Manual de senyalització de la Xarxa d'Espais Naturals de les Illes Balears

En la Llei 5/2005, de 26 de maig, per la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), en el seu article 2, s’estableix que la seva finalitat és és “la protecció dels espais de rellevància ambiental i de la promoció del seu desenvolupament sostenible, fent així compatible la conservació dels recursos naturals amb el seu aprofitament ordenat tenint en compte els drets de la ciutadania i el seu progrés socioeconòmic”. S’indica, a més a més, en el seu article 44, que l’òrgan ambiental del mateix Govern de les Illes Balears és l’entitat responsable de la senyalització d’aquests espais.


Article 44. Senyalització
1. L’òrgan ambiental ha d’instal·lar senyals informatius en l’àmbit territorial dels espais de rellevància ambiental de conformitat amb la normativa de senyalització que estableixi el Govern de les Illes Balears.
2. La instal·lació d’aquests senyals comporta l’obligació dels titulars de dret de donar pas i permetre el desenvolupament de les tasques necessàries per a la col·locació, conservació i renovació d’aquests.

Aquest manual reflecteix la tipologia, mesures, especificacions de disseny i d’instal·lació, els criteris bàsics en relació a l’elaboració de continguts, així com les recomanacions d’ús de la senyalització, que s’han d’aplicar en els espais de rellevància ambiental de les Illes Balears.

Manual_senalizacion_GOIB-act2023.pdf Manualsenyalització GOIB-act2023 (castellà)