Torna

Finestreta tramitació sobre subvencions d'energia

Passa 8. Deficiències en  la justificació

En el cas que l’expedient no tengui la documentació necessària per comprovar la justificació i l’aplicació de la subvenció, s'ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació en els quinze dies següents, comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut el requeriment. La notificació de les deficiències s'ha de realitzar amb el mateix procedimient establert en el procés de concessió —BOIB, carpeta ciutadana o carta certificada segons correspongui— (veure apartat notificació passa 3)

Podeu esmenar les deficiències en aquest enllaç