Torna

Finestreta tramitació sobre subvencions d'energia

Passa 5.  Resolució

Una vegada finalitzat el termini per a la realització d'al·legacions a la proposta de resolució s'ha de dictar la resolució.

La resolució expressa del conseller de Transició Energètica,  Sectors Productius i Memòria Democràtica finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta s’ha de motivar i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d’especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l’activitat que se subvenciona, quantia, partida pressupostària a la qual s’aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l’activitat, justificació de les activitats objecte d’ajuda i terminis per presentar la justificació.

El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds és el que s'estableix en la convocatòria i com a màxim és de sis mesos. El silenci administraitu és negatiu.

NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

La notificació de la  resolució s'ha de realitzar en funció del que estableixi la convocatòria de la forma següent:


a) Publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic i en el BOIB

Les notificaciones es poden consultar al tauler de comunicacions de subvencions de la Direcció General (accediu al tauler)

Convocatòries que la notificació es realitza per aquesta via: FOTEMPAR21, MOVESII, PREE


b) Notificació electrònica a la carpeta ciutadana

En aquest cas heu de consultar a la vostre carpeta ciutadana (accediu a la carpeta ciutadana)


c) Notificació per carta certificada

En el cas de les persones físiques que no hagin elegit la comunicació amb les administracions públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics la notificació s'ha de fer a través de correu certificat, llevat que la convocatòria estableixi l'obligació de tramitació telemàtica.