Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Llicència de pesca marítima recreativa individual

És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori, a partir dels 14 anys, per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra (aigües interiors i exteriors), o des d'artefactes flotants com piragües, caiacs, patins de pedals i similars (sols en aigües interiors). Les llicències tenen validesa per a 3 anys.

Per a les persones jubilades o majors de 65 anys la llicència és gratuïta; en aquest cas, es pot renovar de forma telemàtica, sempre que la persona interessada sigui major de 65 anys i ja hagi posseït una llicència de pesca, o bé, tot i tenir menys de 65 anys, ja va acreditar la seva jubilació.

Formes d'obtenir la llicència:

1. On line

En format paper: MOLT IMPORTANT!!! la llicència s'enviarà al correu electrònic indicat per la persona interessada .

L'import de la taxa és de 16,21 €.2. En persona

Mallorca

Oficina de Palma.

Delegacions del FOGAIBA.

Documentació necessària per obtenir la llicència:

- Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents).

- Fotocòpia del DNI o, en el cas d'estrangers, del NIE, del passaport o document governatiu del país reconegut per l'Administració espanyola per a la primera expedició. En cas de renovació no és necessari.

- Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau).

- Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (26,21€).

Duplicats:

En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, o bé, si es vol passar la llicència de paper a plàstica, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,78 €. Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres:

a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol banc autoritzat.

b) On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Menorca, Eivissa i Formentera:

Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa:

      Consell Insular de Menorca

      Consell Insular d'Eivissa

      Consell Insular de FormenteraCodi SIA

227214

Persones destinatàries

Majors de 14 anys que vulguin practicar la pesca marítima recreativa des de costa (aigües interiors i exteriors), o des d'artefactes flotants com piragües, caiacs, patins de pedals i similars (sols en aigües interiors).

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Les llicències telemàtiques s'enviaran per correu electrònic a l'adreça indicada per la persona interessada.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca

Tràmits

X

Sol·licitud de llicència de pesca marítima recreativa individual (immediata)

Requisits

Major de 14 anys

Menys de 65 anys o disposar de la pensió de jubilació

Pagar la taxa corresponent

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Segons normativa

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100

(llicenciespesca@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Pesca

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar