Torna

Tramitació UDIT

RELACIÓ DE TRÀMITS I SERVEIS DE LA UDIT

Enllaços a les Fitxes informatives dels procediments publicats a la Seu Electrònica. Dins les fitxes es troben la guia de tramitació, els formularis, la normativa d'aplicació i tota la informació necessària per dur a terme la tramitació. A més, es pot pagar la taxa corresponent i accedir a l'inici de la tramitació de la modalitat telemàtica. 


INSTAL·LACIONS

Electricitat (baixa tensió -més informació- i alta tensió)

CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació de baixa tensió. Tràmit general (001) 207763 PDF
Instal·lació de baixa tensió. Enllumenat exterior (003) 207981 PDF
Instal·lació de baixa tensió. Instal·lacions d'enllaç (012) 207801 PDF
Instal·lació de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) 208129 PDF
Instal·lació de baixa tensió. Recàrrega de vehicles elèctrics en zones d'accés privat (Origen centralització comptadors) (045)  208209 PDF
Comunicació de dades d'instal·lació de baixa tensió existent (041) 208414 PDF
Xarxa de distribució en baixa tensió (102)*  208150 -
Instal·lació d'alta tensió sense declaració d'utilitat pública (118)*  208373 -
Instal·lació d'alta tensió amb declaració d'utilitat pública (121)*  235096 -
Suspensió temporal de subministrament d'energia (133)* 208359 -
       

Hidrocarburs (petrolífers -més informació- i gas -més informació-) 

CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació petrolífera (006)
227215 PDF
Instal·lació petrolífera no liberalitzada (110) 207989 -
Transformació de dipòsit a doble paret (181) 2893565 -
Instal·lació receptora de gas (013) 207819 PDF
Xarxa de gas canalitzat (108)* 207980 -
Instal·lació d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos (027) 208035 PDF
Substitució de dipòsit d'emmagatzematge de GLP (106) 207795 PDF
Instal·lació d'estació de serveis per a vehicles a gas-Gasineres (170) 2408617 -
       

Aparells elevadors -més informació-

CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Ascensor. Inscripció (022) 208036 PDF
Ascensor. Reforma (113) 207812 -
Ascensor. Reconeixement d'excepcionalitat (171) 2408706 -
Ascensor. Alta conservador (028) 208037 PDF
Ascensor. Baixa conservador (029) 687395 PDF
Grua torre. Muntatge (047) 208330 PDF
Grua autopropulsada. Inscripció (117) 208151 -
Grua torre o autopropulsada. Contracte de manteniment (172) 2414554 -
       

Tèrmiques -més informació-

CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació tèrmica (021) 207814 PDF
       

Contra incendis -més informació-

CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050) 687298 PDF
Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004) 208240 PDF
Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051) 687297 PDF
Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043) 208205 PDF
     

Frigorífiques -més informació-

CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació frigorífica (025) 208013 PDF
Instal·lació frigorífica. Modificació (101) 208362 PDF
       

Equips a pressió -més informació-

CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació d'equip a pressió no subjecta a ITC (026) 208026 PDF
Instal·lació d'equip a pressió subjecta a ITC (111) 207766 -
       

Productes químics -més informació-

CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació d'emmagatzematge de productes químics (112) 207767 -
       

Raig X -més informació-

CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004) 208368 -
Instal·lació nuclear i radioactiva (005) 208147 -
Registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural (176) 2445181 PDF

REGISTRES I CERTIFICATS

Acreditacions professional -més informació- i -convocatòria exàmens- CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Proves per obtenir una acreditació professional (079) 207925 PDF
Proves per obtenir una acreditació professional - Convocatòries 2024 (079) 3033803 -
Instal·lacions tèrmiques en edificis-FP Balears i exàmens (052) 1017735 PDF
Manipulació de gasos fluorats i Instal·lacions tèrmiques en edificis-altres casos (141) 208106 PDF  PDF
Operador de grua (037) 208126 PDF
Operador de maquinària minera mòbil (038) 208130 PDF
       
Acreditacions no professional -més informació- CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Comunicació de les persones que han superat el curs de formació CRE (159) 216288 -
Consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics - CRE (048) 207997 -
       
Registres CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Registre Integrat Industrial. Divisió A (015) 207796 PDF
Empresa de serveis. Divisió B: nova inscripció i ampliació de categories (023) 216285 PDF
Empresa de serveis. Divisió B: reducció de categories i altres modificacions (099) 207800 PDF
Organismes de control. Divisió C (TNI-013) 227217 -
Empresa manipuladora de gasos fluorats (049) 750602 PDF
Taller de reparació de vehicles automòbils (042) 208208 PDF
Limitador de velocitat, reparador d'instrument de mesura i instal·lacions de rentatge i reparació de cisternes de mercaderies perilloses (008) 208361 -
Centre tècnic de tacògrafs (174) 2889200 PDF
Empresa de voladuras especiales: Certificado o renovación anual (179) 2896186 PDF
Activitat industrial amb risc d'accidents greus (125) 2408685 -

METROLOGIA

Metrologia -més informació- CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Comprovació d'equip de mesura en funcionament (130) 227216 -
Organisme verificador de metrologia (TNI-012) 208360 -

MINES -més informació-

Comunicacions CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Inici de treballs d'aprofitament miner (148) 208398 PDF
Accident o malaltia professional (150) 208189 PDF
Direcció facultativa: nomenament o renúncia (145) 208388 PDF
Tècnic de restauració: nomenament o renúncia (146) 208386 PDF
Registre de maquinària minera (158) 2407546 PDF
Memòria anual d'inspeccions d'instal·lacions mineres realitzades per ECA's i OCA's (168) 2987063 PDF

Autoritzacions CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Autorització o ampliació d'activitat extractiva (030) 208377 PDF   PDF
Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA (031) 208378 PDF
Canvi de titularitat de drets miners (032) 207922 PDF
Permisos d'explotació, d'investigació, de concessions directes i derivades, i les pròrrogues corresponents (TNI-033) 207926 -
Projecte de voladures per a activitat no minera (134) 207927 -
Projecte de geotèrmia de baixa entalpia (151) 208210 PDF
Unitat d'explotació per a explotacions i recursos miners (177) 2896040 PDF
Labors d'explotació: suspensió temporal o pròrroga (178) 2896071 PDF
Projectes miners: Modificació no substancial (193) 2987909 PDF

REVISIONS I INSPECCIONS

Inspeccions CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Inspecció d'ascensor (035) 208122 PDF
Inspecció o informes en matèria energètica a instància de part  (075)* 208365 -
Inspecció d'organismes de control (077) 207813 PDF

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Energia CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Distintiu de vehicle elèctric "MELIB" (033)* 208069 PDF
Certificat d'eficiència energètica d'edifici (039)* 208187 PDF

AJUTS I SUBVENCIONS

Ajuts CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial 2596990 Pàgina Web
Ajut públic destinat a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial 2596990 Pàgina Web
Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears - Pàgina Web

ADMINISTRATIUS

Tràmits i serveis específics de la UDIT CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Canvi de titularitat d'instal·lació (019) 208148 -
Rectificació d'errades d'un expedient tramitat a la UDIT (040) 208155 PDF
Certificats, còpies i informes (078) 208364 -
Petició d'informació i de documentació a disposició de la UDIT (157) 2352498 PDF
Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència d'indústria (152)
2082502 PDF
Expedient informatiu en matèria de política industrial (154) 2072640 -
Coeficient reductor de l'edat de jubilació en el sector de la mineria (194) 3016375 PDF
       
Tràmits i serveis generals de la CAIB CODI SIA GUIA DE TRAMITACIÓ
Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica) 2307649 -
Dret d'accés a la informació pública  208263 -
Reclamació de devolució d'ingressos indeguts(153) 2238233 -
Devolució de les garanties i dels dipòsits 1289657 -
Model de garanties de restauració d'explotacions mineres. Opció aval bancari. 2299277 -


* Aquest tràmit és competència de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic.