Autoritzacions per a realitzar reportatges fotogràfics i filmacions en els espais naturals protegits

Segons l’article 18 de la LECO, dins l’àmbit d’un espai natural protegit els usos poden ser permesos, autoritzables o prohibits.

La realització de fotografies i filmacions en els espais naturals protegits és un ús autoritzable, i segons l’article 21 de la LECO, ve regulat pels següents punts:

1. Es consideren usos o activitats autoritzables els previstos com a tals en els instruments de planejament mediambiental per ser, sota determinades condicions, compatibles amb la protecció del medi natural sense deteriorament dels seus valors, com també tots els usos no definits com a permesos o prohibits.

2. Dins l’àmbit territorial dels espais naturals protegits, l’autorització, la llicència o la concessió d’usos i activitats correspon als òrgans competents per raó de la matèria, els quals han de sol·licitar amb caràcter preceptiu, abans de resoldre, informe a l’òrgan competent en matèria d’espais naturals protegits.

3. L’informe ha de limitar els seus pronunciaments a l’adequació de l’ús o de les activitats pretesos amb els objectius de protecció sobre la base de les disposicions contingudes en els instruments de declaració o planificació prevists en aquesta llei i s’ha d’evacuar en el termini de dos mesos des que l’expedient complet tengui entrada al registre de l’esmentat òrgan.

4. Aquest informe serà vinculant, quant als aspectes esmentats a l’apartat anterior, quan sigui desfavorable a l’ús pretès o imposi condicions fonamentades en les disposicions dels instruments de planificació o declaració prevists en aquesta llei.

5. És nul·la de ple dret l’autorització, la llicència o la concessió atorgada contravenint l’informe esmentat a l’apartat anterior.

Normativa

Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 21 de setembre de 2017 sobre la tramitació i l'avaluació de l'afecció de les activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 (BOIB núm 128 de 19 d'octubre de 2017)

DIRECCIÓ DE L’ENLLAÇ: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10724/600694/circular-del-conseller-de-medi-ambient-agricultura 


Segons la circular, les activitats de filmació que no comportin una intervenció en el medi natural ni en el paisatge no requereixen una avaluació de repercussions ambientals. Es considera que no comporten una intervenció en el medi natural ni en el paisatge les activitats de producció audiovisual que compleixin totes les condicions  següents:

a) Que es duguin a terme amb equipament tècnic portàtil, com ara càmeres digitals, reflectors solars o altres mitjans materials senzills.

b) Que no necessitin sistemes d'ancoratge ni cap tipus d'instal·lació en el medi que requereixi excavació, a excepció d’envelats o para-sols desmuntables per resguardar-se del sol o de la pluja (de com a màxim 2 x 2 m d’ocupació total). En aquest cas, els envelats o els para-sols s’han d’ubicar en una zona sense vegetació a una distància de 6 m com a mínim del sistema dunar.

c) En les quals no s’emprin generadors elèctrics.

d) En les quals no s’emprin aparells de reproducció de música ni megafonia.

e) Que es duguin a terme entre juliol i febrer (per tant, fora del període reproductor de la major part de les espècies animals).

f) En les quals no s’emprin drons o aparells voladors similars.

g) Que es duguin a terme durant l’horari diürn.


Les activitats que es fan dins un espai inclòs en la Xarxa Natura 2000 i que no necessiten tramitar una avaluació de repercussions ambientals pel fet que compleixen les condicions anteriors, però que es duen a terme dins un espai natural protegit (parc natural, paratge natural, reserva, etc.), necessiten l’autorització de l’òrgan gestor de l’espai d’acord amb la seva normativa reguladora.


Amb la finalitat que l’òrgan substantiu tengui constància que una determinada activitat de producció audiovisual no intervé en el medi, s’ha de presentar, juntament amb la sol·licitud d’autorització, un escrit de  bones pràctiques ambientals.


Les activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals professionals en els espais de rellevància ambiental que no compleixin tots els punts del llistat, i que per tant puguin produir una alteració en el medi, s’han de subjectar a l’avaluació de les repercussions ambientals, d’acord amb l’article 39 de la LECO i l’article 2 d’aquesta Circular.


Amb la finalitat que la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat avaluï l’afecció d’una activitat audiovisual en un espai de la Xarxa Natura 2000 que no compleixi totes les condicions que estableix l’article 1.4, els promotors han de presentar davant l’òrgan substantiu corresponent (Demarcació de Costes de les Illes Balears, Agència Espanyola de Seguretat Aèria, ajuntaments, òrgan gestor dels espais naturals protegits, etc.) la documentació següent:

a) Dades d’identificació de l’empresa: raó social; CIF; nom i NIF del titular o del representant de l’activitat, codi postal i població; telèfon i adreça electrònica.

b) Documentació descriptiva:

1r. Una descripció de l’activitat projectada i dels equips i del material necessari:

i. Tipus de producció o rodatge amb els elements que hi han d’aparèixer.

ii. Nombre total de persones participants que constitueixen els equips tècnics i artístics, per dia.

iii. Calendari previst.  

iv. Tipus i nombre de vehicles implicats (turismes, furgonetes o camions).

v. Tipus d'il·luminació i material.

vi. Tipus de càmeres i suports; tràvelings o grues.

vii. Decorats i attrezzo (tipus, dimensions i ancoratge).

viii. Grups electrògens o generadors, i característiques (potència sonora, insonorització o no).

ix. Envelats.

x. Qualsevol altra informació que es consideri rellevant.

2n. Localització concreta, indicada sobre cartografia o fotografia aèria, de les diferents àrees de treball, descans o càtering.

S’han d’indicar els camins d’accés i l’aparcament.

3r. Dies i horari en què es durà a terme l’activitat.

c) Document ambiental:

1r. Accions susceptibles de produir impactes ambientals.

2n. Descripció del medi afectat (hàbitats, espècies de flora i fauna). Es pot consultar la informació disponible a

www.xarxanatura.es i a http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp.

3r. Impactes principals que es preveuen sobre el medi ambient tenint en compte els objectius de conservació de l’espai.

4t. Mesures correctores o protectores per minimitzar-los.

Models per a sol·licitar l'autorització 

Teniu a la vostra disposició els següents models per a presentar la sol·licitud:

Sol·licitud d'autorització per realitzar reportatges fotogràfics i filmacions publicitàries als espais naturals protegits i finques públiquesPlantilla_sol·licitud_filmacions_CAT.pdf Plantilla sol·licitud filmacions.

Model de compliment de bones pràctiques per a la realització d'activitats als espais naturals protegits Model_declaracio_bones_practiques_CAT_(19).pdf Model declaració bones pràctiques.


Taxes

Una vegada presentat tots els documents per expedir l'autorització corresponent des del Servei d'Espais Naturals s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.

Taxa per autorització per realitzar reportatges publicitaris a espais de rellevància ambiental i finques de titularitat pública

Nombre de participants en la producció
Euros/dia
Entre 1 i 4 120
Entre 5 i 20 480
Més de 21 960


Recàrrec per treball nocturn: 50% 

Recàrrec de 50€ per cada modificació que es sol·liciti de les condicions inicials de la sol·licitud.

Segons la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, queden exemptes del pagament d'aquesta taxa, les fotografies, les filmacions i les produccions audiovisuals següents:
a) Les relacionades exclusivament amb la difusió d'informació relativa al patrimoni natural o cultural de l'espai natural.
b) Les d'esdeveniments particulars de tipus familiar o domèstic en finques privades.
c) Les que tenguin finalitats científiques.
d) Les d'inspecció i vigilància pel compliment de la normativa vigent.
e) Les destinades al manteniment d'infraestructures i equipaments públics.

La taxa s'ha d'aplicar quan siguin espais de rellevància ambiental de les Illes Balears, amb independència dels preus o les taxes que, si escau, correspongui abonar a altres administracions.