Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Llicència de pesca marítima recreativa individual

És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori, a partir dels 14 anys, per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra (aigües interiors i exteriors), o des d'artefactes flotants com piragües, caiacs, patins de pedals i similars (sols en aigües interiors). Les llicències tenen validesa per a 3 anys.

Les persones jubilades o majors de 65 anys no han de pagar la taxa però han de fer el tràmit en persona.

Formes d'obtenir la llicència:

1. On line

En format paper: MOLT IMPORTANT!!! la llicència l'obté la persona interessada quan finalitza el tràmit . L'import de la taxa és de 16,00 €. Iniciar la tramitació on line per obtenir una llicència immediata imprimible en paper.

2. En persona

Mallorca (Actualment, cal sol·licitar cita prèvia, tel.: 971 17 60 94):

A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA.

Documentació necessària per obtenir la llicència:

- Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents).

- Fotocòpia del DNI o, en el cas d'estrangers, del NIE, del passaport o document governatiu del país reconegut per l'Administració espanyola per a la primera expedició. En cas de renovació no és necessari.

- Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau).

- Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (26,00€).

Duplicats:

En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, o bé, si es vol passar la llicència de paper a plàstica, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,69 €. Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres:

a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol banc autoritzat.

b) On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: Pagament de la taxa de duplicats de llicències de pesca marítima recreativa.

Menorca, Eivissa i Formentera:

Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa:

      Consell Insular de Menorca

      Consell Insular d'Eivissa

      Consell Insular de Formentera

Codi SIA

227214

Persones destinatàries

Majors de 14 anys que vulguin practicar la pesca marítima recreativa des de costa (aigües interiors i exteriors), o des d'artefactes flotants com piragües, caiacs, patins de pedals i similars (sols en aigües interiors).

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les llicències telemàtiques s'han d'imprimir quan s'ha finalitzat el trámit. LES LLICÈNCIES NO S'ENVIEN PER CORREU ELECTRÒNIC.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

Sol·licitud de llicència de pesca marítima recreativa individual (immediata)

Requisits

Major de 14 anys

Menys de 65 anys o disposar de la pensió de jubilació

Pagar la taxa corresponent

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Segons normativa

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804