Torna

Centres educatius COVID

ASPECTES CURRICULARS I METODOLOGIA

A primària s'ha de actuar d'acord amb l'ordre d'avaluació establerta. A secundària es publicaran les resolucions d'avaluació anuals.

En l'escenari B, les ràtios d’alumnes per grup s’establiran de forma que es pugui mantenir una distància de seguretat d’un metre i mig en tot moment i es procurarà que, amb caràcter general, es trobin a l’entorn dels vint alumnes per grup, en funció de l’espai disponible.

Es poden adoptar diferents metodologies i temporalitats sempre que els alumnes assisteixen a classe com a mínim en dies alterns.

Tots els centres organitzen cada any el període d’adaptació. S’hauran d’establir torns com cada any, respectar les mesures de distanciament, l’ús de mascaretes i les recomanacions sanitàries. Donades les condicions actuals, es recomana que les famílies no entrin a les aules. Es recomana que el període d’adaptació es faci en un espai extern.

La recomanació de Conselleria és fer grups estables, independendement de l’organització per edats que consideri el centre per adaptar-se a la seva línia de centre. És a dir, un grup estable pot estar format per alumnes de diferents edats. Un grup estable no es pot mesclar amb un altre.

Les prescripcions sanitàries van per davant qualsevol altra consideració; per tant, la metodologia s’ha d’adaptar a aquestes prescripcions. Cal tenir present que ens trobam davant una situació excepcional i de durada limitada, fins que es resolgui la situació sanitària.

Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via telemàtica. Caldrà comunicar aquestes situacions al Departament d’Inspecció Educativa perquè puguin col·laborar amb el Servei d’Atenció a la Diversitat.

Els alumnes que realitzen ensenyaments en la modalitat d’educació especial combinada entre centre ordinari i centre d’educació especial romandran al centre on estiguin matriculats, per tal d’adscriure’ls a un grup estable de convivència.

No, formaran un grup estable dins l’aula UEECO.

S'han de modificar, els canvis s'han de reflectir a la PGA.