Torna

Centres educatius COVID

ASPECTES CURRICULARS I METODOLOGIA

A primària s'ha de actuar d'acord amb l'ordre d'avaluació establerta. A secundària es publicaran les resolucions d'avaluació anuals.

Les ràtios dels grups han de ser les establertes per la normativa vigent en cada etapa.

En l’etapa d’educació infantil, durant els períodes d’adaptació, les famílies poden romandre dins les aules de manera controlada i respectant l’organització prevista pel centre i el seu pla de contingència.

Ho poden fer. Aquests dos grups es consideraran un únic grup estable de convivència i hauran de seguir en tot moment el que s'estableix als protocols.

(*) En el cas de 1r cicle d’EI, consulteu les indicacions de l’IEPI.

La recomanació de Conselleria és fer grups estables, independendement de l’organització per edats que consideri el centre per adaptar-se a la seva línia de centre. És a dir, un grup estable pot estar format per alumnes de diferents edats. Un grup estable no es pot mesclar amb un altre.

La metodologia s’ha d’adaptar al que estableixen els protocols.

Sí. Els alumnes que realitzen ensenyaments bàsics en la modalitat d’educació combinada entre centre ordinari i centre d’educació especial han de reprendre aquesta modalitat d’escolarització.

Sí. Els alumnes d’aules UEECO i ASCE s'adscriuran a un grup de referència i podran participar en les activitats del grup ordinari.

Durant el primer trimestre s’aconsella de no dur a terme aquestes activitats. Més endavant, segons l’evolució de la pandèmia, veurem si es poden autoritzar.