Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació d'obertura o represa d'activitat en els centres de treball

Comunicació de les dades relatives a l'obertura d'un centre de treball, o de represa d'activitat després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància.

Després d'haver realitzat tots els tràmits previs de caràcter civil, mercantil, fiscal o financer, heu de comunicar a l'Autoritat Laboral competent l'obertura d'un centre de treball o la represa de la seva activitat després d'alteracions, ampliacions o transformacions d'importància, a efectes de control de les condicions de Seguretat i Salut Laboral.

Codi SIA

207931

Persones destinatàries

L'obligació d'efectuar la comunicació incumbeix a l'empresari, qualsevol que sigui l'activitat que realitzi.

A les obres de construcció incloses en l'àmbit d'aplicació del RD1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, s'efectuarà únicament pels empresaris que tinguin la condició de contractistes.

La no comunicació de l'obertura del centre de treball, de la represa de treballs o la inexactitud en la consignació de dades serà qualificada com:

Infracció lleu sempre que no es tracti d'una indústria qualificada com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin.

Infracció greu quan tingui la qualificació de perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin.

En els casos d'obres de construcció la responsabilitat serà del contractista tot i que serà exigible igualment al promotor de l'obra.

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha resolució. Si no es comuniquen defectes, la comunicació s'ha d'entendre realitzada en el moment del seu registre

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Tràmits

X

Comunicació d'obertura

Requisits

La comunicació d'obertura o de represa d'activitat, s'emplenarà telemàticament per l'empresari, prèviament, o dins dels trenta dies següents al fet que la motiva.

A les obres de construcció incloses en l'àmbit d'aplicació del RD 1627/1997, la comunicació d'obertura del centre de treball haurà de ser prèvia al començament de les feines.

Documentació a presentar

A les obres de construcció, s'haurà d'adjuntar al model oficial el pla de seguretat i salut quan aquest sigui exigible d'acord amb el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, acompanyat de la seva corresponent aprovació, s'acord amb l'article 7 de l'esmentat Reial decret. Si el pla de seguretat i salut no fora exigible, s'adjuntarà la corresponent avaluació de riscs (Art. 2.2 Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril).

Si es tracta d'activitats amb incidència ambiental, s'haurà d'adjuntar el projecte tècnic i memòria descriptiva de les característiques d'aquesta activitat.

Termini màxim

Aquesta comunicació es pot fer de manera telemàtica, d'acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accès electrònic dels ciutadans als serveis públics. Per accedir-hi feu clic a "iniciar nou tràmit".

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Modificació de dades d'una comunicació d'obertura ja registrada

Requisits

Identificació personal mitjançant certificat digital o cl@ve

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Adjuntar documents a una comunicació d'obertura de centre de treball ja registrada

Requisits

Se us demanarà el CIF o DNI del sol·licitant i una d'aquestes dues dades:

- Número de registre de la comunicació d'obertura

- Data d'inici de l'activitat

Documentació a presentar

Termini màxim

S'ha d'aportar en el termini de deu dies des del registre de la comunicació d'obertura (no aplicable en cas de modificació o ampliació de la documentació)

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Obtenir còpia d'una comunicació d'obertura ja registrada

Requisits

Es sol·liciten les següents dades:

- DNI o CIF del sol·licitant de la comunicació d'obertura inicial

- Número de registre d'entrada de la comunicació d'obertura (en format LxxExxxxx/any) o la data d'inici de l'activitat

Documentació a presentar

Termini màxim

Autòmatic

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Tancament del centre de treball

Requisits

Els centres de treball que no siguin obres o instal·lacions han de comunicar el seu tancament.

Documentació a presentar

Còpia de la comunicació d'obertura.

Termini màxim

15 dies després del tancament.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar