Torna

Tramitació UDIT

RELACIÓ DE TRÀMITS I SERVEIS DE LA UDIT

PDF Llista de tràmits telemàtics i presencials

Enllaços a les Fitxes informatives dels tràmits. Dins les fitxes es troben la guia de tramitació, els formularis, la normativa d'aplicació i tota la informació necessària per dur a terme la tramitació. A més, si el tràmit té modalitat telemàtica específica es pot accedir a l'inici de la tramitació des de la fitxa.


INSTAL·LACIONS

Electricitat (baixa tensió i alta tensió)
Instal·lació de baixa tensió. Tràmit general (001)
Instal·lació de baixa tensió. Enllumenat exterior (003)
Instal·lació de baixa tensió. Instal·lacions d'enllaç (012)
Instal·lació de producció d'energia elèctrica de petita potència (034)
Instal·lació en baixa tensió. Recàrrega de vehicles elèctrics en zones d'accés privat (045)
Comunicació de dades d'instal·lació de baixa tensió existent (041)
Xarxa de distribució en baixa tensió (TNI-102)* 
Instal·lació d'alta tensió sense declaració d'utilitat pública (TNI-118)* 
Instal·lació d'alta tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-121)* 
Suspensió temporal de subministrament d'energia (TNI-133)* 


Hidrocarburs (petrolífers i gas)
Instal·lació petrolífera (006)
Instal·lació petrolífera no liberalitzada (TNI-110)
Transformació de dipòsit a doble paret (181)
Instal·lació receptora de gas (013)
Xarxa de gas canalitzat (TNI-108)*
Instal·lació d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos (027)
Substitució de dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106)
Instal·lació d'estació de serveis per a vehicles a gas-Gasineres (170)


Aparells elevadors
Ascensor. Inscripció (022)
Ascensor. Reforma (TNI-113)
Ascensor. Reconeixement d'excepcionalitat (171)
Ascensor. Alta conservador (028)
Ascensor. Baixa conservador (029)
Grua torre. Muntatge (047)
Grua autopropulsada. Inscripció (TNI-117)
Grua torre o autopropulsada. Contracte de manteniment (172)

Tèrmiques
Instal·lació tèrmica (021)

Contra incendis
Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050)
Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004)
Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051)
Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043)

Frigorífiques
Instal·lació frigorífica (025)
Instal·lació frigorífica. Modificació (TNI-101)

Equips a pressió
Instal·lació d'equip a pressió no subjecta a ITC (026)
Instal·lació d'equip a pressió subjecta a ITC (TNI-111)

Productes químics
Instal·lació d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112)

Raigs X
Instal·lació de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004)
Instal·lació nuclear i radioactiva (TNI-005)
Registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural (176)REGISTRES I CERTIFICATS

Acreditacions professionals
Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079)
Instal·lacions tèrmiques en edificis-FP Balears i exàmens (052)
Manipulació de gasos fluorats i Instal·lacions tèrmiques en edificis-altres casos (TNI-141)
Operador de grua (037)
Operador de maquinària minera mòbil (038)

Acreditacions no professionals
Comunicació de les persones que han superat el curs de formació CRE (159)
Consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics - CRE (048)

Registres
Registre Integrat Industrial. Divisió A (015)
Empresa de serveis. Divisió B: nova inscripció i ampliació de categories (023)
Empresa de serveis. Divisió B: reducció de categories i altres modificacions (TNI-099)
Organismes de control. Divisió C (TNI-013)
Empresa manipuladora de gasos fluorats (049)
Taller de reparació de vehicles automòbils (042)
Centre de tacògraf, limitador de velocitat i reparador d'instrument de mesura (TNI-008)
Activitat industrial amb risc d'accidents greus (TNI-125)METROLOGIA

Comprovació d'equip de mesura en funcionament (TNI-130)
Organisme verificador de metrologia (TNI-012)MINES

Comunicacions
Inici de treballs d'aprofitament miner (TNI-148)
Accident o malaltia professional (TNI-150)
Direcció facultativa: nomenament o renúncia (TNI-145)
Tècnic de restauració: nomenament o renúncia (TNI-146)
Registre de maquinària minera (158)

Autoritzacions
Autorització o ampliació d'activitat extractiva (TNI-030)
Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA (TNI-031)
Canvi de titularitat de drets miners (TNI-032)
Permis d'exploració, investigació o concessió (TNI-033)
Projecte de voladures per a activitat no minera (TNI-134)
Presentació o devolució d'avals (TNI-149)
Projecte de geotèrmia de baixa entalpia (TNI-151)REVISIONS I INSPECCIONS

Inspecció d'ascensor (035)
Inspecció o informes en matèria energètica a instància de part  (TNI-075)*
Inspecció d'organismes de control (TNI-077)EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Distintiu de vehicle elèctric "MELIB" (033)*
Certificat d'eficiència energètica d'edifici (039)*AJUTS I SUBVENCIONS

Ajut per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial
Ajut per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial
Ajut per a la modernització de l'eficiència energètica a l'estructura productiva de l'activitat industrial
Ajut al foment i l'impuls de la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarialsADMINISTRATIUS

Tràmits i serveis específics de la UDIT

Canvi de titularitat d'instal·lació (TNI-019)
Rectificació d'errades d'un expedient tramitat a la UDIT (040)
Certificats, còpies i informes (TNI-078)
Petició d'informació i de documentació a disposició de la UDIT (TNI-157)
Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència d'indústria (TNI-152)
Reclamació de devolució d'ingressos indeguts(TNI-153)
Expedient informatiu en matèria de política industrial (TNI-154)

Tràmits i serveis generals de la CAIB

Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica)
Dret d'accés a la informació pública * Aquest tràmit és competència de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.