Torna

Centres educatius COVID

PERSONAL DOCENT I PAS

Actualment no està previst.

Sí, però quan ho facin han de mantenir la distància mínima de 1’5 metres amb l’alumnat del grup al qual fan suport.

Sí, però en tractar-se de persones alienes al GEC, no poden flexibilitzar la distància (com sí pot fer el tutor/a). Han de mantenir la distància mínima de 1,5 metres amb l’alumnat.

Hi poden anar, guardant totes les mesures de seguretat. S’ha de tenir en compte que si es produeix un cas a l'aula, seran considerats contactes estrets.

Sí, són contactes estrets, però s’ha de tenir en compte que els contactes estrets que puguin acreditar que tenen la pauta de vacunació completa no cal que facin quarantena.

Han de demanar la baixa i els substituiran.

No es modifica la permanència.

La comissió de salut podrà demanar assessorament al Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

No.

Cada centre ha d’establir com s’organitza en funció dels espais i nombre d’alumnes que fan religió.

Impartir la seva àrea més les activitats complementàries i pati.

No, de fet a les instruccions no hi ha cap annex específic, aquest curs s'ha eliminat.

Els serveis de prevenció de riscos laborals han d'indicar allò que s'ha de fer en cada cas.

Sí, cada centre ha de tenir la seva comissió de salut.

És important consolar els infants i en el cas dels més petits pot ser freqüent haver-los de tenir en braços. En aquest cas, l’educador ha de dur una mascareta FFP2. 

A més, atesa la major transmissibilitat de la variant delta del coronavirus, es recomana que tot el professorat d’educació infantil sense excepció porti en tot moment una mascareta FFP2.

Sí, es poden fer, però es recomana que es duguin a terme de manera telemàtica.

En cas de reunions presencials s’ha de garantir en tot moment la distància mínima d’1,5 m i millor que es duguin a terme a l'exterior.

Sí, però s’ha de garantir la distància mínima d’1,5 m. Millor a l’exterior.