Torna

Finestreta tramitació sobre subvencions d'energia

Passa 7. Manca de justificació de l'activitat subvencionada

Si heu justificat, anau a la passa següent.

En cas que no es justifiqui l'activitat en el termini màxim que estableix la convocatòria corresponent, d'acord amb l'article 70 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de requerir al beneficiari de la subvenció perquè en el termini màxim de 15 dies justifiqui l'activitat que ha de estar realitzada dins termini.  La notificació per a la justificació s'ha de realitzar amb el mateix procedimient establert en el procés de concessió —BOIB, carpeta ciutadana o carta certificada segons correspongui— (veure apartat notificació passa 4).

La manca de presentació de la justificació en el termini establert farà que es dicti resolució de revocació de la subvenció. La notificació d'aquesta es farà d'acord amb procedimient establert en el procés de concessió —BOIB, carpeta ciutadana o carta certificada segons correspongui.

<< Passa anterior Passa següent>>