Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'estabilització concurs extraordinari de Personal Tècnic titulat superior en biologia de l'Ib-Salut

Selecció de personal estatutari fix en el marc de l'article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, per la cual es convoca un concurs extraordinari per cobrir 10 places de personal estatutari fix de la categoria de Personal tècnic superior titulat en biologia, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents a l'oferta d'ocupació pública aprovada pels Acords del Consell de Govern de 23 de maig de 2022.

Codi SIA

2891110

Persones destinatàries

Persones físiques que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini fixat pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública és el 31 de desembre de 2024.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General(IbSalut)

Documents relacionats amb el procediment

 • Bases generals (concurs extraordinari)
  Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat de concurs extraordinari derivats de l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

 • Convocatòria específica
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos
  El fet de figurar en la llista d'admesos no suposa que l'Administració reconegui que el candidat compleix els requisits per participar en el procés de selecció corresponent. Si abans de prendre possessió de la plaça obtinguda es verifica que un candidat no compleix algun dels requisits, perdrà tots els drets que es puguin derivar de participar en aquest procés.

  Si l'aspirant és exclòs del procés de selecció, ha de presentar una sol·licitud de devolució dins del termini de deu dies naturals (29/04/2023 - 08/05/2023) a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la llista definitiva d'aspirants exclosos. Se li retornarà la taxa d'inscripció sempre que l'exclusió sigui per alguna de les causes establertes en les bases generals.

  Enllaç per al tràmit de devolució de taxes: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3974886/
 • Llista informativa puntuació mèrits autovaloració
  NOTA INFORMATIVA

  De conformitat amb l'establert en el punt 16 de les bases generals, a mode EXCLUSIVAMENT INFORMATIU i per facilitar la decisió de presentar-se o no a l'examen de la modalitat concurs-oposició, es publica una llista amb les puntuacions que cada aspirant s'ha introduït per mitjà de l'autovaloració dels mèrits, sense validació ni comprovació de cap mena, ni de requisits ni de mèrits.

  Atès l'objectiu exclusivament informatiu, no és procedent presentar-hi reclamacions ni recursos contra aquesta llista.

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud (2891558)

Requisits

Persones físiques que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini per presentar sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General(IbSalut)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

X

Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos

Requisits

Presentar les reclamacions degudament complimentades i registrades, per qualsevol de les vies previstes per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 16, punt 4. Una vegada registrat, es recomana enviar-ho a oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es.

Documentació a presentar

La reclamació que la persona candidata consideri oportuna o necessària perquè sigui valorada.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

5 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació a la pàgina web de l'IBSALUT (11/04/2023-17/04/2023).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

X

Presentació de mèrits

Requisits

Haver estat admesos en el procés de selecció sense cap situació d'exclusió.

Documentació a presentar

L'especificada a les bases generals de les convocatòries (Annex 1, II Fase de concurs, punt 14

Models:

Termini màxim

10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos a la pàgina web del IBSALUT (02/05/2023-15/05/2023).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es)

Observacions

Tant els requisits com els mèrits han de ser anteriors a la data de venciment del termini per presentar sol·licituds (23/01/2023). No es valoraran els mèrits que no figurin en l'autovaloració ni els que s'hagin aportat fora del termini establert.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar