Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Llicència de pesca marítima recreativa individual

És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori, a partir dels 14 anys, per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra (aigües interiors i exteriors), o des d'artefactes flotants com piragües, caiacs, patins de pedals i similars (sols en aigües interiors). Les llicències tenen validesa per a 3 anys.

Les persones jubilades o majors de 65 anys no han de pagar la taxa però han de fer el tràmit en persona.

Formes d'obtenir la llicència:

   - On line. És preferible utilitzar ordinadors enlloc de dispositius mòbils:

   Permet obtenir la llicència o bé en forma de targeta plàstica o bé en paper:

   a) Targeta plàstica: La targeta us arribarà per correu postal a l'adreça indicada. Mentre us arriba, el resguard serveix com a llicència de pesca recreativa provisional. La taxa a pagar és de 25,69 €. Iniciar la tramitació on line per obtenir una llicència en targeta plàstica.

   b) Paper: Es tracta d'un document PDF vàlid com a llicència que la persona interessada ha d'imprimir. L'autenticitat del document es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document. L'import de la taxa és de 15,69 €.

      És convenient guardar el document a l'ordinador per fer-ne còpies noves en cas de pèrdua o deteriorament.

      Iniciar la tramitació on line per obtenir una llicència immediata imprimible en paper.

   - En persona:

   A Mallorca:

   A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller.

   Documentació necessària per obtenir la llicència:

   Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents).

   Fotocòpia del DNI o, en el cas d'estrangers, del NIE, del passaport o document governatiu del país reconegut per l'Administració espanyola per a la primera expedició. En cas de renovació no és necessari.

   Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau).

   Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (25,69€).

   Sistemes de pagament de la taxa:

   a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres.

   b) On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima recreativa.

   - Sol·licitud de duplicats:

   En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, o bé, si es vol passar la llicència de paper a plàstica, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,56 €.

   Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres:

      a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença.

      b) On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: Pagament de la taxa de duplicats de llicències de pesca marítima recreativa.

   A Menorca, Eivissa i Formentera:

   Els requisits i la documentació necessària són els mateixos.

   Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa:

      Consell Insular de Menorca

      Consell Insular d'Eivissa

      Consell Insular de Formentera

Persones destinatàries

Majors de 14 anys que vulguin practicar la pesca marítima recreativa des de costa (aigües interiors i exteriors), o des d'artefactes flotants com piragües, caiacs, patins de pedals i similars (sols en aigües interiors).

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

Sol·licitud de llicència de pesca marítima recreativa individual (immediata)

Requisits

Major de 14 anys

Menys de 65 anys o disposar de la pensió de jubilació

Pagar la taxa corresponent

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Segons normativa

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176666 - Fax: 971176804