NORMES D'ÚS DE LES ÀREES RECREATIVES

Aquestes normes s'entenen sense perjudici de l'observació de la normativa general que hi sigui d'aplicació.

Normes sobre la recollida selectiva

Els usuaris han de separar els residus emprant de manera correcta els punts verds que hi ha a les àrees recreatives.

Normes sobre l'ús del foc

L'ús del foc queda regulat pel Decret 125/2007 de 5 d'octubre (BOIB núm. 153, de l'11 d'octubre de 2007), pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal.Decret 125_2007 ús del foc.pdfDecret 125/2007 ús del foc.pdf

L'ús recreatiu del foc en les àrees recreatives i refugis es permet sense autorització quan es realitzi dins els fogons, sempre que no hagi risc de provocar un incendi forestal o que estigui prohibit mitjançant la senyalització corresponent.

Sempre amb l'autorització i supervisió del personal de l'IBANAT  i per motius excepcionals  es poden subministrar fogons portàtils per fer-hi foc.

Normes sobre l'ús dels fogons

Tots els fogons són d'ús comunitari i tots els visitants tenen el dret d'emprar-los seguint l'ordre d'arribada corresponent.

Normes sobre l'ús de la llenya

Els usuaris han de fer un ús responsable de la llenya. En el cas de compartir els fogons s'ha d'aprofitar de forma òptima la llenya.Tarifes llenya Ibanat.pdfResolució tarifa llenya.pdf

Normes sobre l'ús de les taules i els bancs

Les taules i els bancs ubicats a les àrees recreatives i refugis tenen un període de vida útil limitat, per això, els usuaris han de col·laborar i tractar-los amb cura.

No es permet la reserva de taules mitjançant col·locació d'estris personals. Les taules i bancs es consideren desocupats si no hi ha persones que els ocupin.

Normes sobre l'ús dels WC

Cal fer un ús adequat dels serveis higiènics, a fi de mantenir les condicions de salubritat i neteja. L'ús inadequat d'aquestes instal·lacions així com els desperfectes que s'hi puguin ocasionar són responsabilitat de la persona o persones que els hagin provocat.

Normes sobre l'ús d'aparells de música

L'ús d'aparells de música es prohibeix a qualsevol àrea recreativa o refugi, sempre que la normativa no digui el contrari.

Normes sobre l'ús de l'aigua

L'estalvi d'aigua és un deure dels usuaris de les àrees recreatives. Tots els usuaris han d'evitar el consum excessiu d'aigua.

Normes sobre la presència d'animals de companyia

Es prohibeix dur animals sense fermar a les àrees recreatives del Govern de les Illes Balears.

Normes sobre l'ús de vehicles

Els vehicles particulars s'han de deixar als llocs habilitats a tal efecte.

Normes sobre l'ús dels equipaments d'ús exclusiu per a persones amb mobilitat reduïda

Les taules i equipaments destinats a usuaris amb mobilitat reduïda no poden emprar-los altres usuaris, llevat que ningú no els estigui ocupant. L'arribada de visitants amb mobilitat reduïda suposarà que els usuaris hagin d'abandonar immediatament els equipaments adaptats.