COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS 

Serveis que es poden consultar

Serveis entre administracions de les Illes Balears.

Els serveis propis són aquells que permeten a les ens adscrites al Conveni de col•laboració en matèria d'Interoperabilitat telemàtica entre les AAPP de l'àmbit territorial de les Illes Balears, compartir i intercanviar informació mitjançant la plataforma PINBAL.

 


Servei propi de les Illes Balears.

Codi certificat


Ajuntaments

Servei consulta de dades de convivència. Més informació

SCDCPAJU

Servei de consulta de dades històriques de padró. Més informació

SCDHPAJU


Consells

Servei de verificació i consulta de dades de família nombrosa.  Més informació

SVDSCTFNWS01


Govern

Servei de consulta d'estar matriculat a un centre educatiu Més informació

SCMCEDU

 Servei de consulta de dades de discapacitat. Més informació

Exemple_certificat_SVDCCAACPCWS01.pdf Exemple certificat

SVDSCDDWS01

Servei d'estar al corrent de pagament amb la CAIB per a  contractacions. Més informació Exemple_certificat_SVDCCAACPCWS01.pdf Exemple certificat

SVDCCAACPCWS01

Servei d'estar al corrent de pagament amb la CAIB per a subvencions  i ajudes. Més informació Exemple_certificat_SVDCCAACPCWS01.pdf Exemple certificat

SVDCCAACPASWS01


 

 

Serveis SCSP de l'AGE.

Són els serveis de verificació i consulta de dades prestades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques MINHAP (a través de la Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls a l'Administració Electrònica).

 


Serveis SCSP intermediats

                           Codi certificat


TGSS

Estar al corrent de Pagament amb la Seguretat Social - Deute. Exemple certificat Q2827003ATGSS001.pdf Exemple Certificat

Q2827003ATGSS001

Alta en data. Exemple certificat Q2827003ATGSS006.pdf Exemple Certificat

Q2827003ATGSS006

Nombres d'afiliacióExemple consulta núms TGSS.pdf Exemple Certificat

SVDTGSSNAFSWS01

Vida laboral dels darrers 12 mesos. Exemple vidal laboral 12 mesos.pdf  Exemple Certificat

SVDTGSSVIDALABORALWS01

Període de vida laboral en els darrers 5 anys. Exemple vida laboral 5 anys.pdf Exemple Certificat

SVDTGSSVIDALABORAL5ANIOSWS01

Consulta de la plantilla mitjana d'una empresa en un període.

SVDTGSSPLANTILLAMEDIAWS01

Consulta dels trams d'un autònom.

SVDTGSSTRAMOSAUTONOMOSWS01

Consulta de deudors tributaris

SVDTGSSDEUDORTRIBUTARIOWS01


AEAT (només per a departaments del GOIB)

Estar al Corrent de les Obligacions Tributàries segons Llei de Contractes. Exemple certificat AEAT101I.pdf Exemple certificat

ECOT101

Estar al Corrent de les Obligacions Tributàries per a Autorització de Transport.Exemple certificat AEAT102I.pdf Exemple certificat

ECOT102

Estar al Corrent de les Obligacions Tributàries per a Subvencions i Ajudes. Exemple certificat AEAT103I.pdf Exemple certificat

ECOT103

Estar al Corrent de les Obligacions Tributàries para Permisos de Residència i Treball. Exemple certificat AEAT104I.pdf Exemple certificat

ECOT104

Nivell de Renda. Exemple_certificat_NIVRENTI.pdf Exemple certificat

NIVRENT

Estar al Corrent de les Obligacions Tributàries Genèric exemple ecotgeni (1).pdf Exemple certificat

ECOTGEN


Servicio Público de Empleo Estatal

Consulta de situació actual de prestacions per desocupació. exemple_certificat_SVDSEPESITWS02.pdf Exemple certificat

SVDSEPESITWS02

Imports de prestació de desocupació percebuts a data actual. exemple_certificat_SVDSEPEIACTWS02.pdf Exemple Certificat

SVDSEPEIACTWS02

Imports de prestació de desocupació percebuts en un període. exemple_certificat_SVDSEPEIPERWS02.pdf Exemple certificat

SVDSEPEIPERWS02

Estar inscrit com a demandant d'ocupació a data actual. exemple_certificat_SVDSEPEDEMWS01.pdf Exemple certificat

SVDSEPEDEMWS01

Estar inscrit com a demandant d'ocupació a data concreta. exemple_certificat_SVDSEPEDEMFECHAWS01.pdf Exemple certificat

SVDSEPEDEMFECHAWS01

Consulta de dades d'un contracte. exemple_certificat_SVDSEPEDEMFECHAWS01.pdf Exemple certificat

SVDSEPEDATOSCONTRATOWS01


DGP
Consulta dades d'identitat. exemple_certificat_SVDDGPCIWS02.pdf Exemple certificat

SVDDGPCIWS02

Dades d'Identitat - Verificació.exemple SVDDGPVIWS02.pdf Exemple certificat

SVDDGPVIWS02

Consulta i verificació de dades dels tràmits de residència d'estrangers

SVDDGPTRAMITESRESIDENCIAWS01

Consulta de dades de residència legal d'extrangers per dades de filiació

SVDDGPRESIDENCIALEGALFILIACIONWS01

Consulta de dades de residència legal de'extrangers per documentació

SVDDGPRESIDENCIALEGALDOCWS01

Consulta d'identitat d'extranjers ampliada

SVDDGPIDENTIDADNIEAMPLIADOWS01


DGT
Consulta de dades d'un vehicle.Consulta de datos de un vehículo_exemplepre.pdf Exemple certificat

SVDDGTVEHICULODATOSWS01

Consulta de dades de vehicles per a sancionsexemple certificat SVDDGTVEHICULOSANCWS01.pdf Exemple certificat
SVDDGTVEHICULOSANCWS01
Consulta del llistat de vehicles d'un conductor.Consulta del listado de vehículos de un conductor_exemplepre.pdf Exemple certificat
SVDDGTVEHICULOHISTWS01
Consulta de dades de permisos de conduir de conductors. consulta de permisos de conducir de un conductor_exemplepre.pdf Exemple certificat SVDDGTCONDUCTORPERMISOWS01
Consulta de sancions d'un conductor.Servicio de consulta de sanciones_exemplepre.pdf Exemple certificat
SVDDGTCONDUCTORSANCWS01
Consulta distintiu mediambiental Exemple_certificat_SVDDGTTARJETAAMBIENTALWS01.pdf Exemple certificat
SVDDGTTARJETAAMBIENTALWS01
Consulta de dades del titular d'un vehicle per part del titular de la via SVDDGTVEHICULODANOSVIAWS01
Consulta de dades d'un vehicle per a l'IVTM SVDDGTVEHICULOIVTMWS01
Consulta de dades d'un vehicle a EUCARIS SVDDGTEUCARISWS01

INE (Aquests serveis no estan disponibles per als ajuntaments )

* Aquests serveis estan disponibles per consultes per Llei, essent necessari signar un conveni amb l'INE.

Verificació de dades de Residència

SVDRWS01

Consulta de dades de Residència amb data d'última variació padronal Exemple_certificat_SVDREXTFECHAWS01.pdfExemple certificat

SVDREXTFECHAWS01

Consulta de l'històric de municipis de residència

SVDINEHISTORICOMUNICIPIOSWS01

Consulta de l'històric de residència i convivents

SVDINEHISTRESIDENCIACONVWS01

Consulta de dades de convivència actual

SVDINECONVIVENCIAACTUALWS01

Consulta de Dades de Residència amb data d'última Variació Padronal por Llei (SECOPA)*

SVDSECOPA01WS01

Consulta de Dades de Residència amb data actual por Llei (SECOPA)*

SVDINESECOPACONVIVENCIAACTUALWS01

Consulta de Dades de Residència històric i convivència per Llei (SECOPA)*

SVDINESECOPAHISTRESIDENCIACONVWS01

Consulta de Dades de l'històric de municipis i residència per Llei (SECOPA)*

SVDINESECOPAHISTORICOMUNICIPIOSWS01

Consulta de les de convivència actual.

SVDINECONVIVENCIAACTUALWS01


Ministeri d'Educació
Títols universitaris per documentació. Exemple certificat SVDTUWS01.pdf Exemple certificat

SVDTUWS03

Títols NO universitaris per documentació. Exemple certificat SVDTNUWS01.pdf Exemple certificat

SVDTNUWS03

Títols universitaris per dades d'afiliacióExemple_certificat_SVDLSTTUWS01.pdfExemple certificat

SVDLSTTUWS01

Títols NO universitaris per dades d'afiliacióExemple_certificat_SVDLSTTNUWS01.pdfExemple certificat

SVDLSTTNUWS01

Consulta de les dades d'un títol Universitari Exemple_certificat_SVDVTUWS01.pdfExemple certificat
SVDVTUWS01
Consulta de les dades d'un títol No Universitari Certificat_exemple_SVDVTNUWS01.pdfExemple certificat
SVDVTNUWS01
Servei de consulta de Condició de Becat. PBL_PINBAL00000000000000007729_PINBAL00000000000000007729.pdfExemple certificat

SVDBECAWS01

Consulta de professions regulades (RJCU)

SVDEDURJCUPROFREGUWS01

Consulta d'universitats (RJCU)

SVDEDURJCUUNIVWS01

Consulta de centres universitaris (RJCU)

SVDEDURJCUCENTROSUNIVWS01

Consulta de titulacions (RJCU) Exemple_certificat_SVDEDURJCUTITUNIVWS01.pdfExemple certificat SVDEDURJCUTITUNIVWS01
Consulta del detalle de titulaciones (RJCU) exemple detall titulacions (1).pdfExemple certificat SVDEDURJCUDETALLETITUNIVWS01

CRUE Universitats Espanyoles
Consulta de dades de matrícula universitària. PBL_PINBAL00000000000000006288_PINBAL00000000000000006288.pdf Exemple certificat

SVDMATUNIVWS01


Cadastre
Consulta de dades cadastrals.

Exemple certificat SVDCDATWS01.pdf Exemple certificat

SVDCDATWS02

Certificació de titularitat.Exemple certificat SVDCTITWS01.pdf Exemple certificat

SVDCTITWS02

Consulta de Béns immobles.exemple certificat SVDCBIWS01.pdf Exemple certificat

SVDCBIWS02

Certificació Descriptiva i Gràfica d'un Immoble.exemple SVDCDYGWS01.pdfExemple certificat

SVDCDYGWS02

Verificació de documents cadastrals per CSV. PBL_PINBAL00000000000000006799.pdfExemple certificat

SVDCCSVWS01

Consulta del valor referencial d'un immoble. 

SVDCATASTROVDRWS01

Certificat de la motivació del càlcul del valor de referència i valor de referència . 

SVDCATASTROCERTIFICADOVDRWS01


CSD
Consulta de beques d'esportistes d'elit

SVDCSDBECASDANWS01


MINHAFP
Inscrit en el registre central de personalExemple_certificat_SVDRCPINSCRITOWS01.pdfExemple certificat

SVDRCPINSCRITOWS01

Consulta detallada sobre empleat públic en Autentica SVDRCPPUESTOWS01
Consulta de Dades del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic SVDMINHAFPROLECEWS01

MINHAFP(IGAE)
Consulta d'inhabilitacions per a subvencions i ajudes de BDNS Exemple inhabilitaciones.pdf Exemple certificat SVDIGAEINHABILITACIONWS01
Consulta de concessions de subvencions i ajudes de BDNS exemple concessions.pdf Exemple certificat SVDIGAECONCESIONWS01
Consulta de subvencions i ajudes amb MINIMIS de BDNS SVDIGAEMINIMISWS01
Consulta de classes passives de jubilació
SVDIGAEPCPINFOPWS01

MINHAFP (DGOJ)
Descàrrega completa del registre general d'interdiccions d'Accés al joc SVDDGOJDESCCOMPLWS01
Descàrrega parcial del registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJDESCPARCIALWS01
Descàrrega completa des d'última descàrrega del registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJDESCULTIMAWS01
Alta en el registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJALTAWS01
Baixa en el registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJBAJAWS01
Modificació en el registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJMODIFWS01
Confirmació de l'última descàrrega del registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJCONFDESCARGAWS01
Consulta d'estat en el registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJESTADOWS01

INSS

Prestacions públiques del RPSP i incapacitat temporal, maternitat i paternitat. Exemple certificat Q2827002CINSS01.pdfExemple certificat

Q2827002CINSS001

Històric de prestacions públiques incapacitat temporal en un període Exemple_certificat_Q2827002CINSS00.pdfExemple certificat

Q2827002CINSS002

Consulta de les prestacions de la targeta social digital

SVDINSSTSDPRESTACIONESWS01

Consulta dels integrants de la unitat familiar IMV o RIS de la targeta social digital

SVDINSSTSDINTEGRANTESIMVRISWS01


IMSERSO

Grau i nivell de dependència. Exemple certificat SVDCDEPENWS01.pdfExemple certificat

SVDCDEPENWS01


Ministeri d'Interior
Consulta de ser sol·licitant d'asil.

SVDMIRASILOWS01


Ministeri de Justícia
Consulta de Naixement. exemple_certificat_SVDSCCNWS01.pdfExemple certificat

SVDRRCCNACIMIENTOWS01

Consulta de Matrimoni. exemple_certificat_SVDSCCMWS01.pdfExemple certificat

SVDRRCCMATRIMONIOWS01 

Consulta de Defunció. exemple_certificat_SVDSCCDWS01.pdfExemple certificat

  SVDRRCCDEFUNCIONWS01

Consulta del certificat de defunció

SVDRRCCCERTIFICADODEFUNCIONWS01

Consulta del certificat de matrimoni
SVDRRCCCERTIFICADOMATRIMONIOWS01
Consulta del certificat de naixement
SVDRRCCCERTIFICADONACIMIENTOWS01
Consulta de defuncions massives diàries

SVDDEFMAWS01

Consulta d'Inexistència d'Antecedents Penals per dades d'afiliació. exemple_antecedents_penals.pdfExemple certificat SVDCAPWS01 
Consulta d'inexistència de delictes sexuals per dades d'afiliació. antecedents_delictes_exemple.pdfExemple certificat SVDDELSEXWS01 
Consulta d'inexistència d'antecedents penals per documentació Exemple_certificat_SVDCAPCDIWS01.pdfExemple certificat SVDCAPCDIWS01
Consulta d'inexistència de delictes sexuals per documentació SVDDELSEXCDIWS01
Sol·licitud de postil·lat de documents signats electrònicament SVDAPOSTILLASOLICITARWS01
Sol·licitud de postil·lat de documents amb CSV SVDAPOSTILLASOLICITARCSVWS01
Consulta de l'estat d'una postil·la
SVDAPOSTILLAESTADOWS01
Obtenció de postil·la realitzada
SVDAPOSTILLAOBTENERWS01
Anul·lació d'una postil·la
SVDAPOSTILLAANULARWS01
Consulta de països pertanyents al conveni de la Haia per a postil·les SVDAPOSTILLAPAISESHAYAWS01

Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions
Consulta d'asseguradores i reasseguradores
DGSFP0002
Consulta de mediadors d'assegurances i reassegurances DGSFP0001
Consulta de plans i fons de pensions
DGSFP0003
Consulta de solvència per a concursos públics
DGSFP0005

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (MAEC)
Verificació de signatures d'intèrprets jurats i personal diplomàtic acreditat en l'exterior SVDMAECWS01

Consell General del Notariat
Consulta de subsistència de poders notarials.
 PBL_PINBAL00000000000000007586_PINBAL00000000000000007586 (1) (1).pdfEjemplo certificado
SVDNOTSUBWS01
Consulta de còpia simple de poders notarials.
PBL_PINBAL00000000000000007593_PINBAL00000000000000007593 (1) (1).pdf Exemple certificat
SVDNOTCOPSIMWS01
Consulta de notaris i notaries
Exemple_certificat_SVDNOTLISTWS01.pdf Exemple certificat
SVDNOTLISTWS01
Consulta de subsistència d'administradors.
PBL_PINBAL00000000000000007727_PINBAL00000000000000007727 (1).pdf Exemple certificat.
SVDNOTSUBADMWS01
Consulta de cessions de crèdit Exemple_certificat_SVDNOTCESIONCREDITOWS01.pdf Exemple certificat SVDNOTCESIONCREDITOWS01

Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE)
Certificat d'Afiliació.PBL_PINBAL00000000000000006671 (2).pdf Exemple certificat

SVDMUFAFIWS01

Certificat individual d'Abonaments.exemple certificat SVDMUFABSWS01.pdf Exemple certificat

SVDMUFABSWS01

Certificat de dades de Prestacions de Pagament Únic. PBL_PINBAL00000000000000006670 (1).pdf  Exemple certificat

SVDMUFPRESTAWS01

Consulta de dades d'afiliació.Exemple_certificat_SVDMUFAFIXMLWS01.pdf Exemple certificat

SVDMUFAFIXMLWS01

Consulta de dades individual d'abonaments
Exemple_certificat_SVDMUFABSXMLWS01.pdfExemple certificat
SVDMUFABSXMLWS01
Consulta de dades de prestacions de pagament únic Ecemple_certificat_SVDMUFPRESTAXMLWS01.pdfExemple certificat SVDMUFPRESTAXMLWS01

Institut Cervantes

Servei de Consulta de Qualificacions per a proves CCSE i DELE

SVDAPTNACIWS01


SECAD
Consulta de garanties de la caixa general de depòsits (SECAD).

SVDSTESOROGARANTIASWS01


SEPBLAC
Titularitats financeres per intervinent

S2800665HFTF0001

Titularitats financeres per producte

S2800665HFTF0002

Auditoria de titularitats financeres.

S2800665HFTF0003


Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil (CORPME)
Consulta del registre públic concursal

SVDREGPUBCONWS01

Consulta de la vigència d'un càrrec en una societat

SVDREGPUBCONWS01


Ministeri de Sanitat
Consulta de formació sanitària especialitzada

SVDSMSSSIRESIDENTEWS01


Ministeri de l'Interior

Consulta de ser beneficiari drets per ser víctima del terrorisme

SVDIVTWS01

Consulta manual de ser beneficiari drets
per ser víctima del terrorisme

SVDIVTMWS01


Ministeri de Transports, Mobilitat y Agenda Urbana

Consulta de les dades d'un vehicle adscrit a una autorització de transport

SVDFOMENTOAUTVEHICULOWS01

Consulta de les autoritzacions de transport d'un titular

SVDFOMENTOAUTTITULARWS01

Consulta de les dades d'una autorització de transport

SVDFOMENTODATOSAUTWS01

Consulta de les dades d'una llicència internacional de transport

SVDFOMENTODATOSLICENCIAWS01

Consulta dels títols de transport d'un titular

SVDFOMENTOTITULOSWS01

Verificació de si un vehicle és VTC a data concreta

SVDFOMENTOVTCWS01

Consulta del llistat de vehicles VTC a data concreta

SVDFOMENTOLISTADOVTCWS01


Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM)

Consulta d'habilitació de metges col·legiats

SVDCGCOMHABILITADOWS01

Consulta de dades públiques de metges col·legiats

SVDCGCOMDATOSPUBLICOSWS01


 

* Actualitzat dia 20 de maig de 2024.


Els serveis s'aniran actualizant periòdicament, la darrera versió es pot trobar al Catalogo_Servicios_Verificacion_consulta_Datos_SCSP_201510.pdfCatàleg Serveis de Verificacion i consulta de Dades SCSP.

Per a demanar accés als serveis s'ha de seguir el protocol corresponent y el trámit telemàtic.

En cas de dubte, s'ha d'enviar un correu a pinbal@fundaciobit.org i si es vol fer la consulta telefònicament es pot trucar al telèfon 971176529.

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés