Torna

Centres educatius COVID

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ

L’ús de la mascareta és obligatori per als majors de sis anys, independentment del manteniment de la distància interpersonal, sense perjudici de les exempcions previstes en l’ordenament jurídic.

Sí, però s'han de desinfectar convenientment en tornar-los i abans que els utilitzi un altre alumne.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional en el cas dels centres públics. En el cas dels centres concertats, la titularitat del centre.

Pot dur el material d'ús individual. No pot dur material per compartir (joguines i altres).

En els GCE del’educació infantil, l’educació primària, i l’educació especial no cal guardar la distància estricta, per la qual cosa els seus membres poden interactuar amb més normalitat. Aquests alumnes en els desplaçaments i fora de l’aula han de guardar una distància d’1,5 m amb alumnes d’altres grups, però no entre ells.

A partir de primer d’ESO s’ha de mantenir, sempre que sigui possible, la distància interpersonal de seguretat establerta: 1,5 m en les interaccions entre les persones adultes, en els desplaçaments de l’alumnat i fora de l’aula, i 1,2 m dins les aules.

Si l’aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19, es produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu domicili i els pares han de contactar amb el seu equip sanitari. La família haurà d’avisar el centre educatiu si l’alumne és un cas sospitós o confirmat.

Si es detecta al centre, el professor avisarà l'equip directiu, acompanyarà immediatament l'alumne a l'aula d'aïllament i s'aplicarà el protocol establert a l'annex 4 de la Resolució conjunta.

Sí. S’han de mantenir les mesures de prevenció, higiene i protecció contemplades al centre educatiu i en el document Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per establiments i activitats d’elaboració i servei de menjars i begudes. Nova normalitat, al qual podreu accedir amb el següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/dcouments_i_guies/?mcont=120842.

A l'hora de dinar, amb excepció dels infants menors de 6 anys que no duen mascareta, les mesures tant si es menja al menjador com a l'aula és guardant la distància de 1,5 m.

L'endemà de la presentació d'aquest grup.  Els centres, en funció de la seva complexitat, poden destinar a partir de l’inici de les activitats lectives presencials, els tres primers dies a l’acollida de l’alumnat a fi de garantir que els alumnes coneixen i entenen bé les mesures contingudes en els protocols abans d’iniciar les activitats lectives. Els centres amb més de 600 alumnes poden dedicar 5 dies a aquesta acollida.

Cada centre ha d’organitzar les entrades i sortides d’acord amb les seves característiques. Per poder fer entrades i sortides esglaonades i mantenir l’horari general del centre, es podrà reduir la durada de les sessions de classe. A l’educació infantil, primària i educació especial es podran reduir de tal manera que el centre pugui disposar de 30 minuts diaris a aquest efecte. A l’educació secundària podran passar dels 55 minuts establerts a 50 minuts.<

Sempre s’ha de permetre l’entrada de l’alumnat al centre durant l’horari escolar. Amb aquest alumnat s’ha de procedir de la manera que determini el reglament d’organització i funcionament del centre.

En el cas que hi hagi més d'un alumne amb símptomes, poden estar junts a la mateixa sala. Pel que fa als adults que els ha de guardar, en principi bastaria un; tot dependrà de cada cas, però de forma general amb un basta.

Amb alcohol de 70º, lleixiu a l’1:50 o altres productes indicats seguint les instruccions del protocol de neteja, annex 3.

Sí. Es poden emprar sempre que es netegi l’arena cada dia després de l’ús.

Sí, cal dur un registre de totes les persones que entrin al centre.

Sí, amb el grup en què estava l'alumne sospitós d'un cas.

Sí. En cas de no poder garantir la neteja i desinfecció regulars, s’evitarà que es facin servir màquines expenedores.

En els CEIP els ajuntaments i en els IES els equips propis, bé siguin de personal CAIB, d’empresa o ambdós.

No, no cal

No, no és necessari.

La indicació de canvi d’escenari l’establiran les autoritats sanitàries i el canvi es mantindrà com a mínim durant dues setmanes fins que es torni a avaluar.

A hores d’ara la normativa general sobre l’ús de la mascareta, Reial Decret-Llei 13/2021 de 24 de juny, estableix que no és obligatori l’ús de la mascareta en la via pública i als espais a l’aire lliure, llevat que es produeixin aglomeracions o que no es pugui guardar una distància d’1,5 m amb altres persones.

Al pati no es pot garantir que es pugui mantenir aquesta distància, a més, l’ús de la mascareta permet que els alumnes d’un GEC puguin jugar i interactuar en aquest espai sense haver d’estar pendents de la distància. En definitiva, els alumnes estan més protegits enfront dels contagis.

Els centres educatius han de garantir la seguretat de l’alumnat i els professionals del centre. S’ha demostrat que aquestes mesures són efectives i les autoritats sanitàries ens reiteren que són imprescindibles per poder garantir la máxima presencialitat durant aquest curs.

No, però se’ls haurà de realitzar dues PDIA en un interval de 7 dies. Si alguna de les PDIA dona positiu, en aquest cas estaran de baixa.

Sí. Els docents que estiguin de baixa per COVID o en aïllament domiciliari han de demanar la baixa i els substituiran.

L’alumnat ha d’utilitzar obligatòriament la mascareta higiènica o quirúrgica en els casos establerts a l’apartat 1.2, Ús de la mascareta, de l’annex 11, Protocol d’actuació per a les classes presencials que impliquen la pràctica d’activitat física en ensenyaments de règim general i de règim especial, de la Resolució conjunta de 4 de juny.

Sí. Amb els alumnes d’un únic grup de convivència estable. L’espai ha d’estar ventilat o, quan sigui possible, realitzar l’activitat a l’aire lliure, i els materials s’han de netejar entre la sortida d’un grup i l’entrada d’un altre.

Les persones que ja han tingut infecció per SARS-CoV2 confirmada per una prova diagnòstica en els 180 dies anteriors estan exemptes de fer quarantena.

Els responsables de la neteja dels centres (en el cas dels CEIP són els ajuntaments) han d’ajustar obligatòriament els protocols de neteja de superfícies al que estableix l’annex 3, Pautes de neteja, de la Resolució conjunta de 4 de juny.

No és obligatori. Cada centre ha d’organitzar les entrades i sortides d’acord amb les seves característiques, de forma que s’evitin aglomeracions.

No. Els centres, en funció de la seva complexitat, poden destinar a partir de l’inici de les activitats lectives presencials, els tres primers dies a l’acollida de l’alumnat a fi de garantir que els alumnes coneixen i entenen bé les mesures contingudes en els protocols abans d’iniciar les activitats lectives. Els centres amb més de 600 alumnes poden dedicar 5 dies a aquesta acollida.