Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre de maquinària agrícola de les Illes Balears.

Registre d'inscripcions per donar d'alta, per efectuar el canvi de titular o per donar de baixa la maquinària agrícola de les Illes Balears.

Codi SIA

207986

Persones destinatàries

Estan obligats a sol·licitar la inscripció de les màquines agrícoles:

a) Les persones físiques que desenvolupin una activitat agrària i figurin inscrites en el Registre Interinsular Agrari (RIA).

b) Les persones jurídiques que desenvolupin una activitat agrària i figurin inscrites en el Registre Interinsular Agrari (RIA).

c) Les persones físiques o jurídiques que desenvolupin la prestació de serveis agraris, sempre que justifiquin el desenvolupament de l'activitat econòmica i en cas de persones jurídiques l'activitat ha de constar també al seu objecte social.

d) Les cooperatives agràries, en totes les modalitats, societats agràries de transformació, titularitats compartides i altres agrupacions agràries inscrites als corresponents registres oficials.

e) Els organismes oficials i centres de formació agrària, si utilitzen les màquines per tasques específiques de mecanització agrària.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La maquinària que està obligada a estar registrada és la següent:

1. Tots els tractors agrícoles i forestals de qualsevol tipus i categoria.

2. Motocultors.

3. Tractocarros.

4. Maquinària agrícola automotriu i portadora, de qualsevol tipus, potència i pes.

5. Màquines remolcades.

6. Remolcs agrícoles.

7. Cisternes per transportar i distribuir líquids.

8. Equips de tractaments fitosanitaris remolcats o suspesos, de qualsevol capacitat i pes, inclosos els polvoritzadors arrossegats manualment (carretons) amb depòsit de més de 100 litres.

9. Equips de distribució de fertilitzants remolcats o suspesos, de qualsevol capacitat i pes.

10. Escampadors de purins i accessoris de distribució localitzada de purins.

11. Màquines no incloses als apartats anteriors per a l'adquisició de les quals s'hagi rebut un crèdit o una subvenció oficial sempre que compleixin allò que estableix l'article 2 del Reial decret 448/2020, de 10 de març, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Tràmits

X

Inscripció de maquinària nova

Requisits

S'ha de presentar en el Registre d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

S'ha de pagar una taxa 35,19 euros.

Taxes

Taxa inscripció . - Model 046 - Maquinària nova

Documentació a presentar

· Sol·licitud d'inscripció al ROMA emplenada i signada (en cas de no autoritzar l'administració a la comprovació de les dades s'ha de presentar fotocòpia del DNI/CIF i acreditació d'inscripció als registres corresponents (RIA)).

· Taxa liquidada (disponible al següent enllaç: Model 046 - Maquinària nova).

· Targeta ITV per tractors, remolcs , màquines automotrius i maquinària remolcada .

· Per tractors, motocultors, tractocarros, màquines automotrius, remolcs i màquines agrícoles remolcades que no entrin en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 750/2010, de 4 de juny, certificat de característiques tècniques segons el model de l'annex III del Reial decret 448/2020, expedit pel fabricant o el seu representant legal.

· Per les màquines remolcades i suspeses exemptes de disposar de la targeta ITV, certificat de característiques tècniques segons el model dels annexos IV i V del Reial decret 448/2020, de 10 de març, expedit pel fabricant o el seu representant legal.

· Per a cisternes distribuïdores de purins equipades amb elements o sensors que gestionin o millorin la distribució, certificat de

característiques tècniques segons el model de l'annex VI, del Reial decret 448/2020, de 10 de març, expedit pel fabricant o el seu representant legal.

· Per a totes les màquines, excepte els tractors, declaració de conformitat CE.

· Factura de compra o contracte de compra-venda, "leasing" o "renting".

· Pels equips de tractaments fitosanitaris que consten de baixa temporal, ITEAF en vigor.

· En cas d'alta provinent d'una baixa temporal , s'ha de presentar la baixa temporal original.

Models:

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Agricultura

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176567 - Fax: 971176876

(cmateu@dgagric.caib.es)

X

Sol·licitud de canvi de titular

Requisits

S'ha de presentar al Registre de la Conselleri­a d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

S'ha de pagar una taxa de 38,22 euros.

Taxes

Pagament de la taxa de transferència . - Model 046 - Transferència

Documentació a presentar

· Sol·licitud de baixa emplenada i signada pel titular de la màquina ( en cas de no autoritzar l'administració a la comprovació de les dades s'ha de presentar fotocòpia del DNI/CIF).

· Sol·licitud d'alta emplenada i signada per l'adquirent/hereu de la màquina (en cas de no autoritzar l'administració a la comprovació de les dades s'ha de presentar fotocòpia del DNI/CIF i acreditació d'inscripció als registres corresponents (RIA).

· Taxa liquidada (disponible al següent enllaç: Model 046 - Transferència).

· Impost de transmissions patrimonials (model 620) liquidat a l'ATIB.

· Fotocòpia de la targeta ITV o del certificat de característiques tècniques .

· Fotocòpia del permís de circulació, en cas de màquines d'obligatòria matriculació.

· Ressenya d'inscripció al ROMA original o en cas de màquina provinent d'una altra comunitat autònoma, baixa del ROMA de la comunitat autònoma corresponent.

· En cas de canvi de titular per herència, còpia de l'escriptura d'acceptació d'herència i liquidació dels impostos corresponents.

Models:

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Agricultura

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176567 - Fax: 971176876

(cmateu@dgagric.caib.es)

X

Sol·licitud de baixa, temporal o definitiva, certificats y duplicats

Requisits

S'ha de presentar en el registre de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

S'ha de pagar una taxa 25,17 euros.

Taxes

Pagament de la taxa de baixa, certificat o duplicat . - Model 046 - Duplicats, certificats i baixes

Documentació a presentar

Documentació a presentar en cas de baixa per desballestament

· Sol·licitud de baixa emplenada i signada pel titular de la màquina ( en cas de no autoritzar l'administració a la comprovació de les dades s'ha de presentar fotocòpia del DNI/CIF).

· Taxa liquidada (disponible al següent enllaç: Model 046 - Duplicats, certificats i baixes).

· Certificat de destrucció emès per un centre de tractament de vehicles, autoritzat per la Prefectura Provincial de Trànsit.

· Ressenya d'inscripció al ROMA original.

· Fotocòpia del permís de circulació, en cas de màquines d'obligatòria matriculació.

· Fotocòpia de la tarjeta ITV en cas de tractors i remolcs.

Documentació a presentar en cas de baixa temporal

· Sol·licitud de baixa emplenada i signada pel titular de la màquina (en cas de no autoritzar l'administració a la comprovació de les dades s'ha de presentar fotocòpia del DNI/CIF).

· Si la baixa temporal és per venda a una empresa comercialitzadora de maquinària , factura de compra.

· Taxa liquidada (disponible al següent enllaç: Model 046 - Duplicats, certificats i baixes).

· Ressenya d'inscripció al ROMA original.

· Fotocòpia del permís de circulació, en cas de màquines d'obligatòria matriculació.

· Fotocòpia de la tarjeta ITV en cas de tractors i remolcs.

· En cas de baixa temporal motivada per l'incompliment per part de l'hereu dels requisits per inscriure maquinària al seu nom, escriptura d'acceptació d'herència i liquidació dels imposts corresponents.

Documentació a presentar en cas de baixa per canvi a vehicle històric (segons el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol) o de

col·lecció (antiguitat mínima de 25 anys a partir de la data de fabricació)

· Sol·licitud de baixa emplenada i signada pel titular de la màquina (en cas de no autoritzar l'administració a la comprovació de les dades s'ha de presentar fotocòpia del DNI/CIF).

· Taxa liquidada (disponible al següent enllaç:Model 046 - Duplicats, certificats i baixes).

· Ressenya d'inscripció al ROMA original.

· Fotocòpia del permís de circulació, en cas de màquines d'obligatòria matriculació.

· Fotocòpia de la tarjeta ITV en cas de tractors i remolcs.

· Annex VII emplenat i signat

Documentació a presentar en cas de baixa per canvi del sector agrari a una altra activitat

· Sol·licitud de baixa emplenada i signada pel titular de la màquina( en cas de no autoritzar l'administració a la comprovació de les dades s'ha de presentar fotocòpia del DNI/CIF).

· Taxa liquidada (disponible al següent enllaç:Model 046 - Duplicats, certificats i baixes).

· Ressenya d'inscripció al ROMA original.

· Fotocòpia del permís de circulació, en cas de màquines d'obligatòria matriculació.

· Fotocòpia de la tarjeta ITV on consti el canvi d'ús.

Documentació a presentar en cas de baixa per enviament a un altre país

· Sol·licitud de baixa emplenada i signada pel titular de la màquina (en cas de no autoritzar l'administració a la comprovació de les dades s'ha de presentar fotocòpia del DNI/CIF).

· Taxa liquidada (disponible al següent enllaç: Model 046 - Duplicats, certificats i baixes).

· Ressenya d'inscripció al ROMA original.

· Fotocòpia del permís de circulació, en cas de màquines d'obligatòria matriculació.

· Fotocòpia de la tarjeta ITV .

Models:

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Agricultura

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176567 - Fax: 971176876

(cmateu@dgagric.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional