Torna

Centres educatius COVID

GRUPS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA

El nombre màxim d'alumnes per cada GEC és la ràtio establerta per a cada etapa.

Ho poden fer. Tindran un GEC mixt, Aquest fet no afectarà sempre i quan durant tot el temps el grup funcioni com a GEC i respecti les normes corresponents als GEC.

A hores d'ara aquesta possibilitat no és possible.

Ho poden fer. El desdoblament intern no afectarà sempre i quan durant tot el temps, estiguin junts o separats, el grup funcioni com a GEC i respecti les normes corresponents als GEC.

Sí, és així: han de mantenir distància, no poden interactuar.

Sí, els alumnes d'un grup estable poden compartir el material, el qual s'ha de desinfectar en acabar la jornada.

Recordau que en els serveis complementaris i les activitats extraescolars s'ha d'extremar la precaució i s'han de seguir les mateixes mesures que en les activitats lectives (mascareta, ventilació i neteja i desinfecció), la distància en aquesta casos és d'1,5 m.

S'ha de dur un registre diari d'assistència dels alumnes participants, a més de les persones alienes al centre que hi accedeixin. Si s'utilititza un espai del centre que posteriorment usaran altres alumnes, s’ha de ventilar entre la sortida d'un grup i l'entrada d'un altre. Es recomana que sempre que sigui possible les portes i finestres estiguin obertes durant el desenvolupament de l'activitat.

Els alumnes que fan ús del servei d’escola matinera i pertanyen al mateix grup de convivència estable no cal que guardin la distància interpersonal. Sí que han de guardar la distància d’1,5 m amb la resta d’alumnes i la resta de grups estables de convivència.

Al menjador, l’alumnat dels GEC es mantindrà agrupat entre si, mantenint la distància d’1,5 m entre els membres del grup (llevat dels GEC d’educació infantil, atès que no duen mascareta) i amb una distància de més d’1,5 m entre les diferents agrupacions de grups estables, si és possible, amb elements físics que la garanteixin, com mampares. Els alumnes que no pertanyen al mateix grup estable de convivència, s’han de disposar al menjador mirant d’evitar el contacte cara a cara i mantenint la distància de com a mínim 1,5 m.

Sí, ha de dur mascareta en tot moment i ha de procurar mantenir la distància de seguretat.

Els monitors han de seguir les mateixes pautes que els cambrers. Mentre serveixen el menjar els nins han de dur mascareta. Després han de mantenir la distància de seguretat. No poden donar de menjar als nins.

A EI, que no duen mascareta mai, no cal. A EP, que han de dur mascareta, sí, han de mantenir la distància d’1,5 m quan se la treuen.

A les activitats extraescolars, en una mateixa activitat hi poden participar alumnes de diferents GEC.

Si l’activitat es realitza en un aula les persones participants en l’activitat han de mantenir la distància d’1,5 m. En cas que hi hagi taules, aquestes també hauran de guardar la mateixa distància de separació. Les instal·lacions esportives fora del centre escolar que siguin emprades per dur a terme aquestes activitats s’han d’entendre com una prolongació del mateix centre docent i, per tant, durant la realització d’aquestes activitats no hi són aplicables els aforaments establerts per a la resta d’activitats esportives als poliesportius.

Poden estar a un mateix espai alumnat de diferents GEC però mantenint entre grups una separació mínima d'1'5 metres.

Es poden fer. Els participants han d’estar vacunats i s’han de seguir els protocols.

Es podran dur a terme quan es garanteixi que els grups estables es mantindran agrupats entre si i amb una distància d’1,5 m entre les diferents agrupacions de grups estables, si és possible amb elements físics que la garanteixin, com mampares.

Durant el primer trimestre no es podran fer pernoctacions.

Sí. En els GCE no cal guardar la distància estricta, per la qual cosa els seus membres poden interactuar amb més normalitat. Aquests alumnes en els desplaçaments i fora de l’aula han de guardar una distància d’1,5 m amb alumnes d’altres grups, però no de manera estricta entre ells.

Quan es produeix un positiu de COVID-19 en un grup estable de convivència, ja sigui d’infantil o de primària, es consideren contactes estrets tots els alumnes del grup. Els docents que han intervingut al grup seran considerats també contactes estrets.Es valorarà individualment els casos dels especialistes.

Els contactes hauran de guardar una quarantena de deu dies els alumnes i els mestres que no puguin acreditar que han rebut la pauta de vacunación completa.

Si el fet de celebrar aniversaris suposa que els alumnes mengin i beguin, s’han d’aplicar les normes del menjador: Han de guardar una distància d’1,5 m entre ells.

Aquests tipus d’esdeveniments s’han de realitzar preferiblement a l’aire lliure.

Durant l’horari lectiu els alumnes de diversos GEC poden compartir espai. En aquest cas s’han de mantenir totes les mesures i a més, s’ha de guardar una distància d’1,5 m entre els alumnes dels diversos GEC i no poden interactuar.

Els alumnes que fan ús del servei d’escola matinera i pertanyen al mateix grup de convivència estable no cal que guardin la distància interpersonal. Sí que han de guardar la distància d’1,5 m amb la resta d’alumnes i la resta de grups estables de convivència.

Quant als preus dels serveis complementaris, trametrem la vostra pregunta al Servei de Comunitat Educativa