsable de disposar i custodiar el document original amb totes les signatures vàlides i sense modificacions posteriors a les signatures, així com posar-lo a disposició de l'Administració en el cas que li sigui requerit.

      

MODELS GENÈRICS DE PRESENTACIÓ A LA UDIT

Repositori de documents genèrics que s'utilitzen a la UDIT i a la Direcció General de Política Industrial:

PDF Sol·licitud de tramitació de la UDIT (01.020)

PDF Declaració per a l'obtenció de dades i documentació (01.022)

PDF Declaració d'inici d'activitat per a la bonificació de la taxa (01.030)