COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

pinbal.png

Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears

La Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) és una solució tecnològica desenvolupada pel Govern de les Illes Balears que fa possible la interoperabilitat entre les administracions balears i la resta de l'Estat. PINBAL permet realitzar consultes (ja sigui a través d'una aplicació web o mitjançant serveis web) al serveis disponibles a través de la Plataforma d'Intermediació de l'Estat i als serveis propis definits en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


En particular PINBAL permet gestionar:

 • Entitats: són totes aquelles administracions adherides al Conveni d'Interoperabilitat
 • Serveis: són el conjunt de serveis disponibles a través de la plataforma ja siguin propis o intermediats.
 • Usuaris: que poden ser representants de les entitats adherides amb permisos per crear altres usuaris, usuaris delegats que són els usuaris que tenen permisos per realitzar les consultes als serveis o bé usuaris auditors.
 • Procediments: són el conjunt de procediments administratius pels qual un usuari pot accedir a certs serveis.


Les principals característiques de PINBAL són:

 • Protocol SCSP: PINBAL implementa el protocol SCSP ( Sustitución de Certificados en Soporte Papel ) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
 • Entorn multientitat: cada administració pot gestionar els seus propis usuaris i procediments, així com auditar les seves consultes.
 • Justificant de consulta: PINBAL emet un justificant de consulta signat amb un certificat d'òrgan. Aquest justificant es pot imprimir i guardar a l'expedient com a prova de la consulta realitzada.
 • Auditories: PINBAL audita totes les consultes realitzades tant al serveis propis com als intermediats. Cada administració adherida tindrà un usuari auditor que pot consultar-les.
 • Integració mitjançant serveis web: permet a altres aplicacions consultar els serveis disponibles a PINBAL mitjançant l'ús de serveis web.
 • Disseny de formularis: permet a un administrador dissenyar els formularis de consulta per a cada servei, de forma tal que facilita les tasques de consulta dels usuaris delegats.
 • Estadístiques: permet treure estadístiques d'ús per entitat, agrupades per serveis o procediments.

Manuals d'usuari de PINBAL

delegat.pdf Manual d'usuari delegat

representant.pdf Manual d'usuari representant

auditor.pdf Manual d'usuari auditor

 

Requisits d'accés

Per tal de poder accedir a la plataforma PINBAL és necessari:

Podreu accedir a la plataforma a través dels següents enllaços:

Plataforma d'intermediació

La Plataforma d'Intermediació de Dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) ofereix un conjunt de serveis de verificació i consulta de dades que permet a qualsevol organisme públic verificar, en temps real, les dades relatives a un ciutadà, que ha iniciat un tràmit amb una entitat i que són necessaris per a la resolució del tràmit. Evita que el ciutadà hagi d'aportar els documents acreditatius relatius a aquestes dades si ja obren en poder de l'Administració.

L'objectiu d'aquesta plataforma és facilitar a les administracions el compliment de l'article 6.2.b de la llei 11/2007 de no demanar als ciutadans documents que obrin en poder de l'administració (sigui el que sigui aquesta, AGE, CCAA, EELL) en tots els tràmits administratius en els quals poguessin ser requerits.

 

 

Plataforma de intermediación de datos

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés