Torna

Finestreta tramitació sobre subvencions d'energia

Passa 3.  Deficiències

Una vegada presentada la sol·licitud i avaluada pels serveis tècnics, si la documentació aportada no compleix els requisits exigits s’ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l’article 21 de la Llei esmentada.

En cas que la sol·licitud no tengui deficiències: anar a la passa següent

1. NOTIFICACIÓ

La notificació del requeriment per a l'esmena de deficiències s'ha de realitzar en funció del que estableixi la convocatòria de la forma següent:

a) Publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic i en el BOIB

Les notificaciones es poden consultar al tauler de comunicacions de subvencions de la Direcció General (accediu al tauler).

Convocatòries que la notificació es realitza per aquesta via: FOTEMPAR21,MOVESII,PREE

b) Notificació electrònica a la carpeta ciutadana

En aquest cas heu de consultar en la vostre carpeta ciutadana (accediu a la carpeta ciutadana)

c) Notificació per carta certificada

En el cas de les persones físiques que no hagin elegit la comunicació amb les administracions públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics, la notificació s'ha de fer a través de correu certificat, llevat que la convocatòria estableixi l'obligació de tramitació telemàtica.

 

2. ESMENA DE DEFICIÈNCIES


L'esmena de les deficiències a la sol·licitud es pot fer a l'enllaç: esmena deficiències