Torna

Centres educatius COVID

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS

En els GCE del’educació infantil, l’educació primària, i l’educació especial no cal guardar la distància estricta, per la qual cosa els seus membres poden interactuar amb més normalitat.

A partir de primer d’ESO s’ha de mantenir, sempre que sigui possible, la distància interpersonal de seguretat establerta: 1,2 m dins les aules.

Sí, si es neteja entre l'un i l'altre grup.

Per limitar el nombre de persones presents en un espai de manera simultània s’han d’evitar les assemblees o reunions presencials en espais tancats. Es recomana que es duguin a terme de manera telemàtica, especialment amb persones que no treballen als centres. Les reunions de coordinació i altres activitats no lectives es poden dur a terme per videoconferència. En cas de reunions presencials s’ha de garantir la distància mínima d’1,5 m.

S'han de dur a terme com cada curs escolar, afegint les mesures de protecció i neteja. Si el centre manté en vigor acords de cessió d’espais amb altres entitats, s’haurà d’incorporar el compromís de complir amb aquestes mesures, i l’assumpció de les responsabilitats corresponents.

Els centres públics, amb l’aprovació del consell escolar, l’informe favorable de la inspecció educativa i l’aprovació de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, podran fer torns de matí i horabaixa per cursos o etapes educatives o els que tenen jornada partida, podran fer excepcionalment el canvi a jornada continuada. Als centres concertats aquestes decisions les podran prendre els seus titulars en l’exercici de la seva autonomia

En funció de les activitats a realitzar i sempre que sigui possible, es recomana la utilització d’espais a l’aire lliure. Un cop un grup hagi utilitzat un espai, s’ha de netejar abans que l’ocupi un altre grup.

S’ha de retirar el mobiliari que no sigui imprescindible.

Sí. S’ha de mantenir en tot moment la capacitat de l’espai. Als vestidors es requereix que l’ocupació permeti un mínim de 3 m2 per persona, excepte en els supòsits de persones que puguin necessitar assistència. En el cas dels grups estables de convivència es pot augmentar aquesta ocupació si duen mascareta.

De manera general s’han d’aplicar les mesures de prevenció, higiene i protecció que s’indiquen tot seguit: ús obligatori de mascareta, assignació de seients, neteja, desinfecció i ventilació als vehicles. Les empreses adjudicatàries del servei són les encarregades de formar i informar els seus treballadors quant al procediment de treball establert per al control de risc de la infecció de COVID-19.

L’ús dels banys es regeix pel que s’explicita al punt 4, Organització de l’ús dels banys, de l’annex 6, Pautes per a l’organització dels desplaçaments i els espais dels centres, de la Resolució conjunta de 4 de juny.