Torna

Tramitació UDIT

TRÀMITS DE LA UDIT

TIPUS DE TRÀMITS

Tramitació presencial:

En la UDIT hi ha dos tipus de tràmits presencials:

- Tràmits de resolució immediata: Tràmits que en el moment de la presentació de la documentació per part de l'usuari, la UDIT realitza la gestió, la revisió i la resolució administrativa de l'expedient.

- Tràmits de resolució no immediata (TNI): Tràmits que en el moment de la presentació de la documentació per part de l'usuari, la UDIT només realitza l'entrada de l'expedient: registre d'entrada i el càlcul i cobrament de la taxa. Posteriorment, el departament corresponent duu a terme la gestió i la resolució de l'expedient.

Tramitació telemàtica:

Alguns dels procediments més habituals permeten la seva tramitació en modalitat telemàtica. Per conèixer millor els seus avantatges i el seu funcionament, accediu a l'apartat Tràmits Telemàtics

RELACIÓ DE TRÀMITS

- Per veure la relació de tots els tràmits de la UDIT en pdf i guardar una còpia, accediu als documents:

PDF Llista de tràmits telemàtics i presencials

PDF Llista de taxes dels tràmits

- Per veure les fitxes informatives de cada un dels tràmits amb la seva guia de tramitació, els seus formularis, normativa d'aplicació, etc., accediu mitjançant els enllaços dels tràmits que hi ha a continuació.


INSTAL·LACIONS

Electricitat (baixa tensió i alta tensió)
Instal·lació de baixa tensió. Tràmit general (001)
Instal·lació de baixa tensió. Enllumenat exterior (003)
Instal·lació de baixa tensió. Instal·lacions d'enllaç (012)
Instal·lació de producció d'energia elèctrica de petita potència (034)
Instal·lació en baixa tensió. Recàrrega de vehicles elèctrics (045)
Comunicació de dades d'instal·lació de baixa tensió existent (041)
Xarxa de distribució en baixa tensió (TNI-102)* 
Instal·lació d'alta tensió sense expropiació (TNI-118)* 
Instal·lació d'alta tensió amb expropiació (TNI-121)* 
Suspensió temporal de subministrament d'energia (TNI-133)* 


Hidrocarburs (petrolífers i gas)
Instal·lació petrolífera (006)
Instal·lació petrolífera no liberalitzada (TNI-110)
Instal·lació receptora de gas (013)
Xarxa de gas canalitzat (TNI-108)*
Instal·lació d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos (027)
Substitució de dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106)

Aparells elevadors
Ascensor. Inscripció (022)
Ascensor. Reforma (TNI-113)
Ascensor. Alta conservació (028)
Ascensor. Baixa conservació (029)
Grua torre. Muntatge (047)
Grua autopropulsada. Inscripció (TNI-117)

Tèrmiques
Instal·lació tèrmica (021)

Contra incendis
Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050)
Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004)
Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051)
Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043)

Frigorífiques
Instal·lació frigorífica (025)
Instal·lació frigorífica. Modificació (TNI-101)

Equips a pressió
Instal·lació d'equip a pressió no subjecta a ITC (026)
Instal·lació d'equip a pressió subjecta a ITC (TNI-111)

Productes químics
Instal·lació d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112)

Raigs X
Instal·lació de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004)
Instal·lació nuclear i radioactiva (TNI-005)REGISTRES I CERTIFICATS

Acreditacions professionals
Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079)
Reconeixement de l'acreditació professional (052)
Reconeixement de l'acreditació professional (TNI-141)
Operador de grua (037)
Operador de maquinària minera mòbil (038)

Acreditacions no professionals
Comunicació de les persones que han superat el curs de formació CRE
Consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics - CRE (048)

Registres
Registre Integrat Industrial. Divisió A (015)
Empresa de serveis. Divisió B: nova inscripció i ampliació de categories (023)
Empresa de serveis. Divisió B: reducció de categories i altres modificacions (TNI-099)
Organismes de control. Divisió C (TNI-013)
Empresa manipuladora de gasos fluorats (049)
Taller de reparació de vehicles automòbils (042)
Centre de tacògraf, limitador de velocitat i reparador d'instrument de mesura (TNI-008)METROLOGIA

Comprovació d'equip de mesura en funcionament (TNI-130)
Organisme verificador de metrologia (TNI-012)MINES

Comunicacions
Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031)
Inici de treballs d'aprofitament miner (TNI-148)
Accident o malaltia professional (TNI-150)
Director facultatiu: nomenament o renúncia (TNI-145)
Tècnic de restauració: nomenament o renúncia (TNI-146)
Responsable manteniment elèctric: nomenament (TNI-147)
Acceptació de feines realitzades per contractista (TNI-142)

Autoritzacions
Projecte de restauració (TNI-029)
Autorització o ampliació d'activitat extractiva (TNI-030)
Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA (TNI-031)
Canvi de titularitat de drets miners (TNI-032)
Permis d'exploració, investigació o concessió (TNI-033)
Projecte de voladures per a activitat no minera (TNI-134)
Projecte de geotèrmia de baixa entalpia (TNI-151)
REVISIONS I INSPECCIONS

Inspecció d'ascensor (035)
Inspecció o informes en matèria energètica a instància de part  (TNI-075)*
Inspecció d'organismes de control (TNI-077)EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Distintiu de vehicle elèctric "MELIB" (033)*
Certificat d'eficiència energètica d'edifici (039)*AJUTS I SUBVENCIONS

Ajut per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019)
Ajut per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2019)
Ajut per a la modernització de l'eficiència energètica a l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019)ADMINISTRATIUS

Aportació de documentació addicional a un expedient
Rectificació d'errades d'un expedient (040)
Canvi de titularitat d'instal·lació (TNI-019)
Certificats, còpies i informes (TNI-078)
Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència d'indústria (TNI-152)
Reclamació de devolució d'ingressos indeguts(TNI-153)
Procediment d'expedient informatiu en matèria de política industrial (TNI-154)* Aquest tràmit és competència de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.