Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d’autorització d’una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte)

Autoritzar l'obertura de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà i productes sanitàris. Per més informació consulteu aquí.

Persones destinatàries

Empreses

Termini per a resoldre i notificar

El Termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de 3 mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

-Llei 7/1998 d'Ordenació Farmacéutica

-Decret 116/2002 sobre magatzems de distribució de medicaments d'ús humà y productes sanitaris

-Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

--

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

3 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

Observacions

Autorització de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà.