Torna

Central de Contractació

Informació General

 

La Central de Contractació és un òrgan administratiu especialitzat de contractació dels subministraments, els serveis i les obres que es declarin de contractació centralitzada, mitjançant la conclusió d'un acord marc o l'articulació d'un sistema dinàmic de contractació, en el marc de la racionalització tècnica de la contratació en el sector públic.

El Decret 56/2012, de 13 de juliol, crea la Central de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regula el règimen de contractació centralitzada en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic, i distribueix competències en aquesta matèria, tot això amb la finalitat de contribuir a assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de control de la despesa, una utilització eficient dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis en la comunitat atònoma i aconseguir economies d'escala derivades de la consideració de tots els ens que integren l'Administració de la Comunitat i el sector públic autonòmic.

 

Dades de contacte:

Central de Contractació de la CAIB

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

c/ Palau Reial, 17

07001 Palma de Mallorca

Telèfon: 971  17 71 01

Fax: 971  17 63 34

Adreça Electrònica: centraldecontractacio@caib.es