Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Adhesió voluntària al Sistema Arbitral de Consum

Sotmetre's una empresa al Sistema Arbitral de Consum

Persones destinatàries

Empreses, col·lectius, organitzacions empresarials, treballadors autònoms i associacions de consumidors i usuaris.

Termini per a resoldre i notificar

Immediat

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • REIAL DECRET 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum

Tràmits

X

Sol·licitud d'adhesió

Requisits

--

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

--

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.