Torna

Centres educatius COVID

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ

Sí, a partir de 1r curs d'educació primària i per als alumnes de 2n cicle d'educació infantil quan facin ús del transport escolar i del servei d'escola matinera. Excepcions: en situacions de consum d’aliments i begudes i durant la pràctica d’activitat física, activitats aquàtiques o l’ús d’instruments musicals de vent, així com en els supòsits que preveu l’article 6.2 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny.

L'endemà de la presentació d'aquest grup.

Sí, però s'han de desinfectar convenientment en tornar-los i abans que els utilitzi un altre alumne.

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca en el cas dels centres públics. En el cas dels centres concertats, la titularitat del centre.

Pot dur el material d'ús individual. No pot dur material per compartir (joguines i altres).

No, el màxim és 150 alumnes per dia.

La Conselleria de Salut valorarà cada cas i indicarà les mesures concretes que s'han d'adoptar.

Sí, en tots els casos excepte per als alumnes d'educació infantil, que no cal que mantinguin la distància interpersonal de seguretat de forma estricta. L’accés als materials, tot i que ha de ser controlat, pot ser molt espontani i els moments de contacte corporal no cal que siguin radicalment suprimits.

Si es detecta a casa seva, els pares han de contactar amb l'equip sanitari de l'alumne. Si es detecta al centre, el professor avisarà l'equip directiu, acompanyarà immediatament l'alumne a l'aula d'aïllament i s'aplicarà el protocol establert a l'annex 4 de la Resolució conjunta.

Sí, però s'han d'extremar les mesures de seguretat.

Tot el personal del centre i els alumnes vigilaran el seu estat de salut i es prendran la temperatura a diari abans d’anar al centre educatiu. Els serveis sanitaris i els centres educatius faran controls periòdics aleatoris de temperatura entre l’alumnat i el personal del centre.

Cada centre ha d’organitzar les entrades i sortides d’acord amb les seves característiques. Per poder fer entrades i sortides esglaonades i mantenir l’horari general del centre, es podrà reduir la durada de les sessions de classe. A l’educació infantil, primària i educació especial es podran reduir de tal manera que el centre pugui disposar de 30 minuts diaris a aquest efecte. A l’educació secundària podran passar dels 55 minuts establerts a 50 minuts. Aplicable a tots els nivells educatius.

Sempre s’ha de permetre l’entrada de l’alumnat al centre durant l’horari escolar. Amb aquest alumnat s’ha de procedir de la manera que determini el reglament d’organització i funcionament del centre.

S’hauran d’organitzar de forma que els infants puguin anar segons les necessitats i no per torns d’aules completes com fins ara.

No, cal especificar que les pantalles facials no eximeixen de l’ús de mascaretes. Les pantalles facials s’utilitzaran en casos excepcionals en què s’hagin d’augmentar les mesures de protecció (canvi de bolquers, per exemple) o a la sala d’aïllament si un alumne no pot portar mascareta quirúrgica.

En el cas que hi hagi més d'un alumne amb símptomes, poden estar junts a la mateixa sala. Pel que fa als adults que els ha de guardar, en principi bastaria un; tot dependrà de cada cas, però de forma general amb un basta.

Amb alcohol de 70º, lleixiu a l’1:50 o altres productes indicats seguint les instruccions del protocol de neteja, annex 3.

Es poden emprar sempre que es netegi l’arena cada dia després de l’ús.

Sí, cal dur un registre de totes les persones que entrin al centre.

Sí, amb el grup en què estava l'alumne sospitós d'un cas.

Els monitors han de seguir les mateixes pautes que els cambrers. Mentre serveixen el menjar els nins han de dur mascareta. Després han de mantenir la distància de seguretat. No poden donar de menjar als nins.

En cas de no poder garantir la neteja i desinfecció regulars, s’evitarà que es facin servir màquines expenedores.

En els CEIP els ajuntaments i en els IES els equips propis, bé siguin de personal CAIB, d’empresa o ambdós, que seran reforçats quan calgui.

Sí.

No, en el cas de demanar unes sabates per estar dins l’aula, poden fer-se servir les mateixes dins el centre.

No són aplicables amb caràcter general a segon cicle d'infantil, però queda a criteri del centre.

A partir de les indicacions de la Conselleria de Salut i Consum, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca informarà els centres educatius.