Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Llicència de pesca marítima recreativa individual (únicament vàlida des de terra)

És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori, a partir dels 14 anys, per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra, en aigües interiors i exteriors de les Illes Balears. Les llicències tenen validesa per a 3 anys.

Les persones jubilades o majors de 65 anys no han de pagar la taxa però han de fer el tràmit en persona.

Formes d'obtenir la llicència:

   - On line. És preferible utilitzar ordinadors enlloc de dispositius mòbils:

   Permet obtenir la llicència o bé en forma de targeta plàstica o bé en paper:

   a) Targeta plàstica: La targeta us arribarà per correu postal a l'adreça indicada. Mentre us arriba, el resguard serveix com a llicència de pesca recreativa provisional. La taxa a pagar és de 25,01 €. Iniciar la tramitació on line per obtenir una llicència en targeta plàstica.

   b) Paper: Es tracta d'un document PDF vàlid com a llicència que la persona interessada ha d'imprimir. L'autenticitat del document es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document. L'import de la taxa és de 15,01 €.

      És convenient guardar el document a l'ordinador per fer-ne còpies noves en cas de pèrdua o deteriorament.

      Iniciar la tramitació on line per obtenir una llicència immediata imprimible en paper.

   - En persona:

   A Mallorca:

   A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller.

   Documentació necessària per obtenir la llicència:

   Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents).
   Fotocòpia del DNI i original o passaport (en cas de renovació no és necessari).
   Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau).
   Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (25,01 €).

   Sistemes de pagament de la taxa:

   a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres.
   b) On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima recreativa.

   - Sol·licitud de duplicats:

   En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, o bé, si es vol passar la llicència de paper a plàstica, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,29 €.

   Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres:

      a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença.
      b) On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: Pagament de la taxa de duplicats de llicències de pesca marítima recreativa.

   A Menorca, Eivissa i Formentera:

   Els requisits i la documentació necessària són els mateixos.

   Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa:

      Consell Insular de Menorca
      Consell Insular d'Eivissa
      Consell Insular de Formentera

Persones destinatàries

Majors de 14 anys que vulguin practicar la pesca marítima recreativa des de costa.

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176666 - Fax: 971176804