Torna

Espais Naturals Protegits

EL PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

 Parc natural de la península de Llevant.jpg

 Parc natural de la península de Llevant.pdfParc natural de la península de Llevant.pdf

Descripció general: aquest Parc natural està constituït per diferents hàbitats mediterranis, com són els alzinars, els ullastrars i els pinars, els penya-segats, les platges arenoses i les torrenteres, els quals es combinen amb els ecosistemes agraris creats al llarg del temps formant una de les zones de paisatge més riques i diverses de Mallorca.

Superfície: 1.407,09 hectàrees terrestres.

Situació: el Parc natural es troba ubicat al nord-est de l'illa de Mallorca, a la península de Llevant, al terme municipal d'Artà.

Com arribar-hi: al Parc es pot arribar des de la carretera d'Artà en direcció a l'ermita de Betlem (MA-3333) i girant a la dreta al quilòmetre 4,7. Google maps

Equipaments:

 • Centre d'informació i oficina del Parc natural: S'Alqueria Vella de Baix. Horari: de dilluns a diumenge de 9 a 16 h. Telèfon 606 09 68 30. Apartat de correus núm. 76, 07570, Artà.
 • Refugi de s'Alzina, els Oguers i s'Arenalet. Informació al telèfon 971 17 76 52, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores. Les reserves es poden fer amb una antelació màxima de 3 mesos. Per a altres consultes sobre els refugis: refugis@ibanat.caib.es,
 • Aparcament de s'Alqueria Vella de Baix.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents:

Accessibilitat: no es troba adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declara el Parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de cap Ferrutx i cap des Freu (BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001).Decret 127_2001 declaració Llevant.pdfDecret 127/2001 declaració Llevant.pdf

Decret 58/2002, de 12 d'abril, pel qual es modifica el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declara el Parc natural de la península de Llevant. (BOIB núm. 48, de 24 d'abril de 2002).Decret 58_2002.pdfDecret 58/2002.pdf

Llei 10/03 Mesures tributives i reducció Llevant.Decret 58_2002.pdf Llei 10/03.pdf

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2001 sobre l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la península de Llevant. (BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001).PORN PN Llevant.pdfPORN PN Llevant.pdf

Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre de 2007, sobre la declaració de caducitat i inici dels procediments d'elaboració dels Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals de Cala d'Hort i cap Llentrisca (Eivissa), i de la península de Llevant (Mallorca). (BOIB núm. 162, de 30 d'octubre de 2007).Inici PORN 2007.pdfInici PORN 2007.pdf

Decret llei 3/2009 de 29 de maig de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears (disposició transitòria tercera). (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009).Decret llei 3_2009.pdfDecret llei 3/2009.pdf

Llei 6/2009, de 17 de novembre,  de mesures ambientals per impulsar les inversions  i l'activitat econòmica a les Illes Balears (disposició transitòria tercera). (BOIB núm. 172, de 24 de novembre de 2009).Llei 6_2009.pdfLlei 6/2009.pdf

Acord del Consell de Govern de 12 d'abril de 2019 pel qual s'inicia el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Península de Llevant i de l'ampliació del Parc Natural de la Península de Llevant. (BOIB núm. 48, de 13 d'abril de 2019). PDF Acord de Consell de Govern 12 abril 2019.pdf

GESTIÓ

Plans anuals:

Pla anual 2010 Llevant.pdfPla anual PN de Llevant 2010.pdf

Pla anual Llevant 2011.pdfPla anual PN de Llevant 2011.pdf

PDF Pla anual PN de Llevant 2012.pdf

PDF Pla anual PN de Llevant 2013.pdf

PDF Pla anual PN de Llevant 2014.pdf

PDF Pla anual PN de Llevant 2015.pdf

PDF Pla anual PN de Llevant 2016.pdf

Memòries de gestió:

Memòria gestió 2009 Llevant.pdfMemòria gestió PN de Llevant 2009.pdf

Memòria gestió 2010 Llevant.pdfMemòria gestió PN de Llevant 2010.pdf

PDF Memòria gestió PN de Llevant 2011.pdf

PDF Memòria gestió PN de Llevant 2012.pdf

PDF Memòria gestió PN de Llevant 2013.pdf

PDF Memòria gestió PN de Llevant 2015.pdf

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa del parc natural de la península de Llevant.

 

VISITES GUIADES

Els dissabtes es realitzen visites guiades per al públic en general. Per participar-hi cal contactar amb anterioritat amb les oficines del Parc al telèfon 606 09 68 30.

 

També podeu consultar l'agenda d'activitats del parc natural de la península de Llevant.

 

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • L'observació de la fauna i la flora.
 • Els aprofitaments forestals que no modifiquin la composició, estructura i funcionament ecològic de la vegetació.
 • La pastura extensiva i la recol·lecció de fruits silvestres, espàrrecs, bolets i esclatasangs, fulla de palma i altres productes de recol·lecció tradicional.
 • El trànsit rodat per camins i vials.
 • La realització de fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.
 • Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • Els estudis científics que impliquin recol·lecció de mostres o alteracions ambientals.
 • Les activitats esportives camp a través sense vehicles motoritzats, com són les curses de cros o d'orientació i les curses ciclistes tot terreny.
 • La construcció de dipòsits d'aigua amb finalitats agrícoles o ramaderes i per a la lluita contra els incendis forestals.

Usos i activitats prohibides:

 • La recol·lecció no autoritzada de minerals i restes paleontològiques.
 • L'abocament de residus sòlids i runes als torrents i als seus voltants.
 • El deteriorament o eliminació de la vegetació natural.
 • La introducció d'espècies al·lòctones de flora.
 • Molestar la fauna silvestre, a excepció de l'activitat cinegètica i pesquera autoritzades.
 • La introducció, cria o conreu d'espècies o races transgènics.
 • La caça a les reserves naturals del cap Ferrutx i del cap des Freu.
 • La pesca d'arrossegament i la d'encerclament, i també els concursos de pesca.
 • A les reserves naturals es prohibeix tot tipus de nova construcció.
 • El trànsit no autoritzat de vehicles a motor i de cavalls als sistemes dunars i platges.
 • La celebració de festes i de concerts de caràcter multitudinari en les platges i en el medi natural.
 • Les activitats esportives de competició o d'entrenament que impliquin l'emissió de renous o gasos, o que alterin els valors ambientals del parc, com són les curses de vehicles a motor.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Per a més informació podeu visitar el blog no oficial del Parc:

http://parcnaturaldellevant.blogspot.com/ 

Vés a l'inici.