Torna

Centres educatius COVID

desc_bitxo3.jpg Actualització: 10 de març de 2022

 - NORMATIVA NO VIGENT -

ADAPTACIÓ DE LA GUIA D'ACTUACIÓ DAVANT L'APARICIÓ DE CASOS DE COVID-19 EN CENTRES EDUCATIUS EN UN CONTEXT D'ALTA CIRCULACIÓ DE VIRUS SARS-CoV2

Versión en castellano

Instruccions curs 2021-2022

Annex1. Instruccions per a l'organització i el funcionament 

Annex2. Mesures de protecció i control sanitari 

Annex3. Pautes de neteja

Annex4. Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes (alumnat) 

Annex5. Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes (professionals) 

Annex6. Pautes per a l'organització dels desplaçaments i espais 

Annex7. Protocol dels serveis complementaris de menjador i cafeteria

Annex8. Protocol per al servei de transport escolar

Annex9. Orientacions per a la revisió i actualització del pla de contigència

Annex10. Orientacions per a la revisió i actualització del pla digital de contigència

Annex11. Protocol d'actuació per a la pràctica d'activitat física

ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DANSA

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 28 d'octubre de 2021, per la qual s'aproven els Protocols COVID19 d'ensenyaments de música i dansa per al curs 2021-2022 i la modificació de les Resolucions que aproven les Instruccions d'organització i funcionament de cadascun dels tipus de centres en els que s'imparteixen els ensenyaments de música dansa, que han de vigir per al curs escolar 2021-2022.

Instruccions del Director General de Planificació, Ordenació i Centres sobre les activitats complementàries sobre les sortides escolars, les jornades de portes obertes i les celebracions de final de curs
Resolució conjunta de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum. (nova modificació 14 de novembre de 2020) Versió consolidada 3
Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum d'1 d'octubre 2021 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 10 de setembre de 2021 i de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022
Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 10 de setembre 2021 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i  contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021. (BOIB num 119 de 7 de juliol)
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020. (BOIB núm. 153 de 5 de setembre de 2020)
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 25 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta de 3 de setembre de 2020 que modifica la Resolució conjunta de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020- 2021. (BOIB núm. 166 de 26 de setembre de 2020)
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, així com les resolucions conjuntes de 3 i de 25 de setembre de 2020, que la modifiquen. (BOIB núm. 195 de 14 de novembre de 2020)
Instruccions del Director General de Planificació, Ordenació i Centres sobre les activitats complementàries, les sortides escolars i les jornades de portes obertes i les celebracions de final de curs 
ANNEXOS I PROTOCOLS
Annex1. Instruccions per a l'organització i el funcionament
Annex2. Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari d'ús del material
Annex3. Pautes de neteja i desinfecció
Annex4. Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes (Alumnat)
Annex5. Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes (Professionals)
Annex6. Pautes per a l'organització dels desplaçaments i espais
Annex7. Protocol dels serveis complementaris de menjador i cafeteria
Annex8. Protocol per al servei de transport escolar
Annex9. Orientacions per a la revisió i actualització del pla de contigència
Annex10. Orientacions per a la revisió i actualització del pla digital de contigència
Annex11. Protocol d'actuació per a la pràctica d'activitat física
MODELS DE DOCUMENTS
CATALÀ:
Apèndix2. Model comunicació positiu (ODT) 
Apèndix3. Consentiment PDIA (ODT) 
Apèndix4 Declaració responsable (ODT)
CASTELLÀ:
Apéndice2. Model comunicació positiu (ODT)
Apéndice3. Consentimiento PDIA (ODT) 
Apéndice4 Declaración responsable (ODT)