Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'autorització d'una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte)

Autoritzar l'obertura de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà i productes sanitàris. Per més informació consulteu aquí.

Persones destinatàries

Empreses

Termini per a resoldre i notificar

El Termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de 3 mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

-Llei 7/1998 d'Ordenació Farmacéutica

-Decret 116/2002 sobre magatzems de distribució de medicaments d'ús humà y productes sanitaris

-Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

--

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

3 mesos

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

Observacions

Autorització de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà.