Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Modificació de la COBERTA vegetal no arbrada

Es sol·licita en casos d'eliminació més o menys intensa de matolls i herbàcies en terreny forestal.

Persones destinatàries

Propietaris o titulars de finques rústiques.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. Emplenar la sol·licitud en model normalitzat i lliurar en el registre de qualsevol de les seus de la Conselleria de Medi Ambient o en qualsevol administració pública, adjuntant tota la documentació a presentar.

2. Visita de l'agent de medi ambient de la zona per a comprovar la parcel·la.

3. Expedició del permís corresponent.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

- Sol·licitud - instància en model normalitzat.

- Documentació justificativa de titularitat de la propietat.

- Plànol de la finca, amb indicació geogràfica precisa.

- Plànol cadastral - Identificació detallada de polígon, parcel·la objecte de la transformació i qualificació.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Tel.: 971176666 - Fax: 971176678

(forestal@caib.es)