Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reconeixement de compatibilitat

S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada.

El professorat que necessiti sol·licitar la compatibilitat, ho farà per mitjà del model de sol·licitud que figurar a continuació i ho trametrà a la Direcció General de Personal Docent.

Persones destinatàries

Personal docent no universitari que vulgui desenvolupar una activitat pública secundària o bé una de privada.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos per dictar i notificar la resolució (art. 50 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de la CAIB).

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Només són vàlids els documents originals o les fotocòpies acarades, presentats a qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa del procediment

  • Llei 53/1984, de 26 de desembre, d' Incompatibilitats de Personal al servei de les Administracions Públiques.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

Termini màxim

Abans del començament del fet causant

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Provisió Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177861 - Fax: 971176866

(compatibilitats@dgpdocen.caib.es)