Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per a la crema de restes agrícoles i forestals

Autoritzacions per a les cremes puntuals de restes de poda i desbrossament en sòl rústic (terrenys forestals i terrenys agrícoles a menys de 500 metres de terreny forestal)

Codi SIA

208372

Persones destinatàries

Propietaris o gestors de finques rústiques

Termini per a resoldre i notificar

Segon normativa aplicable

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

En època de perill (1 de maig a 15 d'octubre):

- Està prohibit fer foc en terreny forestal i a menys de 50m de terreny forestal.

- Es poden autoritzar cremes en terreny agrícola a més de 50m de terreny forestal i fins 500m de terreny forestal.

- Es pot cremar amb precaució en terreny agrícola a més de 500m de terreny forestal.

Fora d'època de perill (16 d'octubre a 30 d'abril):

- Es poden autoritzar cremes en terreny forestal.

- Es pot cremar amb precaució en terreny agrícola.

Aquestes autoritzacions es poden suspendre temporalment en el cas de condicions meteorològiques adverses o altres motius que puguin incidir en el risc d'incendi forestal. També es pot modificar, mitjançant resolució, el període anual establert per a l'època de perill.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització

Requisits

Propietaris o gestors de finques rústiques.

Documentació a presentar

S'ha de contactar amb l'Agent de Medi Ambient (AMA) de la zona per concertar una visita a la parcel·la, on s'expedirà un informe d'autorització in situ.

Per obtenir el telèfon del AMA: 971 17 66 77.

Models:

Termini màxim

- 1 de maig a 15 d'octubre: per a terreny agrícola a mes de 50 m de terreny forestal i fins a 500 m de terreny forestal

- 16 d'octubre a 30 d'abril: per a terreny forestal

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Tel.: 971176677 - Fax: 971176678

(forestal@caib.es)

Observacions

L'autorització és efectiva a partir del tercer dia hàbil comptat des de la data d'emissió de l'informe de l'AMA.

S'han de seguir les condicions establertes en l'informe, i abans de la crema s’ha de comunicar al 112 l’hora de començament i l’hora prevista d’acabament.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar