Torna

Finestreta tramitació sobre subvencions d'energia

Passa 8. Pagament de la subvenció

Una vegada s’ha justificat de manera suficient la realització de l’activitat subvencionada, s’ha acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat la subvenció i s'hagi realitzat l'informe tècnic corresponent, s'iniciarà el tramit pel pagament de la subvenció.

El pagament de la subvenció concedida pot ser total o parcial, d'acord amb la justificació que s'ha presentat.

1. Pagament total de la subvenció

Si s'ha justificat totalment l'activiat subvencionada la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha de tramitar el pagament total de la subvenció. L'ingrés en el compte bancari del beneficiari es produirà una vegada s'hagin realitzats tots els tràmits corresponents.

2. Pagament parcial de la subvenció

Si s'ha justificat parcialment l'activiat subvencionada la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha de tramitar el pagament parcial de la subvenció. Previ a la tramitació del pagament parcial de la subvenció s'ha de notificar al beneficiari l'import de la subvenció que s'ha de pagar i l'import que s'ha de desvincular, així com, la  motivació del pagament parcial. La notificació sobre el pagament parcial de la subvenció s'ha de realitzar amb el mateix procedimient que l'establert en el procés de concessió —BOIB, carpeta ciutadana o carta certificada segons correspongui— (veure apartat notificació passa 4).

L'ingrés de la subvenció en el compte bancari del beneficiari es produirà una vegada s'hagin realitzats tots els tràmits corresponents.