Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autoritzacions per a crema de material vegetal a terrenys forestals i àrees contigües a terreny forestal

Instruccions que s'han de seguir per sol·licitar autoritzacions per a crema de material vegetal en terrenys forestals i àrees contigües a terreny forestal

Codi SIA

208372

Persones destinatàries

Titular o gestora autoritzada de finca rústica

Termini per a resoldre i notificar

Segon normativa aplicable

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

En època de perill (1 de maig a 15 d'octubre):

- Està prohibit fer foc en terreny forestal i a menys de 50 m de terreny forestal.

- Es poden autoritzar cremes en terreny agrícola a més de 50 m de terreny forestal i fins 500 m de terreny forestal.

Fora d'època de perill (16 d'octubre a 30 d'abril):

- Es poden autoritzar cremes en terreny forestal.

Les autoritzacions atorgades podran ser suspeses temporalment per fenòmens meteorològics adversos o altres circumstàncies rellevants que puguin incidir en el risc d'incendi forestal d'acord amb la Resolució del conseller de Medi Ambient de 28 d'octubre de 2009, per la qual s'estableixen mesures complementàries de prevenció d'incendis forestals per a aquelles activitats autoritzades i susceptibles de produir risc d'incendi forestal (BOIB núm. 168, de 19 de novembre de 2009) o en aplicació de l'article 1 del Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel que s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals (BOE núm. 184, de 2 d'agost del 2022)

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització

Requisits

Titulars o gestors autoritzats de finques rústiques

Documentació a presentar

La presentació d'aquesta es pot realitzar mitjançant qualsevol dels registres i els mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Es podrà concertar prèviament una visita en el punt de crema amb un/a Agent de Medi Ambient (AMA) o facultatiu forestal a l'efecte de facilitar la tramitació de la sol·licitud. El telèfon de contacte per a la realització de la visita es facilitarà a través del telèfon 971 17 66 77 o a través de l'adreça electrònica forestal@caib.es.

Models:

Termini màxim

- 1 de maig a 15 d'octubre: per a terreny agrícola a mes de 50 m de terreny forestal i fins a 500 m de terreny forestal

- 16 d'octubre a 30 d'abril: per a terreny forestal

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Tel.: 971176677 - Fax: 971176678

(forestal@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar