COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Introducció

Què és la interoperabilitat

La interoperabilitat és la capacitat dels sistemes d'informació, i per tant dels procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i reutilitzar la informació que disposen en els seus sistemes i en els procediments als que donen suport, per assolir uns objectius comuns possibilitant l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells, amb l'objectiu d'evitar haver de demanar l'aportació de la informació per part dels ciutadans.

 

Què és el Marc d'interoperabilitat

El Marc d'interoperabilitat del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • és l'instrument del qual es dota el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a garantir els nivells necessaris d'interacció i integració en els aspectes tecnològics, semàntics i organitzatius dels seus processos mitjançant l'ús intensiu de les TIC.
 • conté les recomanacions, les guies i els estàndards relatius a la interconnexió, la integració de dades, les metadades, l'accés mitjançant xarxes de telecomunicacions, la seguretat i l'accessibilitat que han d'usar les entitats que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • considera especialment l'ús d'estàndards oberts.
 • és elaborat pel Govern de les Illes Balears a través de la DGEDSA i la Fundació BIT, i amb la participació de les entitats que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i aprovat per un decret del Govern de les Illes Balears. La DGEDSA i la Fundació BIT també en promouen el compliment i l'adaptació contínua a l'estat de la tècnica.

 

Aspectes que cal abordar

La interoperabilitat és un element clau no només per proporcionar als ciutadans serveis públics de qualitat, sinó per fer-ho de forma eficient, és a dir, amb el menor cost possible. Les ineficiències i les duplicacions, a més de generar frustració en els ciutadans, generen costos extra a l'Administració Pública.

Per aconseguir una interoperabilitat viable es necessita realitzar adaptacions jurídiques, tecnològiques i organitzatives, així com l'estreta col•laboració entre administracions i ens públics.

Els quatre pilars de la interoperabilitat són la informació, el marc tecnològic, el marc jurídic i el marc organitzatiu, tal i com es mostra en la imatge següent:

 

Pilars interoperabilitat

 

Marc jurídic

El Conveni Marc per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'Informació de les Administracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'objectiu del conveni no és altre que l'impuls de la col·laboració entre les diferents administracions públiques per possibilitar la interoperabilitat entre els seus sistemes d'informació i fer possible l'intercanvi de dades i certificats telemàtics entre elles, per a les seves respectives activitats administratives.

 

Mapa d'interoperabilitat

El mapa d'interoperabilitat permet detectar les necessitats d'informació a totes les Administracions públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per compartir dades i informació i identifica els organismes "emissors" i "requeridors" d'informació.

 

Marc tecnològic

Les plataformes corporatives que ofereixen solucions tecnològiques per fer possible la interoperabilitat entre administracions públiques són:

 • PINBAL (Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears), desenvolupada per la DGEDSA amb col·laboració de la Fundació BIT, i la qual dona accés a la informació de l'Administració General de l'Estat i dels ens locals.

 

Marc organitzatiu

L'impacte de la implantació de la interoperabilitat en l'organització suposa:

 • Un coneixement previ de les necessitats de les administracions a través del mapa d'interoperabilitat.
 • Un canvi cultural: cal compartir les dades i col·laborar.
 • Formació i suport al treballador públic.
 • Necessitats d'adaptació a nivell normatiu, de gestió i tecnològic.
 • Potenciació de la funció organitzativa.
 • Suport i acompanyament de la DGEDSA a nivell intern i de la Fundació BIT amb les altres administracions de les Illes Balears.

 

 

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés