COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Publicació al BOE del Conveni CAIB-INE (Accés SECOPA)

El 21 de novembre de 2022 s'ha publicat en el BOE el Conveni entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Institut Nacional d'Estadística, sobre l'accés a la base padronal de l'INE a través del servei web Secopa. D'acord amb aquest conveni, els òrgans i entitats de GOIB competents en els procediments que es recullen en l'expositiu segon i clàusula primera del conveni, i només aquests, poden accedir a la base de padró continu gestionada per l'INE sense necessitat d'obtenir el consentiment exprés de les persones interessades, atès que la consulta ve emparada per una llei.
 
En concret, s'inclouen els procediments següents:
 
  • Procediments relatius e la inspecció i règim sancionador en matèria d'habitatge.
  • Procediments relatius e la inspecció i règim sancionador en matèria de comerç.
  • Procediments sancionadors per infraccions comeses en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
  • Actuacions de control, vigilància i sanció del domini públic hidràulic i de ports.
  • Procediments relatius e la inspecció i règim sancionador en matèria de transports terrestres, de bonificació de transport marítim i de control i sanció de bonificacions.
  • Procediments en matèria de vigilància i inspecció de la importació de metalls preciosos.
  • Procediments en matèria d'incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
 
Per poder consultar la base de dades del padró de l'INE, s'ha de tramitar l'autorització a la consulta per a cada un dels procediments inclosos en el conveni i l'alta dels usuaris dels òrgan i entitats corresponents que hi han de tenir accés. Trobareu com fer-ho en el portal Interoperabilitat de les Illes Balears (https://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/protocol_consultar_dades).

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés