Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació d'obertura o represa d'activitat en els centres de treball

Comunicació de les dades relatives a l'obertura d'un centre de treball, o de represa d'activitat després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància.

Després d'haver realitzat tots els tràmits previs de caràcter civil, mercantil, fiscal o financer, heu de comunicar a l'Autoritat Laboral competent l'obertura d'un centre de treball o la represa de la seva activitat després d'alteracions, ampliacions o transformacions d'importància, a efectes de control de les condicions de Seguretat i Salut Laboral.

Persones destinatàries

L'obligació d'efectuar la comunicació incumbeix a l'empresari, qualsevol que sigui l'activitat que realitzi.

A les obres de construcció incloses en l'àmbit d'aplicació del RD1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, s'efectuarà únicament pels empresaris que tinguin la condició de contractistes.

La no comunicació de l'obertura del centre de treball, de la represa de treballs o la inexactitud en la consignació de dades serà qualificada com:

Infracció lleu sempre que no es tracti d'una indústria qualificada com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin.

Infracció greu quan tingui la qualificació de perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin.

En els casos d'obres de construcció la responsabilitat serà del contractista tot i que serà exigible igualment al promotor de l'obra.

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha resolució. Si no es comuniquen defectes, la comunicació s'ha d'entendre realitzada en el moment del seu registre

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Tràmits

X

Comunicació d'obertura

Requisits

La comunicació d'obertura o de represa d'activitat, s'emplenarà telemàticament per l'empresari, prèviament, o dins dels trenta dies següents al fet que la motiva.

A les obres de construcció incloses en l'àmbit d'aplicació del RD 1627/1997, la comunicació d'obertura del centre de treball haurà de ser prèvia al començament de les feines.

Documentació a presentar

A les obres de construcció, s'haurà d'adjuntar al model oficial el pla de seguretat i salut quan aquest sigui exigible d'acord amb el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, acompanyat de la seva corresponent aprovació, s'acord amb l'article 7 de l'esmentat Reial decret. Si el pla de seguretat i salut no fora exigible, s'adjuntarà la corresponent avaluació de riscs (Art. 2.2 Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril).

Si es tracta d'activitats amb incidència ambiental, s'haurà d'adjuntar el projecte tècnic i memòria descriptiva de les característiques d'aquesta activitat.

Models:

Termini màxim

Aquesta comunicació es pot fer de manera telemàtica, d'acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accès electrònic dels ciutadans als serveis públics. Per accedir-hi feu clic a "iniciar nou tràmit".

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Ordenació laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Inscripció en el REA

Documentació a presentar

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Ordenació laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)