Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre, dipòsit i publicació de convenis i acords col·lectius de treball i de plans d'igualtat

En compliment de l'article 90.2 de l'Estatut dels Treballadors els convenis col·lectius s'han de presentar davant de l'autoritat laboral per al seu registre, dipòsit i publicació oficial.

En compliment de l'article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes els plans d'igualtat s'han de presentar davant de l'autoritat laboral per a la seva inscripció en el Registre de Plans d'Igualtat de les empreses.

Totes les sol·licituds efectuades a partir de l'1 d'octubre de 2010, s'hauran de presentar mitjançant una tramitació telemàtica que estarà disponible des d'aquesta mateixa pàgina.

Codi SIA

207972

Persones destinatàries

Seran sol·licitants de la inscripció:

a) Per a convenis o acords i plans d'igualtat: la persona designada per la comissió negociadora.

b) Per a acords de les comissions paritaries: la persona designada per la comissió paritària.

c) Per a les comunicacions de l’article 89.1 i les denúncies de l’article 86 de l’Estatut dels Treballadors: qui hagi formulat la comunicació o denúncia.

d) Per a les extensions dels convenis: la part que sol·liciti l’extensió.

Els sol·licitants hauràn de disposar d'un certificat de signatura electrònica (Com per exemple el DNI o el que expedeix la FNMT).

Termini per a resoldre i notificar

El termini per a la publicació, obligatòria i gratuita, dels actes inscriptibles en el Butlletí Oficial de les Illes Balears és de deu dies des de la seva presentació.

Aquest termini quedarà suspès cada vegada que es doni un dels supòsits determinats a l'article 42.5.a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Tràmits

X

Sol·licitud de registre, dipòsit i publicació

Requisits

.

Documentació a presentar

a) Text original del conveni, acord o pla d'igualtat firmat pels components de la comissió negociadora o de la part que formula la sol·licitud. (S'ha d'escanejar i adjuntar a través de l'aplicació telemàtica).

b) Per a la inscripció dels acords o del plan d'igualtat a què es refereix l’article 2.1.a), b), e) i f) del Reial decret 713/2010 s’hauran de presentar les actes de les diferents sessions dutes a terme, que inclouran les referents a la constitució de la comissió negociadora i de firma del conveni o del pla d'igualtat, amb l’expressió de les parts que el subscriguin. (S'han d'escanejar i adjuntar a través de l'aplicació telemàtica).

c) Text del conveni o del pla d'igualtat en suport informàtic amb el format adaptat per a les publicacions al BOIB, en català i castellà.

Termini màxim

15 dies comptadors dels del moment en que les parts negociadores signin el conveni o acord col·lectiu o des de la data de comunicació d'iniciativa de negociacions o denúncia.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Observacions

Correspon a aquesta Direcció General el registre, dipòsit i publicació oficial dels actes inscriptibles indicats a l'article 2 del Reial decret 713/2010, l'àmbit territorial dels quals no superi el de les Illes Balears.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar