MARC NORMATIU

Normativa europea

Normativa estatal
 • Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat. PDF Llei 42/2007.pdf
Normativa autonòmica
 • Llei  5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (BOIB núm. 85, de 4 de juny de 2005). PDF Llei 5/2005.pdf

NORMATIVA DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS

Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera
 • Llei 14/1991, de 29 d'abril de 1991, de creació del Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera (BOE, núm. 103, de 30 d'abril de 1991). PDF Llei 14/1991.pdf
 • Reial Decret 1431/1992, de 27 de novembre, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera (BOE núm. 42, de 18 de febrer de 1993). PDF RD 1431/1992.pdf
 • Reial Decret 277/1995, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera. (BOE núm. 69, de 22 de març de 1996). DEROGAT. PDF RD 277/1995.pdf
 • Reial Decret 1760/1998, de 31 de juliol, pel qual es determina la composició i funcionament del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, de les Comissions Mixtes de Gestió i dels seus Patronats. (BOE núm. 209, d'1 de setembre de 1998). RD 1760_1998, 31 de juliol de Cabrera.pdf RD 1760/1998.pdf
 • Decret 58/2006, d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera, per al període 2006 - 2012. (BOIB núm. 97, d'11 de juliol de 2006). PDF Decret 58/2006.pdf
 • Reial Decret 1043/2009, de 29 de juny, d'ampliació de les funcions i serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de conservació de la naturalesa (Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera). (BOE núm. 157, de 30 de juny de 2009). PDF RD 1043/2009.pdf
Parc natural de s'Albufera de Mallorca
 • Decret 4/1988, de 28 de gener, de creació del Parc natural de s'Albufera de Mallorca (BOCAIB núm. 19, de 13 de febrer de 1988). PDF Decret 4/1988.pdf
 • Decret 116/1994, de 22 de novembre, de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, pel qual es declara el parc natural de s'Albufera de Mallorca i del Decret 85/1992, de 18 de novembre, de creació del Parc natural de Mondragó. DEROGAT. PDF Decret 116/1994.pdf
 • Decret 19/1999, de 12 de març, pel qual s'aprova el Pla d'Ús i Gestió del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca per al període de 1999 - 2000 (BOCAIB núm. 37, de 23 de març de 1999). PDF Decret 19/1999.pdf
 • Decret 40/2002, de 15 de març, de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, de creació del Parc natural de s'Albufera de Mallorca (BOIB núm. 35, de 21 de marzo de 2002). PDF Decret 40/2002.pdf
 • Decret 52/2003, de 16 de maig, de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, de creació del Parc natural de s'Albufera de Mallorca (BOIB núm. 83, de 10 de juny de 2003). PDF Decret 52/2003.pdf
 • Acord del Consell de Govern de dia 26 de febrer de 2010 sobre l'inici del procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de s'Albufera de Mallorca (BOIB núm. 33, de 27 de febrer de 2010). PDF Inici PORN PN Albufera Mallorca 2010.pdf
 • Llei 9/2010, de 27 de juliol, de declaració d'interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro (disposició derogatòria 2). (BOIB núm.115, de 5 d'agost de 2010). PDF Llei 9/2010.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2011 sobre l'ampliació de la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) de s'Albufera de Mallorca (ES0000038). Acord febrer 2011 ampliació ZEPA Albufera de Mallorca.pdf Acord febrer 2011 ampliació ZEPA Albufera de Mallorca.pdf
 • Decret 7/2021, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca i es modifica el Decret 4/1988, de 28 de gener, pel qual es declara parc natural s'Albufera de Mallorca.Decret_PORN_Albufera_2021_(1).pdf Decret PORN Albufera 2021.pdf
 • Decret 36/2023 de 12 de juny, pel qual s'aprova la modificació del Pla d'ordenació dels recursos naturals de l'Albufera de Mallorca, aprovat pel Decret 7/2021, de 22 de febrer. 5735.pdf Decret 36/2003 modificació PORN.pdf

Parc natural de Mondragó
 • Acord del Consell de Govern de 10 de setembre de 1992, pel qual s'aprova definitivament el PORN de Mondragó. (BOCAIB núm. 120 de 3 d'octubre de 1992). PDF PORN PN Mondragó 1992.pdf
 • Decret 85/1992, de 18 de novembre, pel qual es crea el Parc natural de Mondragó (BOCAIB núm. 146, de 3 de desembre de 1992). PDF Decret 85/1992.pdf
 • Decret 116/1994, de 22 de novembre, de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, pel qual es declara el parc natural de s'Albufera de Mallorca i del Decret 85/1992, de 18 de novembre, de creació del Parc natural de Mondragó. DEROGAT. PDF Decret 116/1994.pdf
 • Decret 80/2000, de 12 de maig, de modificació del Decret 85/1992, de 18 de novembre, de creació del Parc natural de Mondragó (BOCAIB núm. 64, de 23 de maig de 2000). DEROGAT. PDF Decret 80/2000.pdf
 • Decret 39/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 85/1992, de 18 de novembre, de creació del Parc natural de Mondragó. (BOIB núm. 35, de 21 de març de 2002). PDF Decret 39/2002.pdf
 • Decret 10/2022 de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de Mondragó (BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2022). Decret_10-2022_PORN_Mondrago.pdf Decret 10/2022 PORN Mondragó.pdf

Parc natural de s'Albufera des Grau
 • Decret 50/1995, de 4 de maig, pel qual es declara el parc natural de s'Albufera des Grau, l'illa d'en Colom i el cap de Favàritx (BOCAIB núm. 64, de 20 de maig de 1995). DEROGAT. PDF Decret 50/1995.pdf
 • Acord del Consell de Govern, de 4 de maig de 1995, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de s'Albufera des Grau, illa d'en Colom i cap de Favàritx. (BOCAIB núm. 64, de 20 de maig de 1995). DEROGAT.PDF PORN Es Grau 1995.pdf
 • Decret 13/1999, de 26 de febrer, pel qual es modifica el PORN de s'Albufera des Grau, illa d'en Colom i cap de Favàritx. (BOIB núm. 31, de 9 de març de 1999). DEROGAT. PDF Decret 13/1999.pdf
 • Decret 140/2000, de 13 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 13/1999 (BOIB núm. 129, de 21 d'octubre de 2000). DEROGAT. PDF Decret 140/2000.pdf
 • Decret 53/2002, de 5 d'abril, de modificació del Decret 50/1995, de 4 de maig pel qual es declara Parc natural s'Albufera des Grau, l'illa d'en Colom i el cap de Favàritx (BOIB núm. 44, de l'11 d'abril de 2002). DEROGAT. PDFDecret 53/2002.pdf
 • Decret 51/2003, de 16 de maig, d'ampliació del parc natural de s'Albufera des Grau i de declaració de les reserves naturals de les illes des Porros, s'Estany, la bassa de Morella, es Prat i l'illa d'en Colom (BOIB núm. 82, de 10 de juny de 2003). PDF Decret 51/2003.pdf
 • Acord de Consell de Govern de 16 de maig de 2003, pel qual s'aprova definitivament el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de s'Albufera des Grau, (BOIB núm. 82, de 10 de juny de 2003). PDF PORN Albufera Grau 2003.pdf
 • Correcció d'errates en la publicació de l'Acord del Consell de Govern, de 16 de maig de 2003, pel qual s'aprova definitivament el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de s'Albufera des Grau, (BOIB núm. 89, de 26 de juny de 2003). Correcció errates PORN Grau 2003.pdf Correcció errates PORN Grau 2003.pdf
Parc natural de sa Dragonera
 • Decret 7/1995, de 26 de gener, pel qual es declara Parc natural sa Dragonera. (BOCAIB núm. 18, de l'11 de febrer de 1995). PDF Decret 7/1995.pdf
 • Acord del Consell de Govern de dia 26 de gener de 1995, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de sa Dragonera. PDF PORN sa Dragonera 1995.pdf
 • Ordre de la consellera de Medi Ambient de 8 de juny de 2001, per la qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc natural de sa Dragonera, per al període 2001-2004, i es dicten les normes necessàries per complir-lo. (BOIB núm. 73, de 19 de juny de 2001). PDF PRUG Dragonera 2001.pdf
 • Decret 52/2002, de 5 d'abril, de modificació del Decret 7/1995, de 26 de gener, pel qual es declara Parc natural sa Dragonera. (BOIB núm. 44 d'11 d'abril de 2002). PDF Decret 52/2002.pdf
Parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera
 • Llei 17/2001 de 19 de desembre, de protecció ambiental de ses Salines d'Eivissa i Formentera (BOIB núm. 156, de 29 de desembre de 2001). PDF Llei 17/2001.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2002 sobre l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de ses Salines d'Eivissa i Formentera. PDF PORN Ses Salines 2002.pdf
 • Decret 137/2002, de 15 de novembre, pel qual es regula la composició del patronat del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera (BOIB núm. 141, de 23 de novembre de 2002). Decret 137_2002 Patronat PN ses Salines.pdf Decret 137/2002.pdf
 • Llei 10/2003, de 22 de desembre de mesures tributàries i administratives (disposició addicional cartorzena. BOIB núm. 179 ext., de 29 de desembre de 2003).Llei 10_2003 DEROGADA.pdf Llei 10/2003.pdf
 • Decret 132/2005, 23 de desembre, pel que s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005). PDF Decret 132/2005.pdf
Parc natural de la Península de Llevant
 • Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren el parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de cap Ferrutx i cap des Freu (BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001). PDF Decret 127/2001.pdf
 • Acord de Consell de Govern de 9 de novembre de 2001 sobre l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la península de Llevant (BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001). PDF PORN PN Llevant 2001.pdf
 • Decret 58/2002, de 12 d'abril, pel qual es modifica el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declara el parc natural de la península de Llevant. (BOIB núm. 48, de 24 d'abril de 2002). PDF Decret 58/2002.pdf
 • Llei 10/2003, de 22 de desembre de mesures tributàries i administratives (disposició addicional setzena. BOIB núm. 179 EXT de 29 de desembre de 2003). PDF Llei 10/2003.pdf
 • Acord del Consell de Govern de dia 27 de maig de 2005, sobre la iniciació del procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la península de Llevant. (BOIB núm. 87, del 7 de juny de 2005).DEROGAT. PDF Inici PORN PN Llevant 2005.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre de 2007, sobre la declaració de caducitat i inici dels procediments d'elaboració dels Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals de cala d'Hort i cap Llentrisca (Eivissa), i de la península de Llevant (Mallorca). (BOIB núm. 162, de 30 d'octubre de 2007). PDF Inici PORN PN Llevant 2007.pdf
 • Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears (disposició transitòria tercera). (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009). PDF Decret llei 3/2009.pdf
 • Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears (disposició transitòria tercera). (BOIB núm. 172, de 24 de novembre de 2009). PDF Llei 6/2009.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 12 d'abril de 2019 pel qual s'inicia el proocediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Península de Llevant i de l'ampliació del Parc natural de la Península de Llevant. (BOIB núm. 48, de 13 d'abril de 2019). PDF Acord de Consell de Govern de 12 d'abril de 2019.
 • Decret 8/2023 de 20 de febrer pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la Península de Llevant (BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2023).Decret_8-2023_PORN_Llevant.pdf Decret 8/2023 PORN Llevant.pdf
Paratge natural de la Serra de Tramuntana
 • Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2007 pel qual es declara Paratge natural la Serra de Tramuntana. (BOIB núm. 54 rxt., d'11 d'abril de 2007). PDF Declaració PN Serra Tramuntana 2007.pdf
 • Decret 19/2007 de 16 de març, per qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (BOIB núm. 54 ext., d'11 d'abril de 2007). PDF Decret 19/2007.pdf
 • Ordre del conseller de Medi Ambient, de 21 de maig de 2007, per la qual es crea l'Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. (BOIB núm. 79, de 26 de maig de 2007).Ordre creació Autoritat gestió Serra.pdf Ordre creació Autoritat de Gestió Serra de Tramuntana.pdf
 • Decret 2/2023 de 23 de gener, pel qual s’aprova la modificació puntual del Pla d’ordenació de
  recursos naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007, de 16 de març (BOIB núm. 13, de 28 de gener de 2023). Decret_2-2023_Modificacio_puntual_PORN_PNST_(1).pdf Decret 2/2023 Modificació puntual PORN PNST.pdf
Parc natural maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos
 • Llei 2/2017, de 27 de juny, de declaració del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de
  Campos (BOIB núm. 81, de 4 de juliol de 2017) Llei_2_2017_declaracio_PNMT_Es_Trenc.pdf Llei 2/2017 declaració PNMT Es Trenc.pdf
 • Decret 27/2023 de 8 de maig, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) d’Es Trenc-Salobrar de Campos (BOIB núm. 59, de 9 de maig de 2023) PORN_Es_Trenc_cat.pdf PORN Es Trenc.pdf  
Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent
 • Decret 24/2002, de 15 de febrer, pel qual es declara el parc natural de cala d'Hort, cap Llentrisca i sa Talaia, i les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i dels illots de Ponent (BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2002). DEROGAT. PDF Decret 24/2002.pdf
 • Acord de Consell de Govern de 15 de febrer de 2002 sobre l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de cala d'Hort, cap Llentrisca i sa Talaia (BOIB núm. 52, de 26 de febrer de 2002). PDF PORN Cala d'Hort 2002.pdf
 • Decret 58/2002, de 12 d'abril, de modificació del Decret 24/2002, de 15 de febrer, pel qual es declara el parc natural de cala d'Hort, cap Llentrisca i sa Talaia, i les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i dels illots de Ponent (BOIB núm. 48, de 20 d'abril de 2002). PDF Decret 58/2002.pdf
 • Llei 10/2003, de 22 de desembre de mesures tributàries i administratives (disposició addicional dissetena DEROGADA). (BOIB núm. 179 ext., de 29 de desembre de 2003). PDF Llei 10/2003.pdf
 • Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (disposició addicional segona i tercera i disposició derogatòria). (BOIB núm. 85, de 4 de juny de 2005). PDF Llei 5/2005.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre de 2007, sobre la declaració de caducitat i inici dels procediments d'elaboració dels plans d'ordenació dels recursos naturals de cala d'Hort i cap Llentrisca (Eivissa), i de la península de Llevant (Mallorca). (BOIB núm. 162, de 30 d'octubre de 2007). PDF Inici PORN Cala d'Hort 2007.pdf
 • Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears (disposició transitòria tercera). (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009). PDF Decret llei 3/2009.pdf
 • Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears (disposició transitòria tercera). (BOIB núm. 172, de 24 de novembre de 2009). PDF Llei 6/2009.pdf
 • Acord del Consell de Govern d'11 de març de 2011 d'inici del procediment d'ampliació de l'àmbit del pla d'ordenació dels recursos naturals de Cala d'Hort i cap Llentrisca. Acord març 2011 inici ampliació PORN Cala d_Hort.pdf Acord març 2011 inici ampliació PORN Cala d'Hort.pdf
Reserva natural de s'Albufereta
 • Decret 121/2001, de 19 d'octubre, pel qual es declara s'Albufereta com a Reserva natural (BOIB núm. 130, de 30 d'octubre de 2001). PDF Decret 121/2001.pdf
 • Acord de Consell de Govern de 19 d'octubre de 2001, sobre l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de s'Albufereta (BOIB núm. 130, de 30 d'octubre de 2001). PDF PORN s'Albufereta 2001.pdf
 • Correcció d'errors observats en l'annex del Decret 121/2001, de 19 d'octubre (BOIB núm. 68, de 6 de juny de 2002).PDF Correció errors decret 121/2001.pdf
 • Decret 58/2002, de 12 d'abril, pel qual es modifica el Decret 121/2001, de 19 d'octubre (BOIB núm. 48, de 20 d'abril de 2002). Decret 58_2002.pdf Decret 58/2002.pdf
 • Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (disposició transitòria primera). (BOIB núm. 85, de 4 de juny de 2005). PDF Llei 5/2005.pdf
Monument natural de ses fonts Ufanes
 • Decret 111/2001, de 31 d'agost, pel qual es declara les fonts Ufanes Monument natural. (BOIB núm. 109, d'11 de setembre de 2001). PDF Decret 111/2001.pdf
Monument natural del torrent de Pareis
 • Decret 53/2003, de 16 de maig, de declaració del monument natural dels torrents de Pareis, del Gorg Blau i de Lluc. (BOIB núm. 79, de 5 de juny de 2003). PDF Decret 53/2003.pdf

Vés a l'inici.