Junta Consultiva de Contractació Administrativa

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa és l'òrgan consultiu específic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de la seva administració instrumental en matèria de contractació pública.

A més d'aquesta activitat consultiva, la Junta resol el recurs especial en matèria de contractació previst en l'article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i pot emetre recomanacions, instruccions, acords o circulars en matèria de contractació, adreçades als òrgans de contractació de la Comunitat Autònoma.

Així mateix, duu a terme l'activitat administrativa de classificació empresarial i gestiona el Registre de Contractes i el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

Us informam que totes les consultes relatives a tramitacions de procediments que són competència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa s'atendran preferentment per telèfon i per correu electrònic en l'adreça següent:

juntaconsultiva@caib.es

Dades de contacte:

       Junta Consultiva de Contractació Administrativa
       Carrer de Sant Pere, 7, 3r
       07012 Palma
       Telèfon: 971 17 70 80
       Fax: 971 17 63 71
       Adreça electrònica: juntaconsultiva@caib.es

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.